Thông báo 6945/TB-SXD-QLNLHNXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo 6945/TB-SXD-QLNLHNXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 6945/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 6945/TB-SXD-QLNLHNXD

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S XÂY D NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 6945/TB-SXD-QLNLHNXD TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO HƯ NG D N N P H SƠ ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG t o thu n l i cho cá nhân khi n p h sơ ăng ký c p ch ng ch Giám sát thi công xây d ng công trình, Ki n trúc sư ho t ng xây d ng, K sư ho t ng xây d ng (g i t t là) ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng t i S Xây d ng thành ph H Chí Minh theo Quy ch ban hành t i Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 và Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng ư c ti n hành công khai, minh b ch, úng pháp lu t. S Xây d ng thành ph H Chí Minh thông báo c th các n i dung liên quan n vi c n p h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng như sau: I. I TƯ NG ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG 1. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có i u ki n theo quy nh t i Thông báo này. 2. Cá nhân là công ch c ang làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c thì không ư c c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng theo Thông báo này. 3. Ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nư c ngoài có ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng do các t ch c nư c ngoài c p còn giá tr thì ư c công nh n và s d ng ho t ng hành ngh xây d ng t i Vi t Nam. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng do nư c ngoài c p ph i ư c d ch ra ti ng Vi t có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i g i cho S Xây d ng t i a phương nơi hành ngh theo dõi, qu n lý. II. I U KI N, THÀNH PH N H SƠ KHI C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG A. CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. i u ki n ư c c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình:
 2. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình ph i có các i u ki n sau: - Có quy n công dân, có năng l c hành vi dân s , không b c m hành ngh theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, không ang trong tình tr ng b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù; - Có trình chuyên môn t t nghi p i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p; - ã tr c ti p tham gia ho c ch trì: thi t k , thi công ho c giám sát thi công xây d ng công trình ít nh t 05 năm. ã th c hi n ít nh t 05 công vi c thi t k , thi công ho c giám sát thi công xây d ng công trình; - Có ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình do cơ s ào t o ư c B Xây d ng công nh n. Ch ng nh n b i dư ng này tính n ngày n p h sơ không quá th i h n 05 năm; - Có o c ngh nghi p t t, chưa có hành vi gây ra s c , hư h ng làm gi m ch t lư ng công trình trong công tác giám sát thi công xây d ng; - Có s c kh e m nh n ư c công tác giám sát thi công xây d ng công trình trên hi n trư ng. i v i cá nhân ho t ng Giám sát thi công xây d ng công trình t i vùng sâu, vùng xa, riêng v trình chuyên môn cho phép ch p thu n văn b ng t t nghi p cao ng, trung c p thu c chuyên ngành xây d ng phù h p. Ch ng ch này ch có giá tr ho t ng t i vùng sâu, vùng xa i v i các công trình c p IV theo Ngh nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . 2. Thành ph n h sơ n p khi ăng ký ngh c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: B h sơ ngh c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình, bao g m các tài li u sau: - ơn ngh c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình theo m u t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông báo này; - 3 (ba) nh màu c 3 x 4 ch p trong năm xin ăng ký c p ch ng ch ; - Gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c qu n lý ngư i xin c p ch ng ch ; - B n sao y có ch ng th c theo pháp lu t quy nh c a các văn b ng chuyên môn, ch ng nh n có liên quan n n i dung ăng ký c p ch ng ch hành ngh ; - B n khai kinh nghi m công tác, th ng kê th i gian làm vi c, nơi làm vi c và nh ng công trình ã tr c ti p tham gia thi t k , thi công xây d ng ho c giám sát thi công xây d ng công trình có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p ho c c a các H i ngh nghi p theo m u t i Ph l c s 3 ban hành kèm theo Thông báo này.
 3. B. CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ, K SƯ HO T NG XÂY D NG 1. i u ki n ư c c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t ng xây d ng Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t ng xây d ng ph i có các i u ki n sau: - Có quy n công dân, có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t. i v i công dân Vi t Nam ph i có ch ng minh thư nhân dân. i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; - Có b ng t t nghi p i h c tr lên thu c chuyên ngành ki n trúc ho c quy ho ch xây d ng do t ch c c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p; - Có kinh nghi m trong công tác thi t k ít nh t 05 năm và ã tham gia thi t k ki n trúc ít nh t 05 công trình ho c 05 án quy ho ch ư c phê duy t; - Trong quá trình ho t ng ngh nghi p không có vi ph m gây ra s c công trình; - Có h sơ ăng ký c p ch ng ch theo quy nh t i Thông báo này và ã n p l phí theo quy nh hi n hành. 2. i u ki n ư c c p ch ng ch hành ngh K sư ho t ng xây d ng Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh K sư ho t ng xây d ng ph i có các i u ki n sau: - Có quy n công dân, có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t. i v i công dân Vi t Nam ph i có ch ng minh thư nhân dân. i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; - Có b ng t t nghi p i h c tr lên do t ch c h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. Chuyên ngành ào t o ph i phù h p v i n i dung xin ăng ký c p ch ng ch hành ngh ; - Có ít nh t 05 năm kinh nghi m v n i dung xin ăng ký hành ngh và ã tham gia th c hi n thi t k ho c kh o sát ít nh t 05 công trình; - Trong quá trình ho t ng ngh nghi p thi t k hơ c kh o sát không có vi ph m gây ra s c công trình; - Có h sơ ăng ký c p ch ng ch theo quy nh t i Thông báo này và ã n p l phí theo quy nh hi n hành. 3. Thành ph n h sơ n p khi ăng ký ngh c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho c K sư ho t ng xây d ng:
 4. - ơn ngh c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho c K sư ho t ng xây d ng theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông báo này; - 3 (ba) nh màu c 3x4 ch p trong năm xin ăng ký c p ch ng ch ; - Gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c qu n lý ngư i xin c p ch ng ch ho c y ban nhân dân c p xã (xã, phư ng, th tr n) nơi cư trú i v i ngư i không làm vi c trong cơ quan t ch c; - B n sao y có ch ng th c theo pháp lu t quy nh c a các văn b ng, ch ng ch liên quan n n i dung ăng ký c p ch ng ch hành ngh ; - B n khai kinh nghi m công tác, th ng kê th i gian làm vi c, nơi làm vi c và th i gian v ho t ng xây d ng có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c c a các H i ngh nghi p theo m u t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông báo này. Ngư i ký xác nh n ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n. C. C P L I CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ư c c p l i trong các trư ng h p: ch ng ch cũ h t h n, b sung n i dung hành ngh , ch ng ch b rách, nhòe không rõ, nát, thay i s ch ng minh nhân dân do thay i t a phương này sang a phương khác ho c b m t. 1. i u ki n ư c c p l i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng: - Có ơn ngh c p l i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng theo m u t i Ph l c s 2 (Ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình), Ph l c s 1 (Ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng) ban hành kèm theo Thông báo này; - Có ch ng ch cũ i v i trư ng h p b rách, nhòe không rõ, nát, thay i s ch ng minh nhân dân do thay i t a phương này sang a phương khác. Có gi y xác minh c a cơ quan công an ho c chính quy n a phương i v i trư ng h p b m t ch ng ch ; - Có b n kê khai hành ngh theo ch ng ch ã ư c c p; - 02 nh màu c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính n ngày ngh c p l i ch ng ch hành ngh ho t ng; - Không vi ph m các quy nh c a Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 và Quy t nh s 15/2005/Q -BXD c a B trư ng B Xây d ng; - Trư ng h p xin b sung n i dung hành ngh , ch ng ch hành ngh h t h n ngoài các yêu c u trên ph i có thêm b n sao các văn b ng, ch ng ch , ch ng nh n b i dư ng liên quan n n i dung xin b sung. 2. Th t c c p l i ch ng ch :
 5. - Ngư i xin c p l i ch ng ch n p 01 h sơ theo các i u ki n quy nh nêu trên. S Xây d ng ch xem xét, c p l i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng cho các cá nhân th t c theo quy nh (S Xây d ng thu c a phương nào c p ch ng ch trư c ây thì S Xây d ng ó c p l i ch ng ch ). - N i dung hành ngh và th i gian hi u l c c a ch ng ch m i ư c ghi úng như ch ng ch cũ. III. THU H I CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG : - Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng s b thu h i ch ng ch khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: - Khai báo không trung th c h sơ xin c p ch ng ch ; - T ý tNy xóa, s a ch a ch ng ch ; - Cho mư n, cho thuê ho c cho ngư i khác s d ng ch ng ch hành ngh ; - Hành ngh không úng n i dung ã ghi trong ch ng ch ; - Vi ph m các quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng xây d ng gây h u qu nghiêm tr ng. IV. M T S QUY NNH KHÁC - M c thu l phí c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng là: 200.000 ng (Hai trăm ngàn ng) cho m i ch ng ch . - H sơ ăng ký c p m i, c p l i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ư c vi t b ng máy vi tính, không ư c vi t t t, tNy xóa, ho c vi t chèn thêm n i dung i u ch nh, b sung trên h sơ. Ngư i ăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ph i tr c ti p n p 02 b h sơ và nh n k t qu t i b ph n ti p nh n và giao tr h sơ c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh. - 3 (ba) nh màu 3 x 4 ph i ư c dán vào m t t gi y và ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh. - Trư ng h p có khác bi t ngày tháng năm sinh gi a ch ng minh nhân dân và các văn b ng, ch ng ch , cá nhân ăng ký ph i có trách nhi m ch ng minh văn b ng, ch ng ch là c a mình. - Trư ng h p ngành ngh ào t o không ghi rõ chuyên ngành phù h p v i kinh nghi m th c t và n i dung ăng ký c p ch ng ch hành ngh , cá nhân ăng ký ph i có trách nhi m ch ng minh b ng các tài li u khác v s phù h p gi a văn b ng và kinh nghi m th c t phù h p v i n i dung ăng ký. - S Xây d ng thành ph H Chí Minh có trách nhi m xét c p m i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng trong th i gian t i a 30 ngày làm vi c, k t khi nh n
 6. h sơ h p l và 15 ngày làm vi c i v i trư ng h p c p l i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng. - Thông báo này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho các văn b n: * S 3053/SXD-QLSXKD ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh v hư ng d n c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình; * S 195/TB-SXD-QLSXKD ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh v n i dung c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình cho cá nhân t t nghi p cao ng, trung c p thu c chuyên ngành xây d ng. - bi t thêm chi ti t, xin liên h B ph n ti p nh n h sơ c a S Xây d ng t i s 60 Trương nh, phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh, ho c liên h Phòng Qu n lý năng l c hành ngh xây d ng, i n tho i s 9326214 xin s 316 ho c 317 ho c 318./. KT.GIÁM C PHÓ GIÁM C Phan c Nh n PH L C S 2 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ Tp. H Chí Minh, ngày tháng năm 200… ƠN ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH Kính g i: S Xây d ng thành ph H Chí Minh
 7. 1. Tên cá nhân: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Qu c t ch: 5. S ch ng minh thư (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): c p ngày tháng năm t i Công an 6. a ch thư ng trú: 7. Trình chuyên môn: -Văn b ng: Chuyên ngành: - Ch ng ch ã ư cc p 8. Kinh nghi m ngh nghi p: - Th i gian ã ho t ng xây d ng (tham gia thi t k , thi công, giám sát thi công xây d ng): - S công trình, lo i và c p công trình ã ch trì: - S công trình, lo i và c p công trình ã tham gia: ngh ư c c p ch ng ch hành ngh trong ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình v i các n i dung sau: - Lo i công trình: - Lĩnh v c chuyên môn giám sát: Tôi cam oan không ph i là công ch c nhà nư c ang làm vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c. Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh trong ho t ng theo úng ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ư c c p và tuân th các quy nh pháp lu t có liên quan. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h và tên
 8. PH L C S 3 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) B N KHAI KINH NGHI M CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HO T NG XÂY D NG 1. H và tên: 2. Quá trình ho t ng chuyên môn trong xây d ng (khai rõ th i gian, ơn v công tác, công vi c ã th c hi n, lo i và c p công trình) N i dung công vi c ho t ng xây d ng S (ch trì ho c tham gia thi t k , thi công, Th i gian ơn v công tác TT giám sát thi công xây d ng...) lo i và c p công trình 1 2 3 4 5
 9. 6 7 Tôi xin ch u trách nhi m v n i dung b n t khai này. Xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) PH L C S 1 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng ban hành theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- Tp. H Chí Minh, ngày tháng năm 2008 ƠN XIN C P CH NG CH HÀNH NGH Kính g i: S Xây d ng thành ph H Chí Minh
 10. 1. H và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Qu c t ch: 5. S ch ng minh thư (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): c p ngày tháng năm t i Công an 6. a ch thư ng trú: 7. Trình chuyên môn: - Văn b ng: - Chuyên ngành: 8. Kinh nghi m ngh nghi p: - Th i gian ã ho t ng xây d ng (tham gia thi t k quy ho ch xây d ng, thi t k công trình, kh o sát xây d ng: - ã làm ch nhi m, ch trì bao nhiêu công trình: ã tham gia thi t k quy ho ch xây d ng, thi t k công trình, kh o sát xây d ng bao nhiêu công trình: ngh ư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho c k sư ho t ng xây d ng v i các n i dung sau: - - Tôi cam oan không ph i là công ch c nhà nư c ang làm vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c. Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh ho t ng xây d ng theo úng n i dung ghi trong ch ng ch ư c c p và tuân th các quy nh pháp lu t có liên quan. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h và tên) PH L C S 2
 11. (Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng ban hành theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) B N KHAI KINH NGHI M CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HO T NG XÂY D NG 1. H và tên: 2. Quá trình ho t ng chuyên môn trong xây d ng: Th i gian ho t Ho t ng xây d ng N i dung ho t ng xây d ng ng chuyên môn S trong cơ quan, t (thi t k quy ho ch xây d ng, thi t v xây d ng TT ch c nào? ho c ho t k công trình, kh o sát xây d ng)? ng c l p? Ch trì hay tham gia? (t n ) 1 2 3 4 5 6
 12. 7 Tôi xin ch u trách nhi m n i dung v b n t khai này. Xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c Ngư i làm ơn ti p ho c H i ngh nghi p (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản