Thông báo 1785/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Thông báo 1785/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1785/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1785/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1785/TB-DPMT Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 21/9/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 66 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 13/9/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 296.471 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 3.486 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (172), Chi Lê (132), Argentina (514), Brazil (899), Peru (121). T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 214 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 10); Hàn Qu c (t vong: 08); Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 76); Indonesia (t vong: 10). Thái Lan (t vong153). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 21/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 198 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) (khu v c phía Nam: 142 ca, khu v c mi n B c: 23 ca, khu v c mi n Trung: 27 ca, khu v c Tây Nguyên: 06 ca) và 02 ca t vong. Theo báo cáo t Trung tâm Y t d phòng t nh Bình Phư c, có 01 b nh nhân n , 42 tu i, a ch : p 6, ng Tâm, ng Phú, Bình Phư c; B nh nhân có ti n s i u tr b nh tim m ch trong kho ng 2-3 năm nay, kh i b nh ngày 15/9/2009 v i tri u ch ng s t, ho, s mũi, i ngoài phân l ng, i u tr t i nhà 02 ngày nhưng không . Ngày 18/9/2009, b nh nhân n khám và nh p b nh vi n a khoa t nh v i chNn oán ban u là viêm ph i n ng, theo dõi suy tim 2, b nh nhân ư c i u tr h i s c tích c c, tr tim m ch, kháng sinh nhưng không và t vong lúc 10h30 phút ngày 19/9/2009 v i chNn oán: viêm ph i n ng nghi do vi rút cúm A(H1N1)/suy hô h p. B nh nhân ã ư c l y m u b nh phNm làm xét nghi m, ngày 20/9/2009 Vi n Pasteur Tp. H Chí Minh tr l i k t qu dương tính v i cúm A(H1N1). Cũng trong ngày 21/9/2009 theo báo cáo c a S Y t t nh k L k, có 01 b nh nhân n 46 tu i, a ch : Thôn 6, xã Hoà An, huy n Krông P k, t nh k L k; B nh nhân có ti n s b nh tim bNm sinh (thông liên nhĩ) ã m tim cách ây 2 năm. Ngày
  2. 10/9/2009 b nh nhân vào i u tr t i khoa Tai mũi h ng c a b nh vi n a khoa t nh v i chNn oán là: Viêm tai xương chũm ư c i u tr n ngày th 5 (15/9/2009) b nh n nh, b nh nhân xin xu t vi n v nhà. n 16h10, ngày 16/9/2009 b nh nhân n nh p vi n huy n Krông P k v i tri u ch ng s t cao, khó th ư c chNn oán viêm ph i n ng, suy hô h p 3 và i u tr h i s c tích c c, kháng sinh nhưng không nên chuy n n khoa H i s c tích c c - B nh viên a khoa t nh k L k lúc 17h30 ngày 17/9/2009. T i ây b nh nhân ư c chNn oán viêm ph i thuỳ, suy tim. ChNn oán phân bi t v i viêm ph i do vi rút, tiên lư ng n ng, b nh nhân ư c i u tr h i s c tích c c, kháng sinh, tr tim m ch, Tamiflu theo úng phác c a B Y t và l y m u b nh phNm làm xét nghi m, n ngày 19/9/2009 Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên tr l i dương tính v i vi rút cúm A(H1N1). Trong quá trình i u tr b nh nhân gi m s t, khó th , phim XQ ph i sau 3 l n ch p không có hình nh t n thương ti n tri n, ăn ư c cháo s a. Tuy nhiên tình tr ng tim m ch không c i thi n: m ch quay nhanh nh , huy t áp dao ng th p ph i can thi p v n m ch (Dolbutamin) nhưng không h i ph c và t vong h i 8h15 ngày 20/9/2009 v i chNn oán Viêm ph i n ng/có k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A (H1N1)/b nh nhân m tim bNm sinh. Như v y, tính n 17h00 ngày 21/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 7.156 trư ng h p dương tính, 09 ca t vong. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 4.783, các trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t : Hi n nay tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo: 1.H c sinh, sinh viên, giáo viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c ch ng theo dõi s c kho hàng ngày phát hi n tri u ch ng cúm. N u có bi u hi n b nh (s t, ho, au h ng…) thì không n trư ng, ng th i gia ình thông báo cho Ban giám hi u, y t a phương ư c tư v n; n u phát hi n tri u ch ng cúm khi ang trư ng thì ch ng cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c x lý k p th i, tránh lây lan. 2.Nh ng ngư i ang công tác t i các công s , c bi t ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, khu chung cư, ký túc xá... n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 3.Hi n nay, d ch cúm A(H1N1) ã ghi nh n t i các khu v c nông thôn, vùng xa trung tâm thành ph , trong ó ã có trư ng h p t vong. B Y t khuy n cáo t t c m i ngư i dân, k các nh ng khu v c xa trung tâm, t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa n u có bi u hi n cúm c n tư v n y t ư c khám, ch a tr k p th i. 4.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS, b nh h th ng...), ph n mang thai, ngư i già,
  3. tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n ngay cơ s y t ư c khám, ch a k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 5.M i ngư i dân b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. c bi t, tránh các bi n ch ng do s d ng thu c không úng cách, ngư i dân không nên t ý mua và s d ng thu c kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có ch nh c a cán b y t . 6.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản