Thông báo 187/BXD-KHTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
27
lượt xem
2
download

Thông báo 187/BXD-KHTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 187/BXD-KHTC về tập huấn quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 187/BXD-KHTC

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 187/BXD-KHTC Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO TẬP HUẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VN HÀN H CHÍN H SỰ N GHIỆP (Tổ chức tháng 10 năm 2009 tại Hà N ội) Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng kinh phí ngân sách N hà nước trong giai đoạn mới và chuyển đổi. Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn một số chế độ chính sách mới về công tác quản lý tài chính. Cụ thể như sau: 1. Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề chủ yếu sau: 1.1 Công tác quản lý tài sản công: - Luật số 09/2008/QHXII ngày 03/6/2008 về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; - N ghị định số 52/2009/N Đ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; - Một số quan điểm mới trong công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; - Giới thiệu phần mềm thống nhất quản lý tài sản phiên bản 1.0 (đối với cơ quan tổng hợp). 1.2 Công tác quản lý tài chính kế toán: - Thực hiện thí điểm cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập; - Tự chủ tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. - Đổi mới công tác quản lý tài chính & kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (tổ chức kế toán...); 2. Báo cáo viên của khoá học:
  2. Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý công sản, quản lý tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp ( là những người đã trực tiếp tham gia biên soạn trong lĩnh vực này). 3. Đối tượng tham dự tập huấn : Thủ trưởng đơn vị; phụ trách kế toán; kế toán tổng hợp; kế toán quản lý tài sản của đơn vị. 4. Thời gian và địa điểm tập huấn : Khoá tập huấn được tổ chức trong 01 ngày, vào ngày 30 tháng 10 năm 2009 tại trụ sở Học viện quản lý cán bộ Xây dựng và Đô thị (Km số 10 đường N guyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà N ội). 5. Kinh phí tổ chức tập huấn do Ngân sách nhà nước đài thọ một phần, một phần do đơn vị đóng góp (bao gồm chi phí giảng dạy, chi phí biên soạn và chuNn bị tài liệu, các chi phí phục vụ cho học viên và lớp học). Để công tác chuNn bị cho lớp tập huấn được thành công, đề nghị các đơn vị cử người đi dự đúng thành phần để việc tập huấn đạt kết quả tốt nhất. Danh sách đăng ký cán bộ tham dự tập huấn được gửi về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học) ĐT: 04-38546685, FAX: 04-35524718 và 04-38546319; Email: bdcbnxd@vnn.vn; hoặc gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Xây dựng, Email: nguyenthimaihuong@moc.gov.vn ./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nơi nhận : - N hư trên; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để B/C) - Học viện CBQL XD và ĐT; - Lưu VP, Vụ KHTC (H 50 b). Trần Thanh Hà PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Tổ chức tháng 11 năm 2009 tại Hà N ội) Tên đơn vị:.............................................................................................................. Địa chỉ:.................................................................................................................... Số điện thoại:.......................................................................................................... Số Fax:.................................................................................................................... E-mail: ....................................................................................................................
  3. Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên: STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 1 2 ... ...................ngày.........tháng...........năm 2009 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Tổ chức tháng 10 năm 2009 tại Hà N ội) Thời gian N ội dung N gười chủ trì 7h30 - 8h00 Đón tiếp học viên. Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT. 8h10 – 8h20 Khai mạc tập huấn và giới thiệu chương Lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính. trình. 8h20 – 8h30 Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 8h30 – 9h30 Giới thiệu các nội dung chính của công Đ/C La Văn Thịnh, Phó cục trưởng tác quản lý tài sản, thông qua các văn bản Cục quản lý Công sản – Bộ Tài pháp luật hiện hành. chính. 9h30 – 9h50 N ghỉ giải lao giữa giờ. 9h50 – 10h50 Tiếp tục các nội dung của công tác quản Đ/C La Văn Thịnh, Phó cục lý tài sản. trưởng Cục quản lý Công sản – Bộ Tài chính. 10h50 – 11h50 - Thực hiện đổi mới và chuyển đổi các Đ/C Lại Văn Dương Phó Vụ đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh trưởng Vụ HCSN Bộ Tài chính. nghiệp; - Tự chủ tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 11h50 – 13h30 N ghỉ ăn trưa. Tại Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT.
  4. 13h30 – 14h30 Giới thiệu những vấn đề mới trong công Đ/C Phạm Văn Đăng, Phó giám tác quản lý tài chính, kế toán tại các đơn đốc Học viện Tài chính. Và 14h30 – vị HCSN trong giai đoạn chuyển đổi. 15h30 15h30- 16h Thảo luận các vấn đề còn vướng mắc của Các chuyên gia và Vụ Kế hoạch tài các nội dung đã tập huấn nêu trên. chính – Bộ Xây dựng 16h- 16h30 Kết thúc tập huấn. Lãnh đạo Vụ KHTC và Lãnh đạo Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT.
Đồng bộ tài khoản