Thông báo 301/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
27
lượt xem
2
download

Thông báo 301/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 301/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 301/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 301/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH SƠN LA Ngày 11 tháng 9 năm 2009, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Sơn La; ki m tra ti n xây d ng Nhà máy th y i n Sơn La, Nhà máy th y i n N m Chi n và D án tr ng cây cao su c a Công ty C ph n cao su Sơn La. Cùng thăm và làm vi c v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: Tài chính, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, T p oàn i n l c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph . T i bu i làm vi c v i lãnh o t nh Sơn La, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh y báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t i h i XII ng b , t nh Sơn La; tình hình kinh t - xã h i năm 2008, 8 tháng u năm 2009, phương hư ng, nhi m v t nay n năm 2010 c a T nh, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG ng b , chính quy n và nhân dân t nh Sơn La ã có nhi u c g ng trong vi c t ch c th c hi n nhi m v Kinh t - Xã h i, năm 2009 t ư c nh ng k t qu tích c c; GDP năm 2006 t 14,28%, năm 2007 t 15,38%, năm 2008 t 13,23%; 6 tháng u năm 2009 t 9,11%; cơ c u kinh t ti p t c chuy n bi n tích c c t tr ng công nghi p, d ch v tăng ã g n nông nghi p v i công nghi p ch bi n, ưa ti n b khoa h c vào s n xu t, bư c u ã tr ng cây cao su. Các lĩnh v c văn hóa, xã h i, giáo d c và chăm sóc s c kh e nhân dân có bư c ti n b ; i s ng nhân dân ư c c i thi n; t l h nghèo gi m áng k (bình quân 3,38% năm) năm 2008 còn 33%. Công trình th y i n Sơn La là công trình th y i n l n nh t nư c ta ư c ng, Chính ph r t quan tâm là cơ h i và i u ki n Sơn La phát tri n. Công tác c i cách hành chính và phòng ch ng tham nhũng ti p t c ư c Ny m nh; h th ng chính tr ư c c ng c và tăng cư ng; qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Tuy nhiên, tăng trư ng kinh t c a T nh còn th p (GDP/ngư i m i b ng 50% bình quân chung c a c nư c), chuy n d ch cơ c u kinh t chưa u các ngành; chuy n d ch cơ c u trong nông nghi p và khu v c nông thôn còn ch m; t l h nghèo còn cao (năm 2008 còn 33%), trong 61 huy n nghèo toàn qu c, riêng Sơn la có 5 huy n; Sơn La là a phương còn ti m Nn nhi u v các t n n ma túy, HIV. V n u tư gi i ngân quá ch m; ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n, nh t là trong lĩnh v c công ngh , d ch v ch t lư ng cao, công tác d y ngh chưa ư c quan tâm úng m c; xóa ói gi m nghèo chưa b n v ng. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I
  2. th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch t nay cho n năm 2010, trong th i gian t i T nh c n ti p t c ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t i h i XII ng b T nh; t ó ch ra nh ng i m m nh c n phát huy, xác nh và làm rõ nh ng y u kém, t n t i trong tri n khai th c hi n nhi m v , nh ng ch tiêu k ho ch chưa t ư c, có nh ng bi n pháp kh c ph c k p th i. Trư c h t c n t p trung vào các v n sau. 1. Ti p t c phát huy l i th v v trí a lý, t ai, tài nguyên, khoáng s n phong phú phát tri n công nghi p khai khoáng, v t li u xây d ng, th y i n v a và nh , ch bi n nông s n, tr ng r ng, tr ng cây cao su, chăn nuôi, du l ch, d ch v , v n t i. 2. T p trung Ny m nh gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n, ki n c hóa trư ng h c, cơ s y t ; t ch c th c hi n có hi u qu chương trình Ngh quy t 30a c a Chính ph ph n u gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 5 huy n nghèo. Có cơ ch chính sách phù h p thu hút các doanh nghi p trong và ngoài t nh u tư trên a bàn T nh. 3. Ti p t c t ch c th c hi n t t công tác di dân tái nh cư b o m lòng h cho vi c tích nư c vào tháng 5 năm 2010, m b o cho ng bào n nơi m i có i u ki n sinh ho t và s n xu t t t hơn nơi cũ. Phát tri n kinh t c n i i v i phát tri n văn hóa xã h i và th c hi n xóa ói gi m nghèo, tăng cư ng công tác qu c phòng – an ninh, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, làm t t công tác i ngo i c bi t v i nư c b n Lào. 4. T p trung xây d ng và tri n khai k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010; ng th i ch o, chuNn b th t t t các i u ki n t ch c thành công i h i ng các c p g n v i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. 5. T nh Sơn La c n ph i h p ch t ch v i T p oàn i n l c Vi t Nam, T ng Công ty Sông à và các ơn v thi công b trí h p lý lao ng và phương ti n thi t b thi công ph n u th c hi n úng ti n xây d ng th y i n Sơn La ã ra nhưng ph i m b o ch t lư ng công trình và an toàn tuy t i. ng th i chuNn b t t l c lư ng và phương ti n s n sàng thi công th y i n Lai Châu khi ư c Chính ph yêu c u. III. V M T S NGHN C A T NH 1. V i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th d án di dân tái nh cư th y i n Sơn La: trên cơ s T trình c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B K ho ch và u tư khNn trương thNm nh trình Th tư ng Chính ph . 2. V vi c ch nh th u i v i các gói th u thu c d án di dân tái nh cư th y i n Sơn La: ng ý v nguyên t c, T nh hoàn ch nh h sơ g i B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thNm nh, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. V s d ng ngu n v n tái nh cư th y i n Sơn La u tư xây d ng tr s 12 xã vùng ng p lòng h ph i di chuy n: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư rà soát và hư ng d n T nh th c hi n theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 162/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph .
  3. 4. V xây d ng d án “ n nh dân cư phát tri n kinh t - xã h i vùng chuy n dân tái nh cư d án th y i n Sơn La”: ng ý v nguyên t c, T nh l p d án g i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và các B , ngành liên quan xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. V i u ch nh a gi i hành chính các huy n M c Châu, Thu n Châu, Sông Mã thành l p hai huy n m i: giao B N i v xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . 6. Vi c h tr các doanh nghi p ngoài EVN ư c vay v n ưu ãi, h tr lãi su t: giao B Tài chính xem xét, x lý theo quy nh. 7. Vi c u tư lư i i n u n i v i các tr m th y i n v a và nh : giao B Công Thương ph i h p v i T nh xem xét, x lý. 8. V ngh s a i chính sách thu tài nguyên, thu giá tr gia tăng i v i các doanh nghi p u tư xây d ng th y i n: giao B Tài chính xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . 9. V u tư xây d ng nhà máy th y i n tích năng t i huy n Phù Yên: giao B Công Thương ch o th c hi n. 10. V án qu n lý, b o v và phát tri n r ng phòng h khu v c Tây B c: giao B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì, ph i h p các B , ngành, a phương liên quan khNn trương xây d ng án và trình duy t theo quy nh. 11. V nâng c p c a khNu qu c gia Lóng S p thành c a khNu qu c t ; nâng c p c a khNu L nh Bánh thành c a khNu Qu c gia (t i khu v c m c D1): ng ý v nguyên t c, giao B Ngo i giao, B N i v xem xét hư ng d n a phương hoàn t t các th t c theo úng quy nh. 12. V ng v n xây d ng Trư ng Ph thông dân t c n i trú T nh t i a i m m i: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư, B Tài chính x lý c th theo ti n th c hi n d án. 13. B Giao thông v n t i ch o nhanh ti n u tư nâng c p sân bay Nà S n theo quy ho ch ã phê duy t. 14. V D án u tư tuy n ư ng tránh thành ph Sơn La t phư ng Chi ng Sinh n i v i T nh l 106 ( ư ng Ca Láp – B n H m): ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i hoàn t t các th t c u tư theo quy nh tri n khai th c hi n trong giai o n 2010 – 2013. 15. V b sung kinh phí u tư tuy n ư ng Chi ng Ng n – Mư ng B ng – Hát Lót: ng ý v ch trương, giao B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí t ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n 2010 – 2012. 16. V tăng m c d toán phòng h c theo án kiên c hóa trư ng l p h c và nhà công v giáo viên: giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, và các ngành có liên quan xem xét, t ng h p xu t phương án x lý chung, báo cáo Th tư ng Chính ph .
  4. 17. V án “phòng ch ng, ki m soát ma túy; cai nghi n, qu n lý d y ngh , gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n và gi v ng a bàn s ch v ma túy giai o n 2009-2010”: B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B , ngành có liên quan xem xét, h tr t nh Sơn La th c hi n s m án trên. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Sơn La và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTgCP; - Ban Ch o Tây B c; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công thương, Xây d ng, Lao ng TB&XH, N i v , Công an, Giáo d c và ào t o; - T p oàn i n l c Vi t Nam; Ph m Văn Phư ng - T nh y, H ND, UBND t nh Sơn La; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, NC; - Lưu: VT, P (6).
Đồng bộ tài khoản