Thông báo 259/TB-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Thông báo 259/TB-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 259/TB-BXD về kết quả kiểm tra kế hoạch và các công tác phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 259/TB-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 259/TB-BXD Hà N i, ngày 7 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T QU KI M TRA K HO CH VÀ CÁC CÔNG TÁC PHÒNG CH NG L T BÃO T NH BÌNH THU N NĂM 2009 Tri n khai th c hi n phân công c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương ( PCLB TW) ngày 14/8/2009, ng chí Bùi Ph m Khánh – Th trư ng B Xây d ng, y viên Ban ch o PCLB TW, Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai B Xây d ng ã làm vi c t i t nh Bình Thu n ki m tra c th k ho ch và các công tác phòng ch ng l t bão năm 2009. i di n t nh Bình Thu n có ng chí Nguy n Văn Dũng - Phó Ch t ch UBND t nh, các ng chí lãnh o Ban ch huy Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n ( PCLB & TKCN) t nh và các s , ban ngành liên quan. Sau khi ki m tra k ho ch Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n năm 2009; k ho ch di d i dân khi có bão, lũ x y ra; tình hình tri n khai công tác phòng ch ng l t bão tìm ki m c u n n năm 2009 trên a bàn t nh Bình Thu n, báo cáo c th c a UBND t nh, Ban ch huy PCLB và các s , ban ngành t nh Bình Thu n, ng chí Bùi Ph m Khánh – Th trư ng B Xây d ng, y viên Ban ch o PCLB TW, Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai B Xây d ng t ng h p k t lu n như sau: y ban nhân dân t nh, Ban ch huy Phòng ch ng l t bão t nh Bình Thu n ã quan tâm công tác phòng ch ng l t bão v i tinh th n ch ng xây d ng k ho ch cho t ng công tác, t ch c tri n khai c th , trong phương pháp làm có nhi u sáng t o, khuy n khích huy ng ư c c ng ng tham gia th c hi n. T nh Bình Thu n có di n tích t nhiên 7.830 Km², dân s g n 1,2 tri u ngư i, ngh UBND t nh, Ban ch huy PCLB và các s ban ngành liên quan t nh Bình Thu n ti p t c phát huy tinh th n ch ng trong công tác PCLB; ng th i th i gian t i c n lưu ý m t s vi c sau: 1. V i s lư ng tàu thuy n toàn t nh hi n nay r t l n là 8.862 chi c v i 50.174 thuy n viên, vi c t ch c các T oàn K t ( n tháng 7/2009 ư c 189 T oàn K t/1.219 tàu thuy n/6.983 lao ng tham gia) là mô hình sáng t o c n phát huy nhân r ng. Bà con ngư dân ã ch ng h tr nhau khi ho t ng s n xu t xa t li n, v a h tr nhau thông tin k p th i, h tr nhau kéo tàu thuy n lên b tránh bão an toàn. Song vi c kéo tàu thuy n th công còn khó khăn. Vì v y vi c nghiên c u cơ gi i hóa kéo tàu thuy n là c n thi t. UBND t nh Bình Thu n ã giao cho S Khoa h c công ngh nghiên c u chuyên này. Qua k t qu làm vi c v i S khoa h c công ngh ư c
  2. bi t hi n t i chuyên trên ã hoàn t t ph n kh o sát và nghiên c u xu t phương án. B Xây d ng ngh UBND t nh Bình Thu n, S khoa h c công ngh g i k t qu nghiên c u chuyên trên v B Xây d ng nghiên c u và xu t m t ơn v có năng l c làm vi c c th v i a phương, ch t o thí i m thi t b cơ gi i kéo tàu thuy n làm cơ s rút kinh nghi m s n xu t i trà lo i công c này. 2. Vi c xây d ng cơ s h t ng k thu t các d án trú tránh bão, các d án kè b o v b bi n và kinh phí kh c ph c thi t h i do mưa lũ gây ng p úng, l c xoáy thi t h i nhà c a, tàu thuy n do t nh ngh h tr kinh phí bao g m: a. Các công trình xây d ng các khu neo tàu tránh trú bão c a t nh ang thi công d dang: khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c a Phú H i, c a Phan Ri, c a Liên Hương. b. Kh o sát l p d án u tư khu tránh trú bão t i o Phú Quý. c. Các d án kè b o v b bi n khu ph 4, 5 phư ng Phú H i; khu ph 5 phư ng c Long; Phư c l c- La gi; xã Vĩnh H o – Tuy Phong. d. Kinh phí kh c ph c thi t h i do mưa lũ gây ng p úng, l c xoáy thi t h i nhà c a, tàu thuy n. ngh Ban ch o PCLBTW, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quan tâm ch o gi i quy t. ngh UBND t nh, Ban ch huy PCLB & TKCN t nh Bình Thu n ti p t c, thư ng xuyên ph i k t h p v i Ban ch o PCLB TW, các B ngành liên quan hoàn t t công tác PCLB năm 2009, s n sàng chuNn b v t ch t cho công tác PCLB năm 2010. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Ban ch o PCLB TW ( b/c); - B Trư ng B Xây d ng( b/c); - Th Trư ng Bùi Ph m Khánh; - UBND t nh Bình Thu n; - Ban ch huy PCLB t nh Bình Thu n; - Lưu VP, v KHTC. Vũ Văn Ph n
Đồng bộ tài khoản