Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0144/2001/TM- T Hà N i, ngày 11 tháng 1 năm 2001 THÔNG BÁO C A B THƯƠNG M I S 0144 TM- T NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001 V CH NG T NH P KH U B LINH KI N L P RÁP XE HAI BÁNH G N MÁY C A CÁC DOANH NGHI P TRONG NƯ C Căn c ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n M nh C m t i Thông báo s 162/TB-VPCP ngày 28/11/2000 c a Văn phòng Chính ph ; Sau khi th ng nh t ý ki n v i T ng c c H i quan (Văn b n s 6029/TCHQ- GSQL ngày 27/12/2000); B Công nghi p (Văn b n s 4908/CV-KH T ngày 26/12/2000; B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Văn b n s 3926/BKHCNMT-T C ngày 25/12/2000); B Thương m i thông báo như sau: T ngày 1/2/2001 khi làm th t c nh p khNu b linh ki n l p ráp xe hai bánh g n máy k c ng cơ, t i cơ quan H i quan, các doanh nghi p trong nư c ã ư c phép thành l p cơ s s n xu t, l p ráp xe 2 bánh g n máy ph i xu t trình Ch ng ch ch t lư ng do cơ quan có thNm quy n c p Nhà nư c c a nư c xu t khNu ch ng nh n s n phNm t tiêu chuNn qu c gia c a nư c xu t khNu. B Thương m i xin thông báo t i B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c bi t ch o các doanh nghi p tr c thu c th c hi n. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản