Thông báo 82/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo 82/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 82/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với ôtô, linh kiện phụ tùng ôtô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 82/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2003 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 82/TB-VPCP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH THU I V I Ô TÔ, LINH KI N PH TÙNG Ô TÔ Ngày 11 tháng 6 năm 2003, t i Hà N i. Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ã h p nghe các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Thương m i, Khoa h c và Công ngh báo cáo v chính sách thu i v i ô tô, linh ki n và ph tùng ô tô. Sau khi nghe báo cáo c a B Tài chính, ý ki n c a các B liên quan, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. th c hi n Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p ô tô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ng th i, b o h h p lý, có th i h n s n xu t trong nư c và th c hi n úng các cam k t qu c t , chính sách thu i v i ô tô, ph tùng linh ki n ô tô th c hi n như sau: 1. V thu nh p khNu i v i ô tô: a) Các lo i ô tô thông d ng, ô tô cao c p và ô tô chuyên dùng có c u t o c bi t: gi nguyên m c thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. b) Giao B Tài chính i u chinh tăng m c thu nh p khNu i v i m t s lo i ô tô chuyên dùng có c u t o ơn gi n, trong nư c có kh năng s n xu t ư c ch ng gian l n thương m i, tr n thu ; quy nh m c thu nh p khNu ô tô ã qua s d ng cao hơn m c thu nh p khNu c a xe m i cùng lo i. 2. V thu giá tr gia tăng và thu tiêu th c bi t i v i ô tô nh p khNu và s n xu t, l p ráp trong nư c: năm 2003 th c hi n theo quy nh hi n hành. T năm 2004 tr i, th c hi n theo quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu tiêu th c bi t v a ư c Qu c h i khoá XI, kỳ h p th ba thông qua. V thu nh p khNu linh ki n, ph tùng ô tô: a) Giao B Tài chính ban hành văn b n bãi b quy nh v thu nh p khNu b linh ki n ôtô d ng CKDI. b) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Công nghi p ti p t c nghiên c u, tính toán c th vi c i u ch nh m c thu nh p khNu linh ki n, ph tùng ôtô cùng v i vi c áp d ng chính sách thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t
  2. i v i ô tô s n xu t, l p ráp trong nư c xây d ng l ch trình i u ch nh thu nh p kh u linh ki n, ph tùng ô tô theo hư ng: - i v i linh ki n ô tô: g p thu su t thu nh p khNu hai d ng CKD2 theo quy nh hi n hành thành m t d ng CKD và i u chinh m c thu su t thu nh p khNu bình quân hàng năm tăng kho ng t 5% n 10% trong th i gian m t s năm. Ti p t c duy trì m c thu nh p khNu linh ki n ôtô d ng IKD theo quy nh hi n hành. - i v i ph tùng ôtô: i u ch nh m c thu nh p khNu cho phù h p v i vi c i u ch nh thu nh p khNu linh ki n ô tô d ng CKD trên ây; nh ng.ph tùng trong nư c ã s n xu t ư c i u ch nh tăng m c thu nh p khNu b o h h p lý s n xu t trong nư c. c) Sau khi hoàn thi n l ch trình i u ch nh thu nh p khNu linh ki n, ph tùng ôtô, B Tài chính cùng v i B K ho ch và u tư, B Công nghi p t ch c h p v i các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô gi i thích rõ v ch trương c a Nhà nư c khi tri n khai, th c hi n l ch trình i u ch nh thu nh p khNu linh ki n, ph tùng ô tô nêu trên. II. Giao B Khoa h c và Công ngh căn c quy nh v m c tiêu, yêu c u n i a hoá ngành công nghi p ôtô t i Quy t nh s 175/2002/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph nghiên c u, ban hành trư c ngày 31 tháng 7 năm 2003 tiêu chuNn l p ráp ô tô d ng CKD, LK thay th các quy nh v tiêu chuNn l p ráp ôtô d ng CKD2, IKD hi n hành. III. Giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh trong quý III năm 2003, nghiên c u, xây d ng chương trình và các gi i pháp c th th c hi n m c tiêu n i a hoá ngành công nghi p ô tô theo Quy t nh s 175/2002/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph và công b các doanh nghi p, nhà u tư bi t, th c hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n. Nguy n Qu c Huy ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản