Thông báo 285/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Thông báo 285/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 285/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 285/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 285/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C TR C TUY N V I LÃNH O T NH THÁI BÌNH Ngày 26 tháng 8 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì bu i làm vi c tr c tuy n v i lãnh o t nh Thái Bình. Cùng tham d v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Y t , Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph và T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam. Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Bình báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương 7 tháng u năm, nhi m v , các gi i pháp tr ng tâm trong nh ng tháng còn l i c a năm 2009 và m t s ngh ; ý ki n c a Văn phòng Chính ph sau khi ã trao i, t ng h p ý ki n c a các B , cơ quan liên quan v hư ng x lý nh ng ngh trên c a T nh, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Th i gian qua, trong tình hình khó khăn chung c a c nư c, nhưng ng b , chính quy n và nhân dân t nh Thái Bình ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. T ng s n phNm 6 tháng u năm 2009 tăng 8,7% so v i cùng kỳ năm trư c, h u h t các ngành kinh t u tăng trư ng khá, trong ó: ngành Nông – Lâm – Th y s n tăng 4,46% (Nông nghi p tăng 3,11%, Th y s n tăng 19,86%); Công nghi p – Xây d ng tăng 14,32% (Công nghi p tăng 14,64%, Xây d ng tăng 12,00%); D ch v tăng 10,62%. T ng thu ngân sách nhà nư c ư c t 2.427 t ng (b ng 74,3% d toán năm và tăng 28,0%) T ng chi ngân sách a phương 1.656,9 t ng (b ng 55,9% d toán năm và tăng 45,3% so v i cùng kỳ). i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân t ng bư c ư c c i thi n, s h nghèo gi m; công tác c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m có nhi u ti n b ; an ninh qu c phòng ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP TRONG TH I GIAN T I 1. T nh Thái Bình c n t p trung ch o ph n u th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, ng th i ph i chuNn b th t t t các i u ki n t ch c thành công i h i ng các c p. T p trung vào nh ng nh hư ng và gi i pháp c th sau:
  2. 2. Ti p t c ch o quy t li t nh m th c hi n t t, có hi u qu , ng b Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph , ph n u hoàn thành m c cao nh t các ch tiêu kinh t - xã h i ã ra trong năm 2009. 3. Có các bi n pháp tích c c, c th h tr các doanh nghi p tháo g khó khăn, phát tri n s n xu t, kinh doanh và xu t khNu, ti p t c huy ng m i ngu n l c t các thành ph n kinh t trong xã h i cho u tư phát tri n. 4. Ny nhanh ti n gi i ngân các ngu n v n, trư c h t là ngu n v n trái phi u Chính ph cho các d án u tư h t ng giao thông, th y l i, kiên c hóa trư ng, l p h c, b nh vi n tuy n huy n, b o m ti n , ch t lư ng các công trình, không x y ra th t thoát, tiêu c c. 5. T nh c n t p trung, ch o b o m các i u ki n c n thi t cho h c sinh trong năm h c 2009 – 2010, ng th i quan tâm, t o i u ki n giúp cho sinh viên nghèo ư c vay v n i h c. 6. Th c hi n t t công tác quy ho ch t ng th kinh t - xã h i và quy ho ch ngành giai o n 2011 – 2020, b o m tính ng b và hi u qu trong phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 7. Tích c c tri n khai các chương trình b o m an sinh xã h i, gi m t l ngư i nghèo, t ng bư c nâng cao m c s ng c a ngư i dân. III. V NH NG KI N NGHN C A T NH 1. V vi c các t p oàn u tư trong và ngoài nư c ư c vào khoan khai thác th nghi m m than t i Thái Bình: Giao B Công Thương ch o T p oàn Than Khoáng s n Vi t Nam khoan th nghi m, tính toán hi u qu kinh t , ánh giá tác ng, môi trư ng, tác ng vào ngành nông nghi p c a a phương báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. V vi c tri n khai th c hi n D án u tư xây d ng c u và tuy n ư ng b n i 2 t nh Hà Nam – Thái Bình v i ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình o n thu c a ph n Thái Bình theo hình th c BT: ng ý, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p vào danh m c trái phi u chính ph giai o n 2010 – 2015 th c hi n. 3. Vi c u tư D án ư ng cao t c ven bi n ( o n 60km qua t nh Thái Bình) b ng ngu n v n ODA: T nh làm vi c v i B Giao thông v n t i l p d án u tư, thNm nh, phê duy t theo quy nh có căn c kêu g i v n. B K ho ch và u tư ưa vào Chương trình g i v n các nhà u tư trong và ngoài nư c. 4. V h tr kinh phí u tư D án xây d ng 2 kè song song t c ng Diêm i n ra bi n, t o lu ng sâu cho ho t ng c a c ng, ng th i t o qu t 2 bên kè do phù sa b i l ng: B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và t nh Thái Bình ánh giá hi u qu kinh t , báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. 5. V h tr kinh phí c ng hóa 2 tuy n ê 6, 7 và 260 km ê sông: ng ý v ch trương, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p vào danh m c các d án s d ng v n trái phi u chính ph giai o n 2010 – 2015 trình Th tư ng Chính ph , báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. 6. V h tr v n nâng c p h th ng ư ng giao thông nông thôn c a T nh: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xu t vi c tăng m c cho vay không lãi t ngân sách trung ương cho t nh Thái Bình nói riêng và các t nh Vùng nam ng b ng sông H ng nói chung nâng c p h th ng giao thông nông thôn, ng th i B K ho ch và u tư xem xét vi c huy ng thêm t các ngu n v n ODA b trí nâng c p h th ng giao thông nông thôn c a t nh Thái Bình. 7. V vi c khai thác m khí ngoài th m l c a v nh B c B , s d ng ngu n khí này phát tri n các ngành công nghi p s d ng khí m t i Khu công nghi p Ti n H i: Giao B Công Thương ch o T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam th c hi n công tác kh o sát, thăm dò, xác nh tr lư ng, ánh giá hi u qu kinh t , báo cáo Th tư ng Chính ph phương án x lý ti p theo. 8. V ưa 2 huy n Ti n H i và Thái Th y vào quy ho ch Khu kinh t bi n Qu c gia: T nh làm vi c c th v i B K ho ch và u tư thNm nh theo quy nh, n u i u ki n thì báo cáo Th tư ng Chính ph b sung vào quy ho ch. 9. V vi c cho phép t nh Thái Bình ti n hành các th t c pháp lý trình Chính ph , Qu c h i tách 4 huy n (Hưng Hà, Quỳnh Ph , ông Hưng, Thái Th y) thành 8 huy n: Hưng Nhân và Duyên Hà, ông Quan và Tiên Hưng, Quỳnh Côi và Ph D c, Thái Ninh và Th y Anh: ng ý v ch trương, B N i v làm vi c c th v i Thái Bình v vi c chia tách huy n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 10. V h tr kinh phí t nh Thái Bình tôn t o khu n th nhà Tr n, k p ưa vào ho t ng vào năm 2010, hư ng ng i l k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i: B Văn hóa, Th thao và Du l ch, ph i h p v i Ban Ch o 1000 năm Thăng Long – Hà N i xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Thái Bình và các B , cơ quan có liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công thương, Y t , Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T nh y, H ND, UBND t nh Thái Bình; Ph m Văn Phư ng - T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TKBT, TH, KTTH, KTN, NC; Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản