Thông báo 1826/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
2
download

Thông báo 1826/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1826/TB-DPMT về nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 23/9/2009, tại Bộ Y tế do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1826/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C Y T D PHÒNG c l p – T do – H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG -------------- ------- S : 1826/TB-DPMT Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 23/9/2009, T I B Y T Ngày 23/9/2009, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t ch c h p Ban ch o qu c gia v công tác phòng ch ng i d ch cúm A (H1N1). Cu c h p do TS. Nguy n Huy Nga, C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng. Trư ng Ti u ban giám sát ch trì. Theo báo cáo c a các Ti u ban, tình hình d ch cúm A (H1N1) di n bi n như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH TRÊN TH GI I Theo thông báo s 66 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 13/9/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 296.471 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 3.486 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong như Australia (172), Chi Lê (132), Argentina (514), Brazil (899), Peru (121). T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 240 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 10); Hàn Qu c (t vong: 08); Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 76); Indonesia (t vong: 10), Thái Lan (t vong: 153). II. TÌNH HÌNH DNCH T I VI T NAM Ngày 22/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 167 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) (khu v c phía Nam: 84 ca, khu v c mi n B c: 47 ca, khu v c mi n Trung: 25 ca, khu v c Tây Nguyên: 11 ca) và 01 ca t vong. Như v y, tính n 17h00 ngày 22/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 7.362 trư ng h p dương tính, 10 ca t vong. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 4.877, các trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. Trư ng h p t vong th 8 do cúm A(H1N1): - B nh nhân n , 42 tu i.
  2. - a ch cư trú: p 6, xã ng Tâm, huy n ng Phú, t nh Bình Phư c. - Quê quán: p Phú An, xã Phú c, huy n Long H , t nh Vĩnh Long. - B nh nhân có ti n s i u tr b nh tim m ch trong kho ng 2-3 năm nay, kh i b nh ngày 15/9/2009 v i tri u ch ng s t, ho, s mũi, i ngoài phân l ng, i u tr t i nhà 02 ngày nhưng không , 9h30 ngày 18/9/2009 b nh nhân nh p B nh vi n a khoa t nh Bình Phư c v i chNn oán viêm ph i n ng, theo dõi suy tim 2. B nh nhân ư c i u tr h i s c tích c c, tr tim m ch, kháng sinh nhưng không và t vong lúc 10h30 phút ngày 19/09/2009 v i chNn oán: viêm ph i n ng nghi do vi rút cúm A(H1N1)/suy hô h p. Ngày 20/9/2009 Vi n Pasteur TP. H Chí Minh tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1). Trư ng h p t vong th 9 do cúm A(H1N1): - B nh nhân n , 46 tu i - a ch : Thôn 6, xã Hòa An, huy n Krông P k, t nh kL k - B nh nhân có ti n s m c b nh tim bNm sinh (thông liên nhĩ) ã m tim cách ây 2 năm. - Ngày 10/9/2009 b nh nhân vào i u tr t i khoa Tai mũi h ng b nh vi n a khoa t nh v i chNn oán Viêm tai xương chũm; i u tr n ngày th 5 (15/09/2009) b nh n nh, b nh nhân xin xu t vi n v nhà. 16h10 ngày 16/9/2009, b nh nhân n nh p vi n huy n Krông P k v i tri u ch ng s t cao, khó th ư c chNn oán viêm ph i n ng, suy hô h p 3 và i u tr h i s c tích c c, kháng sinh nhưng không , chuy n n khoa h