Thông báo 85/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Thông báo 85/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 85/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại phiên họp Uỷ ban do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 85/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2003 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 85/TB-VPCP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 V Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N T N DŨNG CH TNCH U BAN QU C GIA TÌM KI M C U N N T I PHIÊN H P U BAN Ngày 06/6/2003 t i Hà N i, U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n (UBQG TKCN) ã h p phiên toàn th . Sau khi nghe báo cáo ánh giá k t qu th c hi n nhi m v TKCN năm 2002, quý I năm 2003 và phương hư ng, nhi m v TKCN năm 2003; ý ki n phát bi u c a các thành viên U ban, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n T n Dũng, Ch t ch UBQG TKCN ã k t lu n: 1. Tìm ki m C u n n là m t nhi m v h t s c c n thi t và b c xúc. Hi n nay do th i ti t, khí h u ngày càng có nhi u di n bi n khó lư ng, năm nào nư c ta cũng x y ra thiên tai như lũ, bão, dông, l c, lũ quét. Ngoài ra, các th m ho do con ngư i gây ra cũng có chi u hư ng gia tăng như cháy r ng, cháy nhà cao t ng, tràn d u... M c ích c a nhi m v TKCN là h n ch n m c th p nh t thi t h i v ngư i, tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. Th i gian qua UBQGTKCN ã ph i h p v i các B , ngành và các a phương ho t ng tương i hi u qu , song thi t h i v n còn r t l n. UBQGTKCN, các B , ngành và a phương c n nghiên c u, rút kinh nghi m, tìm cho ư c nguyên nhân ch quan, khách quan, xu t ư c các phương án TKCN trong t ng trư ng h p c th . 2. Theo ch c năng, nhi m v , UBQGTKCN ph i th c hi n 2 yêu c u ch y u sau: - Xây d ng án quy ho ch t ng th v TKCN; trên cơ s ó, l p K ho ch TKCN c th cho t ng nhi m v ; ng th i xây d ng các d án trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh u tư và giao nhi m v cho các l c lư ng tham gia TKCN. - Khi x y ra các th m ho do thiên nhiên ho c do con ngư i gây ra, ph i n m b t nhanh tình hình, ph i h p t ch c l c lư ng ng c u k p th i nh m h n ch thi t h i n m c t i thi u. gi i quy t t t hai yêu c u trên, c n ph i có s ph i h p ch t ch c a nhi u B , ngành và a phương, trong ó Chính ph ã xác nh B Qu c phòng là l c lư ng ch l c, thư ng tr c TKCN. B Qu c phòng, UBQGTKCN c n ph i h p v i và các B , ngành, a phương khNn trương hoàn ch nh án quy ho ch t ng th v TKCN; l p K ho ch TKCN c th (cho t ng nhi m v x lý các tình hu ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong năm 2003.
  2. 3. án quy ho ch t ng th ph i d a trên các phương án TKCN c th trong K ho ch TKCN. Trong ó c n xác nh rõ nh ng th m ho do thiên tai và nh ng th m ho do con ngư i gây ra. C th : a. Nh ng th m ho do thiên tai: - Bão: khi bão l n x y ra thư ng d n n s p nhà c a và các công trình khác; mưa l n gây v ê, l t l i, chìm tàu trên bi n, ven bi n và trên sông... gây thi t h i l n trên di n r ng. - Lũ quét, lũ ng khi có mưa l n cu n trôi nhà c a và các công trình xây d ng khác, thư ng x y ra các khu v c vùng núi trên mi n B c và mi n Trung. - ng t thư ng xu t hi n vùng Tây B c, song không lo i tr kh năng di n ra vùng ng b ng và ô th . ng t thư ng gây ra s p nhà c a. c bi t nguy hi m khi ng t x y ra các thành ph . - Lũ l t l n trên di n r ng ng b ng sông C u Long và kéo dài làm hàng tri u ng bào trong khu v c ph i s ng trong vùng nư c ng p sâu. b. Nh ng th m ho do con ngư i gây ra: - Cháy n và cháy r ng: cháy trong thành ph , cháy nhà cao t ng, cháy n kho tàng; cháy r ng các vùng có a hình khác nhau như vùng núi, Tây Nguyên, vùng ng b ng sông C u Long. - Tai n n chìm tàu thuy n trên bi n g n ây có d u hi u gia tăng, song s v c u ư c ngư i còn th p, s lư ng ngư i ch t còn cao. - Tai n n tàu thuy n trên sông. - Tai n n Hàng không x y ra nhi u qu c gia. C n có phương án TKCN ư ng không khi x y ra tai n n trên bi n xa, bi n g n, trên t li n. - S c tràn d u do v tàu, chìm tàu, cháy tàu gây ra. Th m ho này có th x y ra các tàu v n t i và c bi t nguy hi m khi các tàu ch d u l n b s c . Trư c m t, c n xây d ng các Trung tâm ng phó s c tràn d u mi n Trung và mi n Nam, sau ó s nghiên c u xây d ng Trung tâm mi n B c. - Tai n n các dàn khoan do cháy n ho c do bão b s p. - Tai n n các nhà cao chân khu v c Bãi c n Cà Mau. - Nh ng th m ho khác d n ns p nhà c a công trình. Nhi m v c a UBQGTKCN, mà tr c ti p là B Qu c phòng ph i xây ng cho ư c K ho ch TKCN bao g m các tình hu ng và các phương án kh c ph c t ng lo i hình th m ho nêu trên, trong ó c n xác nh l c lư ng nào là ch l c, l c lư ng nào ph i tham gia; trách nhi m c a t ng l c lư ng theo khu v c, theo nhi m v ; ai là ngư i ch
  3. huy và cơ ch ph i h p gi a các l c lư ng. C n chú ý khi gi i quy t h u qu ph i trên cơ s phương châm 4 t i ch , khi c n thi t ph i có l c lư ng tăng cư ng. V cơ ch ch huy khi th m ho x y ra a phương nào, Ch t ch t nh, thành ph nơi ó ph i là ngư i ch huy chung, cơ quan quân s v i tư cách là cơ quan Thư ng tr c TKCN làm tham mưu và có thêm ch c năng ph i h p v i các l c lư ng khác c a các B , ngành (ví d khi cháy nhà trong thành ph thì l c lư ng ch l c và ch huy tr c ti p là B Công an, song các l c lư ng khác trong ó có quân i ph i tham gia; ho c khi nhà c a b s p thì ph i s d ng l c lư ng quân i 1à ch l c, song v n ph i huy ng các l c lư ng khác trên a bàn). Trên cơ s t ng phương án TKCN, xem xét l i các trang bi hi n có n u, c n trang b thêm, l p d án báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh u tư ( u tư trang b gì, B , ngành nào là ch u tư, ai là ngư i qu n lý, s d ng trang b ), trong d án c n trình bày c yêu c u hu n luy n, ào t o cán b và các chính sách cho các l c lư ng chuyên trách TKCN trong khi làm nhi m v tr c s n sàng và khi tham gia kh c ph c th m ho . 4. Trên cơ s án quy ho ch t ng th và K ho ch TKCN c th , B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u xu t k ho ch u tư trình Th tư ng Chính ph phê duy t nh m nâng cao năng l c TKCN. 5. Ph i phân bi t rõ s khác bi t gi a UBQGTKCN v i Ban Ch o Phòng ch ng l t bão, Ban Ch o Phòng ch ng cháy r ng; hai ban ch o trên mang tính chuyên ngành, v a gi i quy t nhi m v phòng ng a v a lo ch ng th m ho . UBQGTKCN ph i gi i quy t nhi m v TKCN trong m i th m ho , do ó c n s m xây d ng cơ ch ph i h p gi a UBQGTKCN và hai Ban ch o trên. 6. V văn b n pháp quy - KhNn trương hoàn ch nh trình Th tư ng Chính ph ban hành Ngh nh c a Chính ph v TKCN. - B Qu c phòng c n s m c th hoá nhi m v TKCN ư c Chính ph giao và giao nhi m v cho các u m i tr c thu c. Các B , ngành khác, trên cơ s nhi m v ư c Ngh nh c a Chính ph xác nh, ph i h p v i B Qu c phòng xây d ng k ho ch TKCN c a B , ngành mình. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , Ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n. Nguy n Công S ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản