Thông báo 5266/TB-TCHQ

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Thông báo 5266/TB-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 5266/TB-TCHQ về kết luận của lãnh đạo tổng cục tại hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 5266/TB-TCHQ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 5266/TB-TCHQ Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A LÃNH O T NG C C T I H I NGHN SƠ K T ÁNH GIÁ TH C HI N NGHN NNH S 85/2007/N -CP QUY NNH CHI TI T M T S I U C A LU T QU N LÝ THU , NGHN NNH 149/2005/N -CP QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU XU T KH U, NH P KH U, NGHN NNH 108/2006/N -CP QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T U TƯ Trong chi u ngày 25/08/2009 và ngày 26/8/2009 t i Khánh Hòa, T ng c c H i quan ã t ch c H i ngh sơ k t ánh giá vi c th c hi n các Ngh nh s 149/2005/N -CP quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t khNu, nh p khNu, Ngh nh 85/2007/N -CP quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Qu n lý thu , Ngh nh 108/2006/N -CP quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư (sau ây g i là H i ngh ). ng chí Nguy n Ng c Túc - Phó TCT ch trì H i ngh . Tham gia H i ngh có i di n m t s ơn v ch c năng thu c cơ quan T ng c c, i di n lãnh o c p C c, lãnh o c p Chi c c, Phòng Nghi p v c a C c H i quan các t nh, thành ph . T i H i ngh , i di n V Ki m tra thu thu XNK ã trình bày báo cáo ánh giá tình hình th c hi n các Ngh nh nêu trên, nêu các v n c n th o lu n, s a i b sung, các gi i pháp th c hi n trong th i gian t i; i di n các C c H i quan t nh, thành ph ã ti n hành th o lu n, tham gia ý ki n vào các n i dung ngh s a i t i các Ngh nh trên. Sau khi nghe ý ki n th o lu n và ưa ra m t s n i dung gi i áp x lý các vư ng m c t i các ơn v , ng chí Phó T ng c c trư ng Nguy n Ng c Túc ã k t lu n như sau: 1. Vi c s a i, b sung các n i dung t i các Ngh nh trên c n ph i phù h p v i m c tiêu c a Nhà nư c và ph i xu t phát t các chính sách c a Nhà nư c v qu n lý ho t ng xu t nh p khNu, thu hút u tư, ng th i v n m b o t o thu n l i, thông thoáng cho ho t ng xu t nh p khNu hàng hóa và thu hút u tư. 2. V n i dung s a i: - V cơ b n th ng nh t các n i dung xu t s a i c a V KTTT và các ý ki n tham gia c a các ơn v t i H i ngh i v i 02 Ngh nh s 85/2007/N -CP và Ngh nh 108/2006/N -CP. - Riêng i v i Ngh nh 149/2005/N -CP, ngh quán tri t các n i dung sau: + ngh b sung thêm các i tư ng ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu nh m t o ra s rõ ràng trong quá trình th c hi n, tránh gây th c m c, khi u ki n;
  2. + Quy nh v t giá gi a ng Vi t Nam v i ng ti n nư c ngoài xác nh giá tính thu c n ph i m b o v a úng quy nh nêu trong Ngh nh 149/2005/N -CP và Thông tư 79/2009/TT-BTC v a linh ho t, gi i quy t ư c nh ng v n th c t phát sinh; + Vi c quy nh i v i hàng hóa nh p khNu mi n thu t i i u 16 Ngh nh 149/2005/N -CP: i v i trư ng h p nh p khNu các hàng hóa v i m c ích thay th , i m i công ngh thì quy nh v vi c mi n thu ph i m b o úng quy nh c a Lu t thu nh p khNu, thu nh p khNu và ph i căn c vào thông l qu c t x lý th ng nh t. 3. Yêu c u C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ti p t c ch o rà soát các vư ng m c liên quan n các Ngh nh nêu trên và các v n vư ng m c v chính sách ưu ãi u tư, báo cáo v T ng c c (V KTTT XNK) trư c ngày 10/9/2009. Trên cơ s ó, V KTTT XNK t ng h p y các vư ng m c nêu t i H i ngh và các vư ng m c báo cáo b ng văn b n c a các C c H i quan t nh, thành ph tính n ngày 09/9/2009 có hư ng d n ho c báo cáo c p trên có hư ng x lý i v i nh ng v n vư t thNm quy n c a T ng c c. T ng c c H i quan thông báo các ơn v bi t tri n khai th c hi n. TL. T NG C C TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ VĂN PHÒNG - BTC ( b/c); - L TC ( b/c); - Các ơn v thu c và tr c thu c; - Lưu: VT, TH (4b). Bùi Thái Quang
Đồng bộ tài khoản