Thông báo 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Thông báo 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: 84/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008 THÔNG BÁO Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ngày 21 tháng 3 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về sửa đổi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: 1. Thời gian vừa qua, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung sửa đổi, đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho hoạt động xây dựng thuận lợi, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng còn chồng chéo, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn vướng mắc, thủ tục còn phức tạp, chưa đáp ứng được yêu cầu cần đẩy mạnh hoạt động đầu tư, xây dựng. Để giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, có hiệu quả, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện các chính sách đầu tư xây dựng của nước ta, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đầu tư đã được áp dụng hiệu quả của các nước, xây dựng và trình Chính phủ Đề án đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng. Cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng phải đảm bảo tính đồng bộ từ thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đến triển khai thực hiện và quản lý vận hành khai thác các dự án đầu tư xây dựng theo hướng minh bạch, thông thoáng, phân cấp mạnh, quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cấp, tạo thuận lợi tối đa cho việc triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng. 2. Về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP: Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các Bộ, địa phương và cơ quan liên quan sửa đổi, làm rõ các quy định về nội dung, thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở; trách nhiệm của các chủ thể, nhất là của tư vấn trong đầu tư xây dựng; vấn đề báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trong hoạt động xây dựng và nghiên cứu xem xét vấn đề xử lý trượt giá trong đầu tư xây dựng. Thống nhất phương án sửa đổi, lồng ghép thành một Nghị định mới thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
  2. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg; - Các Bộ: XD, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, Tư pháp; (Đã ký) - UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM; - VPCP: BTCN, Văn Trọng Lý PCN, Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, Ban XDPL, các Vụ: KTTH, NN, TH, Website CP; - Lưu: VT, CN (5). 30
Đồng bộ tài khoản