Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
122
lượt xem
10
download

Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ Ngày 19 tháng 02 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ bàn về việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 1638/BTC-TCT ngày 05 tháng 02 năm 2008), ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau: 1. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ bảo đảm theo cơ chế thị trường, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, tạo cơ sở cho doanh nghiệp hạch toán kết quả kinh doanh chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 2. Đồng ý với Phươn án 1 của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 1638/BTC-TCT ngày 05 tháng 02 năm 2008, cụ thể như sau: a) Năm 2007 chưa áp dụng mức thu giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ theo quy định tại Quyết định số 83/2007/QĐ/TC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính, áp dụng cơ chế thu như năm 2006 là điều tiết 90% lợi nhuận sau thuế từ lợi nhuận kinh doanh khí mỏ Bạch Hổ; b) Từ năm 2008 thực hiện mức thu giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ theo quy định tại Quyết định số 83/2007/QĐ/TC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính. 3. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) triển khai thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ: TC, CT; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: TH, DK; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, KTTH (3). 20
Đồng bộ tài khoản