Thông báo 296/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
4
download

Thông báo 296/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 296/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá môi trường chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 296/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 296/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N VÀ XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG CÔNG TÁC ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C Ngày 07 tháng 9 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p ánh giá tình hình th c hi n và xu t gi i pháp nâng cao ch t lư ng công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c Vi t Nam. Tham d cu c h p có i di n các B , cơ quan: Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Xây d ng và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Tài nguyên và Môi trư ng và ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. Trong th i gian v a qua, B Tài nguyên và Môi trư ng ã tích c c ph i h p v i m t s B , ngành và a phương tri n khai th c hi n t t công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c. Công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c bư c u ã có nh ng óng góp tích c c, h n ch nh ng tác h i i v i môi trư ng trong quá trình xây d ng và th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a ngành, lĩnh v c và a phương. Tuy nhiên, công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c là lĩnh v c còn m i, l c lư ng làm công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c còn h n ch v s lư ng và chuyên môn, kinh phí còn h n h p nên s lư ng báo cáo tác ng môi trư ng chi n lư c còn ít, ch t lư ng chưa cao, chưa áp ng ư c yêu c u i v i các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. ti p t c Ny m nh công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c trong th i gian t i, góp ph n b o v môi trư ng, yêu c u: a) B Tài nguyên và Môi trư ng: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương t ch c nghiên c u, ánh giá và rút kinh nghi m v công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c, làm rõ hơn các lo i hình chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c n th c hi n ánh giá môi trư ng chi n lư c, hư ng d n th c hi n các lo i báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c s a i và b sung các văn b n pháp lu t c n thi t có liên quan và báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2009; - Xây d ng, phát tri n l c lư ng cán b qu n lý, chuyên gia tư v n làm công tác ánh giá môi trư ng chi n lư c.
  2. b) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B liên quan hư ng d n cơ ch tài chính cho vi c xây d ng và thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành, a phương liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng CP, các PTTg, - Các B : TN&MT, KH& T, TC, CT, XD, NN&PTNT, GTVT, YT; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n H u Vũ, Văn Tr ng Lý, C ng TT T, các V : KTN, KTTH, TH; - Lưu: VT, KGVX (3). Nguy n H u Vũ
Đồng bộ tài khoản