Thông báo 52/TB-VPCP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo 52/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 52/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 52/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/TB-VPCP Hà N i , ngày 19 tháng 3 năm 2004 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 52/TB-VPCP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2004 V Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N T N DŨNG T I H I NGHN TOÀN QU C V CH N CH NH QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG B NG NGU N V N NHÀ NƯ C Ngày 17 tháng 02 năm 2004, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n T n Dũng ã ch trì H i ngh toàn qu c tri n khai th c hi n Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh công tác qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c. D H i ngh có lãnh o U ban nhân dân và các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, lãnh o các B , ngành, các T ng công ty nhà nư c; i di n các Ban, ngành Trung ương, Văn phòng Qu c h i, U ban Kinh t và Ngân sách c a Qu c h i, Văn phòng Trung ương ng, Ban Kinh t Trung ương, Văn phòng Chính ph , U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, i di n m t s Ban Qu n lý d án u tư xây d ng. H i ngh ã nghe B K ho ch và u tư báo cáo v : tình hình u tư trong nh ng năm qua và các bi n pháp ch n ch nh qu n lý u tư trong th i gian t i; công tác giám sát và ánh giá u tư; tri n khai t ch c và ho t ng c a Thanh tra K ho ch và u tư; công tác qu n lý u th u. H i ngh cũng ã nghe báo cáo c a: Thanh tra Nhà nư c, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu H tr phát tri n; báo cáo c a m t s t nh, thành ph như: thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Lào Cai, Ngh An, Thanh Hoá, Bà R a - Vũng Tàu, Long An và Ban Qu n lý các d án tr ng i m phát tri n ô th Hà N i. Thanh tra Nhà nư c ã nêu k t qu thanh tra m t s công trình, d án thu c Trung ương và a phương qu n lý năm 2002 và 2003; nh ng sai ph m v qu n lý u tư và xây d ng, v tài chính; ng th i phân tích nguyên nhân d n n lãng phí, th t thoát c a các công trình, d án. H i ngh ã i sâu ánh giá, phân tích nh ng t n t i, y u kém trong công tác qu n lý u tư và xây d ng, nh ng khó khăn, vư ng m c mà các B , ngành và các a phương ang g p ph i trong quá trình tri n khai th c hi n k ho ch u tư phát tri n, nêu lên các nguyên nhân t n t i như: vi c huy ng ngu n l c chưa cao, b trí u tư dàn tr i, th t thoát, n ng xây d ng cơ b n còn l n, u tư không theo sát quy ho ch chưa làm rõ trách nhi m, quy n h n c a các c p trong quá trình u tư, vi c phát hi n vi ph m chưa k p th i, x lý chưa nghiêm kh c. M t s ý ki n c p v n năng l c c a các ch u tư, ban qu n lý d án, các t ch c tư v n,..... ơn giá, nh m c trong xây d ng cơ b n.
  2. K t lu t t i H i ngh , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n T n Dũng yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c t p trung ch o, có bi n pháp c th huy ng nhi u hơn các ngu n v n cho u tư phát tri n m b o th c hi n ư c m c tiêu tăng trư ng năm 2004 t trên 8%, ng th i ch o tri n khai m t s vi c sau: - Các ngành ch c năng, các a phương ph i ch n ch nh, nâng cao ch t lư ng các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch các s n phNm ch y u nh m áp ng ư c các yêu c u c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c a t ng vùng m b o tính th ng nh t c a các quy ho ch. Trong năm 2004 ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ 2006 - 2020 c a 8 vùng kinh t ; quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c then ch t, quy ho ch phát tri n m t s s n phNm quan tr ng cho th i kỳ 2006 - 2020, quy ho ch các s n phNm ch y u. Trên cơ s c p nh t quy ho ch, l a ch n d án u tư có hi u qu , úng quy nh c a pháp lu t. - Các B , ngành và các t nh, thành ph i th c hi n ngay vi c rà soát k ho ch phân b v n u tư năm 2004 theo úng Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; m b o cơ c u u tư h p lý, úng nh hư ng; kiên quy t lo i b nh ng công trình, d án không phù h p v i quy ho ch, không có hi u qu , các d án chưa có y các th t c v u tư và xây d ng... t p trung v n hoàn thành các d án thu c nhóm B trong vòng 4 năm, các d án nhóm C trong vòng 2 năm. - Xác nh rõ quy n h n, trách nhi m c a các c p qu n lý, nh t là trách nhi m cá nhân trong t ng khâu qu n lý v u tư và xây d ng, xây d ng các ch tài c th g nk t trách nhi m c a cá nhân và t ch c trong quá trình tri n khai th c hi n các d án u tư. Nghiên c u s a i, b sung, i u ch nh các ơn giá, nh m c, tiêu chuNn trong xây d ng phù h p v i th c t tránh s lãng phí trong u tư xây d ng. - Ch ng ti n hành công tác thanh tra, ki m tra trong lĩnh v c u tư. Thanh tra Nhà nư c t ch c các oàn thành tra theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; ng th i các B , ngành và a phương tri n khai t ch c vi c ki m tra, thanh tra trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình. - Tăng cư ng công tác giám sát u tư, ban hành Quy ch giám sát c a c ng ng, c a các oàn i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân các c p i v i các công trình, d án u tư trên a bàn. Các B , ngành và a phương t giám sát là chính, B K ho ch và u tư t ng h p chung báo cáo Chính ph . V m t s công vi c c th : 1. Trong tháng 3 năm 2004, B K ho ch và u tư ph i ti n hành ki m tra và t ng h p tình hình tri n khai k ho ch năm 2004 c a các B , ngành và a phương báo cáo Chính ph trình Qu c h i XI t i kỳ h p th 5. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương ti n hành rà soát, b sung, i u ch nh các quy ho ch cho phù h p v i tình hình th c t . Trong năm 2004 c n ti n hành rà soát và i u ch nh các quy ho ch phát tri n vùng kinh t , vùng kinh t tr ng i m.
  3. Các B , ngành xu t quy ho ch ngành quan tr ng, các quy ho ch s n phNm ch y u c n rà soát, i u ch nh trong năm 2004 và u năm 2005. Các quy ho ch khác s ti n hành rà soát, c p nh t, b sung, i u ch nh làm cơ s cho vi c b trí các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i nói chung và u tư nói riêng trong các năm ti p theo. 3. B Xây d ng ban hành trong quý II năm 2004 các quy nh c th v quy n h n, trách nhi m, i u ki n i v i ch u tư, Ban Qu n lý d án, t ch c tư v n. S a i, b sung, i u ch nh các ơn giá, nh m c, tiêu chuNn trong xây d ng phù h p v i th c t , tránh s lãng phí trong u tư xây d ng. 4. B Tài chính cùng các B , ngành liên quan nghiên c u trình Chính ph s a i Ngh nh s 22/1998/N -CP phù h p v i tình hình th c t hi n nay và theo úng quy nh c a Lu t t ai. Các a phương c n th c hi n gi i phóng m t b ng theo quy ho ch và theo k ho ch s d ng t ai ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. B K ho ch và u tư cùng B Xây d ng và các B , ngành liên quan nghiên c u quy nh c th hơn v trách nhi m và quy n h n c a các c p theo thNm quy n trong qu n lý u tư và xây d ng trình Chính ph quy t nh phân c p m nh hơn. 6. Thanh tra Nhà nư c t ch c các oàn thanh tra v u tư và s d ng t ai theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành và a phương tri n khai t ch c vi c ki m tra, thanh tra trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình, k p th i phát hi n nh ng vi ph m, xu t gi i pháp x lý, báo cáo Th tư ng Chính ph . 7. B K ho ch và u tư hoàn ch nh Quy ch giám sát c ng ng i v i các công trình, d án u tư trên a bàn trình Th tư ng Chính ph ban hành trong quý I năm 2004. Các B , ngành và a phương t ch c th c hi n t t công tác giám sát và ánh giá u tư, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph có bi n pháp x lý k p th i. Các B , ngành và a phương th c hi n nghiêm túc ch báo cáo hàng tháng, hàng quý theo quy nh v vi c th c hi n các m c tiêu, ch tiêu c a k ho ch năm 2004 nói chung và k ho ch u tư xây d ng nói riêng. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , các T ng công ty 91, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t và th c hi n. Nguy n Công S ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản