Thông báo 308/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
4
download

Thông báo 308/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 308/TB-VPCP kết luận về chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 308/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 308/TB-VPCP Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N V CHI N LƯ C PHÁT TRI N D Y NGH GIAI O N 2011 - 2020 Ngày 25 tháng 9 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng và Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p v Chi n lư c phát tri n d y ngh giai o n 2011 - 2020 (g i t t là Chi n lư c). Tham d H i ngh có i di n lãnh o các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Tư pháp, Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Công Thương, Giao thông v n t i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Qu c phòng, Công an và i di n lãnh o các cơ quan: y ban Dân t c, Ban Tuyên giáo Trung ương, y ban Văn hóa, Giáo d c Thanh niên, Thi u niên và Nhi ng c a Qu c h i, T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B Lao ng - Thương binh và Xã h i báo cáo công tác d y ngh trong th i gian qua và cương Chi n lư c phát tri n d y ngh giai o n 2011 - 2020, ý ki n c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân và ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. C n ánh giá y , nghiêm túc nh ng m t ư c và chưa ư c c a công tác d y ngh trong nh ng năm qua, c bi t là t 1998 tr l i ây t ó xây d ng Chi n lư c phát tri n d y ngh n năm 2020 theo úng các ch trương, chính sách c a ng, c a Chính ph v phát tri n ngu n nhân l c ph c v công nghi p hóa, hi n i hóa, áp ng nhu c u xã h i th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i trong th i kỳ t i. Xác nh rõ m c tiêu, n i dung, gi i pháp, trong ó có các gi i pháp mang tính t phá ph i b o m tính khoa h c, thi t th c và kh thi. 2. Tên c a Chi n lư c là: “Chi n lư c phát tri n d y ngh giai o n 2011-2020” phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 2011 - 2020 và Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c n năm 2020. 3. V vi c xây d ng n i dung d th o Chi n lư c cương d th o Chi n lư c phát tri n d y ngh n năm 2020 ã ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i chuNn b khá công phu, ã xác nh ư c nh ng m c tiêu, nhi m v , gi i pháp, t ch c th c hi n cơ b n. Tuy nhiên, trình B Chính tr có k t lu n v v n này, c n ph i l a ch n nh ng v n tr ng tâm và làm rõ thêm nh ng v n sau:
  2. a. V căn c xây d ng Chi n lư c, c n b sung nh ng Ngh quy t c a ng và Nhà nư c v nh ng v n có liên quan như Ngh quy t v giai c p công nhân; Ngh quy t v nông dân, nông nghi p, nông thôn; Ngh quy t v hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, trong ó có hoàn thi n th ch th trư ng lao ng; Ngh quy t v phát tri n ngu n nhân l c; Ngh quy t v xóa ói, gi m nghèo, Lu t Giáo d c, Lu t D y ngh và các Chi n lư c có liên quan; b. V ánh giá th c tr ng, c n t ch c ánh giá và có báo cáo t ng k t công tác d y ngh trong 10 năm qua, trong ó có h th ng lu t pháp và chính sách d y ngh . Trên cơ s báo cáo t ng k t này, rút ra nh ng v n c t lõi ưa vào ph n ánh giá th c tr ng c a Chi n lư c phát tri n d y ngh . C n t ng h p, phân tích ư c th c tr ng d y ngh trong nư c, công b k t qu kh o sát m t s mô hình i n hình, kinh nghi m c a nư c ngoài, ánh giá ư c m c t ư c v d y ngh ; nh ng v n còn t n t i, b t c p cũng như s l c h u v tư duy trong d y ngh . Trong phát tri n d y ngh hi n nay t n t i nh ng mâu thu n l n là: cung v i c u (kh năng ào t o c a cơ s d y ngh v i nhu c u xã h i); cơ c u d y ngh v i cơ c u lao ng và cơ c u ngành ngh ; quy mô và ch t lư ng; ngu n l c ( i ngũ giáo viên, chương trình, cơ s v t ch t, kinh phí, chính sách ãi ng , thu hút và các i u ki n b o m ch t lư ng khác) v i mong mu n v s và ch t lư ng … C n xác nh m c tiêu, gi i pháp phù h p kh c ph c, gi i quy t nh ng mâu thu n này. c. V d báo nhu c u, nh hư ng c a Chi n lư c n năm 2020: c n d báo cơ c u lao ng trong n n kinh t (gi a công nghi p - nông nghi p - d ch v - xu t khNu) t ó d báo ư c nhu c u ào t o ngh v s lư ng, ch t lư ng và cơ c u ào t o cho phù h p. d. V quan i m, c n nh n m nh nh ng i m sau: - Chăm lo, phát tri n d y ngh là trách nhi m c a ng, Nhà nư c; c a c h th ng chính tr và toàn xã h i; - D y ngh có t m quan tr ng c bi t v a có tính nhân văn v a có tính xã h i r t cao, ó là d y cho ngư i lao ng có ngh và có vi c làm phù h p v i ngh ư c ào t o. ào t o ngh ph i là m t ph n trong h th ng chính sách giáo d c ào t o, ư c coi là qu c sách hàng u, u tư cho d y ngh là u tư cho phát tri n. Do ó, ph i ào t o cho ngư i lao ng có ngh v a áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, ph c v công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c v a gi i quy t vi c làm, nâng cao thu nh p, m c s ng cho ngư i dân các vùng mi n khác nhau. - T o ra chuy n bi n m nh m v i s i m i toàn di n v công tác d y ngh theo nguyên t c c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, bao g m c i m i tư duy và cách xây d ng chính sách v ào t o ngh , trong ó i m i cơ ch tài chính cho d y ngh , tính úng, tính chi phí cho d y ngh ; - D y ngh ph i áp ng v s lư ng, m b o v ch t lư ng và phù h p v cơ c u, phù h p v i cơ c u kinh t và cơ c u lao ng. D y ngh ph i phát tri n nhanh, b n v ng, phát tri n c nông thôn, thành th , vùng thu n l i cũng như vùng khó khăn, áp ng nhu c u h c su t i, b o m công b ng trong h c t p c a m i ngư i dân, m i ngư i lao ng
  3. . V các m c tiêu, v cơ b n, m c tiêu t ng quát nêu trong d th o Chi n lư c khá rõ ràng, nhưng c n b sung phát tri n d y ngh c b r ng và chi u sâu. Các m c tiêu c th c n ưa thêm m t s ch tiêu nh lư ng cơ b n như quy mô phát tri n, t l lao ng qua ào t o ngh , chuNn ch t lư ng c n t ư c … e. V các gi i pháp, ch nêu nh ng gi i pháp có tính nh hư ng, không quá chi ti t nhưng ph i sát v i th c ti n, chú ý n m t s i m sau: - Phát tri n h th ng c a m ng lư i cơ s d y ngh g n v i s lư ng (theo ngành, a phương), phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i. Có cơ s d y ngh ch t lư ng cao, ào t o ngh mũi nh n, nhưng cũng có nh ng cơ s d y ngh cho nông dân, ngư i lao ng thành th ; chú ý n các nhóm i tư ng c thù như b i xu t ngũ, b i làm kinh t ; các nhóm i tư ng y u th trong xã h i; - Có các gi i pháp liên quan n b o m ch t lư ng ào t o, như phát tri n i ngũ giáo viên, chương trình ào t o; cơ s h t ng, trang thi t b d y ngh . Trong các gi i pháp v ngu n l c, chú ý t i vai trò c a vi c Ny m nh xã h i hóa nh t là phát huy vai trò c a các doanh nghi p trong vi c d y ngh ; - Gi i pháp v cơ ch , chính sách chú ý n các chính sách liên quan n ngư i h c, ngư i d y, cơ s d y ngh , doanh nghi p; cơ ch , chính sách tài chính; chính sách thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài, tăng cư ng h p tác Qu c t ; - Gi i pháp qu n lý nhà nư c v d y ngh ph i làm rõ trách nhi m c a các B , ngành v d y ngh ; phân c p qu n lý; tăng cư ng tính t ch c a cơ s d y ngh ; b sung hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t v d y ngh …; - N i dung Chi n lư c phát tri n d y ngh ph i phù h p v i các Chi n lư c khác có liên quan; th c hi n s tương thích ào t o gi a các trư ng trung c p chuyên nghi p, cao ng v i các trư ng trung c p ngh , cao ng ngh theo hư ng tăng cư ng ng d ng th c t s n xu t và tăng k năng ngh nghi p ng th i t o bình ng liên thông ào t o cao ng, i h c i v i các cơ s ào t o và d y ngh này; th c hi n t t thu hút phân lu ng sau trung h c cơ s và trung h c ph thông. - Xác nh các gi i pháp t phá: Xây d ng i ngũ giáo viên; tăng cư ng qu n lý nhà nư c; t o ra ng l c mà tr c ti p ph i xây d ng h th ng chính sách liên quan n tăng l i ích chính áng g n v i trách nhi m c a ngư i h c, ngư i d y, cơ s ào t o ngh và cơ s s d ng lao ng; t o cơ ch , chính sách huy ng ngu n l c xã h i u tư vào công tác d y ngh . g. V t ch c th c hi n Chi n lư c: - Xác nh trách nhi m th c hi n c a các B , ngành, cơ quan, a phương liên quan; - C n làm rõ k ho ch xây d ng, tri n khai nh ng án nh m th c hi n Chi n lư c khi ư c phê duy t; - Rà soát, trình s a i, b sung các văn b n pháp lu t liên quan;
  4. - Ho t ng giám sát, ánh giá vi c th c hi n Chi n lư c kh ng nh ư c nh ng tác ng tích c c i v i xã h i và s phát tri n b n v ng c a m c tiêu Chi n lư c. 4. Ti n xây d ng Chi n lư c Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p thu ý ki n ch o nói trên, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan và các a phương ti p t c xây d ng d th o Chi n lư c phát tri n d y ngh giai o n 2011 - 2020, xin ý ki n thư ng tr c Chính ph vào tháng 11 năm 2009 hoàn thi n trình B Chính tr . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các cơ quan liên quan, các a phương bi t và th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n H u Vũ - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản