Thông báo 306/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Thông báo 306/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 306/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 9 ở các tỉnh thuộc miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 306/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 306/TB-VPCP Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P CH O KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 9 CÁC T NH THU C MI N TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Ngày 01 tháng 10 năm 2009, t i thành ph H i An, t nh Qu ng Nam, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p ch o kh c ph c h u qu cơn bão s 9 m t s t nh mi n Trung và Tây Nguyên. Cùng tham d có Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i, lãnh o, i di n các B : Công an, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Thương binh và Xã h i và Văn phòng Chính ph ; lãnh o các t nh, thành ph : Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Kon Tum; i di n lãnh o Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Quân khu V. Sau khi nghe báo cáo c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n và ý ki n c a các a phương, Th tư ng Nguy n T n Dũng có ý ki n k t lu n như sau: 1. Bão s 9, là cơn bão m nh, v i s c gió vùng g n tâm bão khi ti p b m nh c p 11, 12, gi t trên c p 12, ph m vi nh hư ng r ng, di n bi n ph c t p, gây mưa l n trên di n r ng, có s c tàn phá l n. Trung tâm Khí tư ng th y văn qu c gia ã d báo k p th i nh ng di n bi n c a bão, công tác ch o ch ng bão ư c quán tri t t Trung ương n a phương và toàn th nhân dân v i tinh th n ch ng, tích c c phòng, tránh bão nh m h n ch th p nh t m c thi t h i, trư c h t là thi t h i v ngư i. Các a phương ã tri n khai quy t li t các bi n pháp: di d i dân ra kh i nh ng vùng nguy hi m như vùng thư ng xuyên ng p sâu, vùng c a sông, ven bi n, vùng có nguy cơ cao x y ra lũ quét, s t l t, k t qu ã di d i ư c trên 130.000 h v i trên 356.000 ngư i; b ng m i bi n pháp liên l c, kêu g i, hư ng d n di chuy n tránh, trú bão an toàn cho hơn 46.500 tàu thuy n, trên 193.600 lao ng; th c hi n ch ng ch ng nhà c a, kho tàng, công s b o v tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. Nh tri n khai quy t li t các bi n pháp phòng, ch ng bão nên ã gi m ư c nhi u thi t h i. Thay m t Chính ph , Th tư ng Chính ph ã bi u dương nh ng n l c c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n mà nòng c t là B i, Công an và các B , ngành, a phương và nhân dân vùng nh hư ng c a bão; các l c lư ng: Quân khu 4, Quân khu 5, Quân oàn 3, Sư oàn Không quân 372 và s c g ng c a c h th ng chính tr t Trung ương n a phương. Tuy v y, do bão quá l n nên ã gây thi t h i h t s c n ng n , làm nhi u ngư i ch t, m t tích, b thương, nhi u nhà c a b s p, ng p, hư h ng, hàng ch c ngàn ha lúa b
  2. ng p, hư h i, nhi u công trình h t ng giao thông, th y l i b hư h ng. Thay m t Chính ph , Th tư ng Chính ph g i l i thăm h i ân c n và chia bu n sâu s c n các gia ình có ngư i b ch t, b thương, b thi t h i v nhà c a và tài s n. 2. Nhi m v s p t i Nhi m v sau bão là t p trung kh c ph c h u qu , nhanh chóng n nh i s ng c a nhân dân, ph c h i s n xu t. Các B , ngành và a phương liên quan c n ti p t c th c hi n nghiêm, có hi u qu nhi m v nêu trong Công i n s 1794/C -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2009 và Công i n s 1802/C -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . Th tư ng nh n m nh các công vi c sau ây: a. Ti p t c rà soát n m tình hình các vùng b ng p sâu, vùng b cô l p, vùng có nguy cơ cao x y ra lũ quét, s t l t; có bi n pháp b o m an toàn tính m ng và chăm lo i s ng nhân dân các vùng này; c bi t c n tri n khai m i bi n pháp liên l c, b o m an toàn tính m ng và c u tr lương th c, nư c u ng, thu c ch a b nh cho nhân dân 13 xã b chia c t c a t nh Kon Tum. b. Ti p t c tìm ki m ngư i còn m t tích, c u ch a nh ng ngư i b thương; t ch c ng viên thăm h i, h tr v t ch t k p th i cho nh ng h gia ình b thi t h i v ngư i, nhà c a, tài s n t ngu n ngân sách Trung ương theo m c quy nh t i Quy t nh s 67/Q -TTg ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , cùng v i ngân sách a phương và các ngu n ng h c a các t ch c, cá nhân. B o m lương th c, th c phNm, không ngư i dân b ói do thi u lương th c. c. B trí nơi t m cho nh ng gia ình b m t nhà c a. Huy ng các cơ quan, oàn th c a a phương ph i h p v i l c lư ng B i, Công an ang óng quân trên a bàn, v n ng nhân dân h tr giúp nhau xây d ng l i nhà c a, b o m ch cho nhân dân. d. Làm v sinh môi trư ng ngay sau khi nư c rút, phòng d ch b nh. B Y t ch oc p cơ s thu c kh trùng nư c u ng, thu c ch a b nh cho các a phương; ng th i c các oàn công tác xu ng các a bàn b bão, lũ giúp a phương th c hi n công tác y t và v sinh môi trư ng. . KhNn trương khôi ph c l i các công trình cơ s h t ng b hư h ng: - B Giao thông v n t i ch o C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i a phương huy ng l c lư ng, phương ti n nhanh chóng gi i t a các ách t c, thông tuy n ư ng s t B c Nam, các tuy n ư ng b : ư ng H Chí Minh, Qu c l 1A và các tuy n ư ng Qu c l , t nh l b hư h i do bão, lũ. Quân oàn 3 ã khNn trương xây d ng c u phao thay th c u Kon Prai b lũ cu n trôi, m b o giao thông trên Qu c l 24. B Qu c phòng ph i h p v i B K ho ch và u tư và B Tài chính b trí kinh phí h tr cho Quân oàn 3. - KhNn trương s a ch a, khôi ph c l i các cơ s h t ng thi t y u b hư h ng như: h th ng cung c p i n, các công trình c p nư c s ch, h th ng thông tin liên l c, b nh xá, trư ng h c.
  3. e. Nhanh chóng ph c h i s n xu t: - T n thu nh ng trà lúa có th còn thu ho ch ư c gi m b t thi t h i. Ngay sau khi nư c rút, t ch c làm v sinh ng ru ng, san l p nh ng di n tích b b i l p, chuNn b gi ng tri n khai ngay gieo tr ng cây v ông. - Các t nh ch ng các ngu n v t tư nông nghi p: phân bón, thu c b o v th c v t, thu c tr sâu, gi ng lúa và gi ng các cây tr ng khác cung c p cho nhân dân, kiên quy t canh tác th ng l i v ông 2009. g. Các B , ngành và a phương c n rút kinh nghi m qua vi c ch o phòng, ch ng cơn bão s 9, trong ó t p trung vào công tác d báo, thông tin liên l c, di d i sơ tán dân, neo u tàu thuy n, th c hi n phương châm 4 t i ch . h. B Xây d ng và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n các a phương rà soát l i quy ho ch dân cư t i các t nh mi n Trung và Tây Nguyên, có phương án di d i, tái nh cư i v i nh ng vùng có nguy cơ s t l t, ng p sâu t ng bư c tri n khai th c hi n. i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan liên quan s m xây d ng quy trình v n hành h ch a, liên h ch a, trong ó quy nh ch t ch quy trình tích nư c hàng năm, c bi t là các h th y i n k t h p hài hòa gi a l i ích kinh t v i vi c c t gi m lũ cho h lưu, không x y ra tình tr ng tăng thêm áp l c lũ khi h lưu ã b ng p l t nghiêm tr ng. 3. H tr các a phương kh c ph c h u qu bão, lũ Giao B Tài chính trích 460,0 t ng t ngu n d phòng ngân sách Trung ương năm 2009; xu t, c p không thu ti n 10.000 t n g o t ngu n D tr qu c gia, h tr cho các a phương kh c ph c h u qu cơn bão s 9 (th c hi n c u ói cho dân, h tr dân sinh, mua gi ng khôi ph c s n xu t, khôi ph c cơ s h t ng thi t y u như trư ng h c, tr m y t , th y l i, giao thông và v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh). Phân b c th cho các t nh, thành ph : Qu ng Bình: 20,0 t ng và 500 t n g o, Qu ng Tr : 40,0 t ng và 900 t n g o, Th a Thiên Hu : 60,0 t ng và 500 t n g o, à N ng: 40,0 t ng và 200 t n g o, Qu ng Nam: 100,0 t ng và 2.500 t n g o, Qu ng Ngãi: 80,0 t ng và 2.500 t n g o, Bình nh: 20,0 t ng và 1.400 t n g o, Kon Tum: 100,0 t ng và 1.500 t n g o. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan và các a phương bi t, th c hi n. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó TTg; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B : CA, QP, CT, KH và T, TC, GTVT, NN và PTNT, TN Nguy n Xuân Phúc
  4. và MT, L -TB&XH; - UBND các t nh, TP: Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Kon Tum; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, P, NC, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản