Thông báo 3428/TB-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo 3428/TB-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 3428/TB-LĐTBXH về kết luận của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 3428/TB-LĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 3428/TB-L TBXH Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A LÃNH O B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T I BU I LÀM VI C V I S LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T NH GIA LAI Th c hi n Quy ch ph i h p công tác gi a B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngày 07 tháng 9 năm 2009, ng chí àm H u c – Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã có bu i làm vi c v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i t nh Gia Lai. Sau khi nghe ng chí Ph m Ng c Th ch – Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i báo cáo v tình hình, k t qu th c hi n các ch tiêu nhi m v công tác lao ng, ngư i có công và xã h i 9 tháng u năm, d ki n c năm 2009, k ho ch, nhi m v tr ng tâm năm 2010 và ý ki n phát bi u c a i di n các ơn v thu c B , Lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i k t lu n v m t s v n sau: 1. V tình hình, k t qu th c hi n các ch tiêu nhi m v v lao ng, ngư i có công và xã h i. Trong nh ng năm qua, y ban nhân dân t nh ã quan tâm ch o S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i các S , Ban ngành liên quan huy ng ư c các ngu n l c, phát huy l i th , kh c ph c nh ng khó khăn c a a phương t p trung tri n khai th c hi n và hoàn thành cơ b n các ch tiêu, nhi m v hàng năm trên lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i, t o ti n th c hi n th ng l i các ch tiêu nhi m v giai o n 2006-2010. ngh y ban nhân dân T nh ti p t c quan tâm ch o, S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch ng hơn trong công tác tham mưu, trình y ban nhân dân T nh phê duy t các nh hư ng, xác nh các nhi m v tr ng tâm, các ch tiêu nhi m v công tác lao ng, ngư i có công và xã h i trong k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a t nh năm 2010 và giai o n 2011-2015. 2. V nh ng ki n ngh c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i 2.1. Quan i m chung Th ng nh t v i ph n ánh giá chung v tình hình, k t qu , nh ng v n còn khó khăn trong th c hi n các ch tiêu, nhi m v v lao ng ngư i có công và xã h i trong năm 2009 nói riêng và giai o n 2006 – 2009 nói chung. ây chính là nh ng căn c cơ b n S ti p t c tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng, xác nh các m c tiêu nhi m v kinh t xã h i nói chung và các ch tiêu, nhi m v trong công tác lao ng, ngư i có công và xã h i nói riêng trong năm 2010. Trong i u ki n
  2. khó khăn chung, B ti p t c ng h S hoàn thành t t hơn nhi m v c a S , c a Ngành trong năm 2010 và nh ng năm ti p theo. 2.2. V nh ng ki n ngh c th . 2.2.1. V lĩnh v c Ngư i có công v i cách m ng. Th ng nh t ch trương xem xét nâng c p, m r ng Nghĩa trang li t s c Cơ ón nh n hài c t li t s ư c quy t p t Campuchia v nư c; nâng c p, s a ch a Nghĩa trang li t s huy n KrongPa và Kong Chro (nâng c p v m ) và xây d ng m i ài tư ng ni m Li t s huy n Phú Thi n. ngh S Lao ng – Thương binh và Xã h i làm vi c c th v i C c Ngư i có công và V K ho ch – Tài chính xác nh quy mô, ti n và nh ng v n có liên quan. 2.2.2. V công tác d y ngh - ng h và th ng nh t ch trương u tư nâng c p Trư ng Trung c p ngh Gia Lai thành Trư ng Cao ng ngh Gia Lai. ngh S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, trình y ban nhân dân t nh án chi ti t. Trong ó chú tr ng vi c u tư nâng c p cơ s h t ng, trang thi t b và có k ho ch xây d ng i ngũ giáo viên, cán b qu n lý áp ng yêu c u, i u ki n, tiêu chuNn c a trư ng cao ng ngh . - Ti p t c b trí kinh phí 2010 u tư i v i 01 trư ng tr ng i m và 02 trư ng thu c di n khó khăn trên a bàn t nh. - Th ng nh t b trí kinh phí t án d y ngh cho lao ng nông thôn u tư xây d ng Trung tâm d y ngh huy n KrongPa, Kong Chro và huy n c Cơ (n u ư c Chính ph phê duy t). ngh S Lao ng – Thương binh và Xã h i l p án, báo cáo y ban nhân dân T nh chuNn b các i u ki n ti p nh n và th c hi n khi ư c thông báo chính th c. 2.2.3. V h tr u tư sàn giao d ch vi c làm. Ny nhanh ti n th c hi n d án, ưa sàn giao d ch vi c làm vào ho t ng, ngh y ban nhân dân t nh b trí v n u tư xây d ng ã ư c phê duy t, B s xem xét vi c h tr u tư theo ti n . 2.2.4. V nh ng ki n ngh khác Th ng nh t v i ki n ngh c a S v v n h tr th c hi n chương trình qu c gia v b o h lao ng và lĩnh v c b o tr xã h i. B Lao ng - Thương binh và Xã h i xin thông báo nh ng n i dung trên các cơ quan, ơn v liên quan bi t và ph i h p th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - UBND t nh Gia Lai; - Các /c Lãnh o B ( bi t và ch o); - TCDN, c c VL, C c NCC, C c ATL , c c BTXH, V KHTC, VP B ( th c hi n); - S L TBXH t nh Gia Lai ( th c hi n); - Lưu VT. Lê Văn Ho t
Đồng bộ tài khoản