Thông báo số 01/VHTT&DL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Thông báo số 01/VHTT&DL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 01/VHTT&DL về việc danh mục các thủ tục hành chính và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 01/VHTT&DL

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 01/VHTT&DL Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO DANH M C CÁC TH T C HÀNH CHÍNH VÀ NA I M TI P NH N H SƠ, GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N, CH C NĂNG, NHI M V C A S VHTT&DL HÀ N I S VHTT&DL Hà N i xin thông báo danh m c các th t c hành chính và a phương ti p nh n h sơ, gi i quy t th t c hành chính thu c thNm quy n, ch c năng, nhi m v c a S k t ngày 1/8/2008, các t ch c, công dân ư c bi t. I. DANH M C CÁC GIAO DNCH HÀNH CHÍNH, DÂN S (12 DANH M C HÀNH CHÍNH TH C HI N THEO CƠ CH 1 C A): 1. C p gi y phép kinh doanh Vũ trư ng. 2. C p gi y phép lưu hành băng ĩa: + C p gi y phép lưu hành phim nh a, băng, ĩa phim. + C p gi y phép lưu hành băng, ĩa ca nh c, sân kh u. 3. C p gi y phép th c hi n bi n, b ng qu ng cáo: + C p gi y phép qu ng cáo t m l n. + C p gi y phép qu ng cáo t m nh . 4. C p gi y phép qu ng cáo băng – dron 5. Duy t n i dung Chương trình qu ng cáo màn hình nơi công c ng (LED m u i n t ) 6. Th lý h sơ xin c p Gi y phép t ch c ho t ng văn hóa – L h i trình UBND Thành ph c p. 7. C p Gi y phép công di n ngh thu t và gi y ti p nh n bi u di n ngh thu t chuyên nghi p (áp d ng cho c vi c t ch c và bi u di n th i trang). 8. C p gi y phép tri n lãm văn hóa – ngh thu t (áp d ng i v i ho t ng tri n lãm, ho t ng tri n lãm m thu t và Galery, ho t ng nhi p nh). 9. Th lý h sơ xin c p phép t ch c thi hoa h u trình Ch t ch UBND thành ph c p. 10. C p, i, c p l i th hư ng d n viên du l ch 11. ThNm nh h sơ trình T ng c c Du l ch c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t . 12. ThNm nh, x p h ng, tái thNm nh công nh n h ng cơ s lưu trú du l ch: i v i khách s n, làng du l ch ngh x p h ng t 1 n 2 sao; Bi t th , căn h du l ch h ng t tiêu chuNn; bãi c m tr i, nhà
  2. ngh du l ch, nhà có phòng cho khách du l ch thuê, cơ s lưu trú du l ch khác h ng t tiêu chuNn kinh doanh lưu trú du l ch. - Ti p nh n h sơ x p h ng, tái thNm nh công nh n h ng cơ s lưu trú du l ch: i v i khách s n, làng du l ch ngh x p h ng t 3 n 5 sao; Bi t th du l ch, căn h du l ch cao c p trình T ng c c du l ch c p ch ng nh n. - Ti p nh n h sơ kinh doanh l hành n i a (không tr k t qu th t c hành chính). II. NA I M TI P NH N, GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH (02 NA I M) 1. T i tr s chính c a S VHTT&DL: 47 Hàng D u – Hoàn Ki m – Hà N i. Ti p nh n, gi i quy t các th t c hành chính c a các t ch c, công dân trên a bàn Thành ph Hà N i (cũ) và Huy n Mê Linh (T nh Vĩnh Phúc) Th i gian ti p nh n: Các ngày trong tu n (t th 2 n th 6 hàng tu n) theo gi hành chính. i n tho i liên h : 04. 8253083 2. T i Tr s S Văn hóa Thông tin Hà Tây (cũ): S 2B Ph Quang Trung, Phư ng Y t Kiêu, Thành ph Hà ông. Ti p nh n, gi i quy t các th t c hành chính c a các t ch c, công dân trên a bàn T nh Hà Tây (cũ) và 04 xã thu c huy n Lương Sơn i n tho i liên h : 034.3528377 Th i gian ti p nh n: Th ba, th năm, th sáu hàng tu n theo gi hành chính. III. Riêng h sơ ngh c p phép qu ng cáo t m l n trên a bàn T nh Hà Tây (cũ), 04 xã thu c huy n Lương Sơn (Hòa Bình) và huy n Mê Linh (Vĩnh Phúc), S VHTT&DL Hà N i t m ng ng ti p nh n H sơ, c p phép trong th i h n 2 tháng (t 1/8/2008 – 1/10/2008) báo cáo UBND Thành ph xin i u ch nh Quy ho ch qu ng cáo t m l n trên a bàn Thành ph sau khi h p nh t. S VHTT&DL Hà N i xin trân tr ng thông báo. GIÁM C Nơi nh n: - B VHTT&DL ( báo cáo); - UBND Thành ph ( báo cáo) - /c PCT UBND TP Ngô Th Thanh H ng ( báo cáo) - Các S , ban, ngành TP ( bi t) Ph m Quang Long - UBND các Qu n, Huy n ( bi t) - BG S VHTT&DL ( bi t) - Các phòng, ban, ơn v tr c thu c S ( th c hi n) - UBND 04 xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung (Lương Sơn) ( th c hi n)
Đồng bộ tài khoản