i s c tích c c – B nh vi n a khoa t nh k L k vào h i 17h30 ngày 17/9/2009. T i ây, b nh nhân ư c i u tr h i s c tích c c, kháng sinh, tr tim m ch, Tamiflu theo úng phác c a B Y t . Ngày 19/9/2009, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A(H1N1). - Trong quá trình i u tr b nh nhân gi m s t, khó th . Tuy nhiên tình tr ng tim m ch không c i thi n và t vong h i 8h15 ngày 20/9/2009 v i chNn oán Viêm ph i n ng/có k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1)/b nh nhân m tim bNm sinh. Trư ng h p t vong th 10 do cúm A(H1N1): - B nh nhân n , 59 tu i - a ch : p 2, An Bình Tây, B n Tre - Di n bi n: Kh i b nh ngày 16/9/2009 v i tri u ch ng ho, khó th , n khám t i B nh vi n huy n v i bi u hi u co kéo cơ hô h p, ral n , huy t áp 160/90. Sau ó b nh nhân ư c chuy n n B nh vi n t nh ngày 17/9/2009 v i bi u hi n khó th , môi tím, s 3807, ư c chNn oán: Suy hô h p/b nh nhân viêm ph i n ng, suy th n giai o n cu i + ái tháo ư ng giai o n II. B nh nhân ư c i u tr kháng sinh, l i ti u, sau
  3. ó ư c chuy n ti p n b nh vi n Ch R y, TP. HCM và th c hi n ch y th n nhân t o t 17-21/9/2009. - Ngày 21/9/2009, b nh nhân có bi u hi n m t, khó th n ng hơn, gia ình xin v . B nh nhân t vong lúc 19h45 ngày 21/9/2009. - Ngày 21/9/2009, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh kh ng nh k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1). III. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI - Tri n khai th c hi n Công i n s 1245/C -TTg ngày 25/7/2009 c a Th tư ng Chính ph , ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân t i Công văn s 5535/VPCP-KGVX ngày 12/8/2009; n nay B Y t ã nh n ư c: + K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a 52/63 t nh/thành ph và 13/19 B , ngành. + Báo cáo ánh giá công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a 35 t nh/thành ph và 22/30 B và cơ quan ngang B c a Chính ph . - H i th o tri n khai k ho ch Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i dành cho i bi u t y ban nhân dân t nh, S Y t , Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e các t nh khu v c mi n Nam. - T ng h p các phòng xét nghi m có h th ng PCR trên toàn qu c ( n nay ã t ng h p ư c 46 ơn v có h th ng PCR). - T ch c ki m tra, ánh giá các phòng xét nghi m t tiêu chuNn chNn oán cúm A(H1N1) m r ng các i m xét nghi m cúm A(H1N1) gi m t i cho các phòng xét nghi m hi n nay và áp ng nhu c u ngư i dân. n nay Vi n V sinh d ch t Trung ương ã ánh giá ư c 03 ơn v (TTYTDP Thái Bình, i h c Y Thái Bình, TTYTDP Thanh Hóa) k t qu t tiêu chuNn; Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên ã ánh giá 08 ơn v k t qu không t. - B sung, hoàn ch nh k ho ch s d ng v c xin cúm A(H1N1) n năm 2010 theo ý ki n ch o c a Lãnh o B . - Ngày 22/09/2009, B Y t ã t ch c cu c h p H i ng tư v n s d ng v c xin và sinh phNm y t th o lu n v vi c s d ng v c xin cúm A(H1N1) t i Vi t Nam, th ng nh t vi c s d ng v c xin cúm A(H1N1) phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trong giai o n hi n nay là c n thi t, t p trung vào m t s i tư ng ưu tiên. - Ngày 23/9/2009, Ti u ban giám sát ã t ch c cu c h p do Th trư ng Tr nh Quân Hu n ch trì th ng nh t c n ph i s a i hư ng d n giám sát và xét nghi m phù h p v i tình hình d ch. - Hàng ngày B Y t thông báo tình hình d ch và các khuy n cáo v các bi n pháp phòng ch ng d ch trên các phương ti n thông tin i chúng. ăng t i các tin, bài, thông i p phòng ch ng cúm trên ài truy n thanh, truy n hình vào các gi cao i m.
  4. - oàn công tác thư ng tr c t i khu v c phía Nam do Lãnh o C c Y t d phòng và Môi trư ng làm trư ng oàn ti p t c ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i m t s t nh/thành ph khu v c phía Nam. - Tăng cư ng giám sát các trư ng h p cúm t i c ng ng, t i 15 i m giám sát cúm qu c gia phát hi n s m, x lý k p th i các d ch và theo dõi s bi n i c a vi rút cúm A(H1N1); ch ng i u ch nh các bi n pháp phòng ch ng d ch; ti p t c ch o tăng cư ng các ho t ng ki m d ch y t t i các c a khNu qu c t ; các b nh vi n s n sàng thu dung, i u tr b nh nhân, phân tuy n i u tr ; thành l p các b nh vi n dã chi n khi c n thi t. - Tri n khai vi c mua s m các trang thi t b , v t tư phòng ch ng d ch theo quy t nh b sung kinh phí ch ng d ch và tri n khai các chính sách áp d ng cho các i tư ng tham gia phòng ch ng d ch theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Xây d ng cu n cNm nang phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) cho cán b y t tuy n cơ s ; th c hi n in n và phát cho các ơn v các tài li u truy n thông, ph i h p v i B Thông tin - Truy n thông cung c p thông tin tình hình d ch và các ch o c a Ban Ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i cho các cơ quan truy n thông. IV. Ý KI N CH O C A BAN CH O QU C GIA Sau khi nghe các Trư ng Ti u Ban và i di n các thành viên Ban ch o báo cáo TS. Nguy n Huy Nga, C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, Trư ng Ti u ban giám sát thay m t Ban ch o ã m t s k t lu n như sau: 1. Ti u ban giám sát: - Ti p t c th c hi n giám sát các ca b nh m i, các chùm ca b nh; theo dõi ch t ch di n bi n tình hình d ch t i các a phương, t ng h p các a phương ã qua 15 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. - Ph i h p v i các thành viên trong Ti u ban t ch c h p s a i, b sung Hư ng d n giám sát và phòng ch ng cúm A(H1N1). - T ng h p các phòng xét nghi m t tiêu chuNn chNn oán cúm A(H1N1) trình B Y t phê duy t. 2. Ti u ban i u tr : - Phân tích k các trư ng h p t vong u tiên t i Vi t Nam c v y u t d ch t , i u tr , nguyên nhân và bài h c kinh nghi m t ch c t p hu n cho các ơn v i u tr tuy n huy n, xã có th th c hi n i u tr b nh nhân s m. - T ch c ki m tra vi c s d ng Tamiflu t i các cơ s i u tr có th luân chuy n thu c, không nơi th a, nơi thi u thu c i u tr cúm A(H1N1), c bi t t i các a phương chưa ghi nh n ca b nh. 3. Ti u ban Tuyên truy n:
  5. - Ph i h p v i Ti u ban i u tr tóm t t phác i u tr ph bi n cho các cơ s y t tuy n huy n, xã áp d ng trong i u tr s m cho b nh nhân nghi cúm A(H1N1). - Ti p t c hoàn thi n các tài li u truy n thông v phòng ch ng cúm A(H1N1), t ch c in n, phân ph i t i các ơn v . 4. Ti u ban h u c n: - Ti p t c Ny nhanh vi c mua v t tư, hóa ch t, sinh phNm ph c v công tác i u tr . - KhNn trương t ng h p nhu c u kinh phí, vi c tri n khai Quy t nh s 1073/Q -TTg ngày 22/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v ch áp d ng cho phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1) c a các a phương và B /ngành trình Lãnh o B báo cáo Chính ph . 5. i v i t t c các ti u ban và các ơn v thành viên: - Các ơn v theo s phân công c a Lãnh o B khNn trương thu th p thông tin và xây d ng các bài h c kinh nghi m trong phòng ch ng cúm A(H1N1) chuNn b cho H i ngh khoa h c rút kinh nghi m v công tác phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1). - Các B , ngành, a phương ch ng s d ng các ngu n kinh phí c a ơn v mình tri n khai các ho t ng truy n thông, phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). - Tham d h p Ban ch o vào lúc 16h00 ngày th tư hàng tu n. C c Y t d phòng và Môi trư ng – B Y t , th c hi n ch o c a Lãnh o B Y t thông báo ý ki n ch o c a Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i các ơn v bi t và th c hi n. C C TRƯ NG TRƯ NG TI U BAN GIÁM SÁT Nơi nh n: BAN CH O QU C GIA PHÒNG - PTT Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương ng ( báo cáo); CH NG I DNCH CÚM NGƯ I - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); - Các ng chí Th trư ng; - Thành viên BC QGPC DC ngư i; - Các Trư ng Ti u ban ( th c hi n); - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản