Thông báo 297/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Thông báo 297/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 297/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc thực hiện định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng-Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 297/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 297/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V VI C TH C HI N NNH HƯ NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TUY N Ư NG LÁNG - HÒA L C Ngày 16 tháng 9 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v vi c th c hi n nh hư ng quy ho ch xây d ng tuy n ư ng Láng - Hòa L c. Tham d cu c h p có lãnh o các B : Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa-Th thao và Du l ch; y ban nhân dân thành ph Hà N i, T ng công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B Xây d ng báo cáo Quy ho ch xây d ng tuy n ư ng Láng - Hòa L c và ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng k t lu n như sau: 1. B Xây d ng ch trì, th ng nh t v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và các cơ quan liên quan l p Quy ch qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng theo nh hư ng quy ho ch chung xây d ng tuy n ư ng Láng - Hòa L c, hoàn thành trong tháng 11 năm 2009, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi ban hành. 2. B Xây d ng ch o Tư v n nghiên c u l ng ghép quy ho ch xây d ng tuy n ư ng Láng - Hòa L c vào án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i, b o m tính th ng nh t và áp ng m c tiêu c a án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i n năm 2030 và t m nhìn n năm 2050. 3. y ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c ki m tra ch t ch vi c u tư xây d ng các d án d c tuy n phù h p v i quy ho ch và áp ng yêu c u xây d ng tuy n ư ng p, hi n i và tiêu bi u c a Th ô Hà N i. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : XD,TN và MT, GTVT, VH-TT và DL; - UBND thành ph Hà N i; - T ng công ty c ph n XNK và XD Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, TH, KGVX; - Lưu: VT, KTN (5b) Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản