Thông báo 906/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
4
download

Thông báo 906/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 906/TB-BYT về nội dung họp tiểu ban giám sát thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ngày 23/9/2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 906/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 906/TB-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG H P TI U BAN GIÁM SÁT THU C BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I, NGÀY 23/9/2009 Th c hi n k ho ch làm vi c c a Lãnh o B , ch ng tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) phù h p v i tình hình d ch, B Y t , Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t ch c cu c h p v i các Ti u ban thu c Ban ch o qu c gia và m t s ơn v liên quan th o lu n v tình hình d ch, các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1) trong th i gian t i. I. TH I GIAN: 9 gi sáng ngày 23/9/2009. II. NA I M: B Y t . III. THÀNH PH N THAM D : 1. PGS. TS. Tr nh Quân Th trư ng B Y t , Phó trư ng ban thư ng tr c Hu n BC QG phòng ch ng i d ch cúm ngư i, Ch trì cu c h p; 2. GS. Hoàng Th y Long Chuyên gia c a Vi n V sinh D ch t Trung ương 3. TS. Nguy n Huy Nga C c trư ng C c YTDPMT, Trư ng Ti u ban Giám sát; 4. PGS.TS. Nguy n Tr n Phó Trư ng BC QG phòng ch ng i d ch cúm Hi n ngư i; 5. TS. Tr n Như Dương Phó Vi n trư ng Vi n V sinh D ch t Trung ương; 6. TS. Phan Tr ng Lân Trư ng phòng KSBTN, C c YTDPMT; 7. Các chuyên viên thu c C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t . 8. Các chuyên viên thu c Vi n V sinh D ch t Trung ương. IV. N I DUNG CU C H P: - T ng h p tình hình d ch cúm A(H1N1), các ho t ng giám sát và xét nghi m cúm A(H1N1) ã tri n khai trong th i gian v a qua. - Th o lu n và xu t các bi n pháp giám sát phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trong th i gian t i, các phương pháp xét nghi m cúm A(H1N1) và vi c s d ng v c xin phòng ch ng cúm A(H1N1). 1. TS. Nguy n Huy Nga:
  2. Tóm t t tình hình d ch cúm A(H1N1) trên th gi i và Vi t Nam a. Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 66 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 13/9/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 296.471 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 3.486 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (172), Chi Lê (132), Argentina (514), Brazil (899), Peru (121). T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 240 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 10); Hàn Qu c (t vong: 08); Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 76); Indonesia (t vong: 10), Thái Lan (t vong: 153). WHO cũng nh n m nh r ng c n ph i chuy n vi c giám sát xét nghi m t t c nh ng ngư i nghi ng cúm A(H1N1) sang vi c xét nghi m ch n m u nh ng b nh nhân nh p vi n i u tr và tri n khai chương trình giám sát tr ng i m theo dõi ti n tri n c a d ch t i c ng ng, c l c và tính kháng thu c cũng như bi n ch ng c a vi rút có bi n pháp ng phó k p th i. b. Tình hình d ch t i Vi t Nam Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, n 17h00 ngày 22/9/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 7.362 trư ng h p dương tính, 09 trư ng h p t vong. Hi n còn 2.485 trư ng h p ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. Tích lũy các trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t ngày 30/5/2009 n nay như sau: - 3 t nh/thành ph có s tích lũy trên 300 b nh nhân là TP. H Chí Minh (3325, t vong 3), Hà N i (441), Lâm ng (434); - 12 t nh/thành ph có s tích lũy b nh nhân t 100 – 300 b nh nhân; - 42 t nh/thành ph có s tích lũy b nh nhân dư i 100 trư ng h p. ã ghi nh n 09 trư ng h p t vong t i thành ph H Chí Minh: 03; Khánh Hòa: 01, ng Nai: 01 và B n Tre: 01, à N ng: 01, Bình Phư c: 01, và k L k: 01. Các trư ng h p t vong t p trung tu i thanh, trung niên (8/9 trư ng h p) ch có 01 trư ng h p t vong là tr em (9 tu i); 7/9 trư ng h p là nh ng ngư i có ti n s b nh mãn tính kèm theo như thi u năng trí tu , tâm th n, suy th n m n, suy tim, cao huy t áp, ái tháo ư ng, suy dinh dư ng n ng), 2/9 trư ng h p n b nh vi n mu n (sau 3- 5 ngày). K t qu giám sát t i các i m giám sát cúm qu c gia cho th y s trư ng h p cúm A(H1N1) phát hi n t i các i m giám sát ngày càng tăng, hi n t i có kho ng 70% s trư ng h p dương tính v i các ch ng cúm là cúm A(H1N1).
  3. c. Nh n nh và d báo tình hình d ch: - Hi n nay ang là th i i m h c sinh, sinh viên t u trư ng, s giao lưu qua l i gi a các khu v c là i u ki n thu n l i cho vi rút d phát tán và bùng phát thành d ch t i các trư ng h c, cơ quan, c ng ng. - Mùa ông s p t i, th i ti t thu n l i cho vi rút phát tri n, d ch có th phát tri n m nh nh i m trong tháng 11-12/2009; Hi n nay, chưa phát hi n th y có s bi n i gien, k c các trư ng h p có bi n ch ng n ng, tuy nhiên nguy cơ bi n i thành ch ng có c l c cao, lây lan nhanh là hoàn toàn có th x y ra. - Khi s trư ng h p m c tăng, n u h th ng i u tr không áp ng k p, không i u tr k p th i thì s t vong s tăng. d. xu t nh hư ng giám sát, xét nghi m trong th i gian t i. Trên cơ s ý ki n xu t c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, Ti u ban giám sát xu t nh hư ng giám sát và xét nghi m trong th i gian t i như sau: nh hư ng giám sát: - Ti p t c duy trì chương trình giám sát tr ng i m cúm qu c gia theo dõi di n bi n c a d ch, t l và chi u hư ng nhi m vi rút cúm A(H1N1) i d ch; giám sát s thay i c a vi rút. - T i các a phương chưa có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) ti n hành giám sát ch t ch các trư ng h p nghi ng , các chùm ca b nh k p th i x lý tri t d ch. - T i các a phương ã có s lưu hành vi rút cúm A(H1N1), giám sát t p trung vào các chùm ca b nh, các d ch m i t i các trư ng h c, cơ s s n xu t, khu v c t p trung ông dân cư. - Tăng cư ng giám sát t i các b nh vi n, ánh giá s thay i v s trư ng h p cúm n nh p vi n. nh hư ng xét nghi m: - i v i các t nh chưa có ca b nh hay ch có m t s ca xâm nh p r i rác thì ti n hành xét nghi m các ca nghi ng và ch xét nghi m m t s trư ng h p u tiên c a chùm ca b nh. - i v i các t nh có d ch lây lan trong c ng ng thì vi c xét nghi m các ca nghi ng là không c n thi t, vi c chNn oán ch y u d a vào lâm sàng: th c hi n xét nghi m i v i các trư ng h p sau: + Các trư ng h p viêm ph i n ng nh p vi n, c bi t các b nh nhân có nguy cơ cao bi n ch ng n ng, nh ng b nh nhân có áp ng ch m v i Tamiflu nh m xác nh thay i c l c và tính kháng thu c c a virut. Xét nghi m m t s trư ng h p u tiên c a chùm ca b nh.
  4. 2. PGS. TS. Nguy n Tr n Hi n: a. Công tác giám sát d ch cúm A(H1N1): - D ch cúm A(H1N1) lây lan trên di n r ng trong c ng ng, c bi t trong trư ng h c. - Các ca m c cúm m i ch y u trong nư c, m c lan truy n ư c xác nh m c 2: lan truy n r ng trong c ng ng. - Phân lo i các t nh theo tình hình d ch cúm A(H1N1) c th như sau: Nh ng t nh chưa có ca b nh, nh ng t nh có ca b nh m c r i rác, nh ng t nh có ca b nh lây lan r ng. - ngh có hư ng d n giám sát và cách th c x lý d ch cúm A(H1N1) c th hơn theo tình hình d ch b nh tránh lúng túng t i các các cơ s y t tuy n t nh. - Hi n nay, theo khuy n cáo c a WHO và CDC Hoa Kỳ, m t s nư c trên th gi i ã thay i các ho t ng phòng ch ng i d ch: t i Malaysia, Trung Qu c, Singapore cho phép i u tr t i nhà i v i các trư ng h p nh ; c bi t t i Singapore không t ch c ki m d ch t i các c a khNu. Vi c eo khNu trang cũng ư c CDC Hoa Kỳ khuy n cáo không b t bu c, ch dùng khi ti p xúc v i ngư i m c. b. Công tác xét nghi m kháng thu c c a vi rút cúm A(H1N1): - Qua nghiên c u gi i trình gien vi rút cúm A(H1N1) i v i 3 b nh nhân t i Vi t Nam phát hi n gien kháng thu c c a vi rút cúm A(H1N1) m c n ng và trung bình. ây là l n u tiên phát hi n chùm ca b nh chưa i u tr l n nào cùng kháng thu c Tamiflu. - gi m t i cho các Vi n V sinh d ch t /Pasteur trong vi c xét nghi m vi rút cúm A(H1N1) và các ơn v ch ng xét nghi m ph c v công tác i u tr và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) s m. c. V n v c xin phòng ch ng cúm A (H1N1): - ang ti n hành án v c xin 1 tri u li u (kinh phí 100 t ng) t p trung vào nh ng vùng có nguy cơ d ch, m c ích gi m nguy cơ t vong i v i cúm A(H1N1). 3. GS. Hoàng Th y Long: a. Công tác giám sát d ch cúm A(H1N1): Trên cơ s nh t trí v i các ý ki n c a các thành viên Ti u ban giám sát phòng ch ng cúm A(H1N1), ngh c n tăng cư ng giám sát d ch t h c v m c và tính ch t bi n i c a b nh cúm A(H1N1). b. Công tác xét nghi m kháng thu c c a vi rút cúm A(H1N1):
  5. - C n xem xét vi c xét nghi m có ch nh v i b nh nhân nghi nhi m cúm A(H1N1). Qua ó, ngành y t d phòng ti p t c c ng c năng l c xét nghi m sinh h c phân t . - ngh c ng c nhân l c cho công tác giám sát, xét nghi m và i u tr cúm A(H1N1) - Nghiên c u d u hi u lan truy n c a kháng thu c. c. V n v c xin phòng ch ng cúm A(H1N1) - V n s d ng v c xin và x lý d ch c n ư c nghiên c u và s a i phù h p v i tình hình d ch cúm A(H1N1). 4. TS. Tr n Như Dương: a. Công tác giám sát d ch cúm A(H1N1): - V cơ b n nh t trí v i các báo cáo và ý ki n c a thành viên Ti u ban giám sát, ngh duy trì báo cáo hàng ngày v tình hình d ch cúm A(H1N1) t các trung tâm y t d phòng tuy n t nh m b o công tác c p nh t s li u và báo cáo k p th i Lãnh oB . b. Công tác xét nghi m kháng thu c c a vi rút cúm A(H1N1) - Hi n nay, v n xét nghi m ca nghi ng nhi m cúm g p nhi u khó khăn do áp l c t c ng ng trong vi c l a ch n i tư ng nào ư c xét nghi m cúm A(H1N1), liên quan n vi c i u tr mi n phí b nh nhân nhi m cúm A(H1N1) dương tính. ngh B Y t có hư ng d n c th . 5. Các i bi u khác: Không có ý ki n b sung. IV. K T LU N Sau khi nghe và phân tích các ý ki n c a các thành viên Ti u ban giám sát, Vi n V sinh d ch t Trung ương và chuyên gia, các bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai và xu t các bi n pháp phòng ch ng d ch trong th i gian t i, PGS. TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i, ch trì cu c h p k t lu n như sau: 1. V cơ b n, n ngày 23/9/2009, d ch cúm A(H1N1) v n trong t m ki m soát, duy trì k t qu phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) và không d ch lây lan ra c ng ng trong th i gian t i, ngh các Ti u ban th c hi n t t các n i dung sau: 2. C c Y t D phòng và Môi trư ng ph i h p v i Vi n V sinh d ch t Trung ương xây d ng: a. S a i b sung hư ng d n giám sát phòng ch ng cúm A(H1N1) và ban hành kèm theo quy t nh s 1846/Q -BYT ngày 27 tháng 5 năm 2009. b. Xây d ng hư ng d n x lý d ch trong trư ng h c.
  6. c. Xây d ng án s d ng v c xin cúm A(H1N1) trình Chính ph xét duy t (bao g m c kinh phí cho vi c tri n khai, nhóm i tư ng). 3. Hư ng d n các a phương th c hi n cách ly các trư ng h p nghi ng và b nh nhân cúm A(H1N1) theo úng hư ng d n c a B Y t . 4. Ki m tra các phòng xét nghi m t tiêu chuNn xét nghi m cúm A(H1N1), có biên b n xác nh n vi c ki m tra. Trên cơ s ó, t ng h p trình Lãnh o B Y t ra quy t nh công nh n Phòng xét nghi m t tiêu chuNn xét nghi m cúm A(H1N1). 5. Xây d ng phương pháp xét nghi m theo t ng nhóm: t nh không có ca m c cúm A(H1N1), t nh có ca m c cúm A(H1N1) l t , t nh có lan truy n cúm A(H1N1) trong trư ng h c, cơ quan, t nh có cúm A(H1N1) lây lan r ng trong c ng ng. 6. Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k c ư ng không, ư ng b , ư ng th y, phát hi n s m và x lý k p th i các trư ng h p m c. 7. Ti p t c giám sát ch t ch các trư ng h p cúm t i c ng ng, phát hi n s m và x lý k p th i các trư ng h p lây nhi m cúm A(H1N1) t i Vi t Nam. Tăng cư ng ho t ng t i 15 i m giám sát cúm s m phát hi n s xu t hi n c a virút trong c ng ng và s bi n i c a vi rút cúm A(H1N1). KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG - PTT. Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương ng ( báo cáo); TR C - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); BAN CH O PHÒNG CH NG I - Các ng chí Th trư ng; DNCH CÚM NGƯ I - Thành viên BC QGPC DC ngư i; - Các Trư ng Ti u ban ( th c hi n) - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản