Thông báo 1847/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo 1847/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1847/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1847/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1847/TB-DPMT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 29/9/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 67 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 20/9/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 318.925 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 3.917 trư ng h p t vong, t i 191 qu c gia. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (178), Chi Lê (132), Argentina (538), Brazil (899), Peru (133). T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 277 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 18); Hàn Qu c (t vong: 11); Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 77); Indonesia (t vong: 10). Thái Lan (t vong: 160). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 29/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 248 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) (khu v c phía Nam: 213 ca, khu v c mi n B c: 20 ca, khu v c mi n Trung: 09 ca, khu v c Tây Nguyên: 06 ca) và 01 ca t vong. Theo báo cáo t S Y t TP. H Chí Minh, có 01 b nh nhân n 21 tu i, a ch : Xã An Th i ông, huy n C n Gi , TP. H Chí Minh. Ngày 22/9/2009, b nh nhân n khám và i u tr t i B nh vi n huy n C n Gi v i tri u ch ng ho, s t ( ã i khám và i u tr t i phòng m ch tư 10 ngày trư c nhưng không ) và ư c chNn oán: Viêm ph i/thai 7,5 tháng. Sau ó b nh nhân ư c chuy n b nh vi n T Dũ v i chNn oán: suy tim II/thai 28 tu n. Lúc 12h ngày 22/9/2009, b nh nhân ư c chuy n n Vi n Tim TP. H Chí Minh. T i ây, b nh nhân ư c h i chNn, l y m u xét nghi m vi rút, th máy, h i s c tích c c, ng th i i u tr ngay b ng thu c kháng vi rút (Tamiflu). Ngày 23/9/2009, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A(H1N1). Tình tr ng b nh ngày càng n ng, b nh nhân t vong lúc 22h05 ngày 27/9/2009.
  2. Như v y, tính n 17h00 ngày 29/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 8853 trư ng h p dương tính, 15 trư ng h p t vong. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 7.188, các trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t : Hi n nay tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo: 1.H c sinh, sinh viên, giáo viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c ch ng theo dõi s c kho hàng ngày phát hi n tri u ch ng cúm. N u có bi u hi n b nh (s t, ho, au h ng…) thì không n trư ng, ng th i gia ình thông báo cho Ban giám hi u, y t a phương ư c tư v n; n u phát hi n tri u ch ng cúm khi ang trư ng thì ch ng cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c x lý k p th i, tránh lây lan. 2.Nh ng ngư i ang công tác t i các công s , c bi t ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, khu chung cư, ký túc xá... n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 3.Hi n nay, mưa bão ang x y ra t i các t nh mi n Trung – Tây Nguyên, nh hư ng n cu c s ng và s c kh e c a ngư i dân. Trong th i i m d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay; B Y t khuy n cáo ngư i dân ( c bi t t i các khu v c có t p trung dân cư sơ tán) th c hi n t t công tác v sinh môi trư ng, nâng cao th tr ng tăng s c kháng v i d ch b nh. 4.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS, b nh h th ng...), ph n mang thai, ngư i già, tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n ngay cơ s y t ư c khám, ch a k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 5.Hi n nay, d ch cúm A(H1N1) ã ghi nh n t i các khu v c nông thôn, vùng xa trung tâm thành ph , trong ó ã có trư ng h p t vong. B Y t khuy n cáo t t c m i ngư i dân, k các nh ng khu v c xa trung tâm, t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa n u có bi u hi n cúm c n nghĩ ngay t i cúm A(H1N1) và n cơ s y t ư c khám, ch a tr k p th i. 6.M i ngư i dân b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. c bi t, tránh các bi n ch ng do s d ng thu c không úng cách, ngư i dân không nên t ý mua và s d ng thu c kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có ch nh c a cán b y t .
  3. 7.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản