Thông báo số 02/KTr-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
8
download

Thông báo số 02/KTr-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 02/KTr-TLĐ về báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2004 và chương trình công tác năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 02/KTr-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/KTR-TL Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2005 BÁO CÁO HO T NG C A U BAN KI M TRA CÔNG OÀN CÁC C P NĂM 2004 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2005 Th c hi n chương trình công tác năm 2004, U ban ki m tra công oàn các c p ã t p trung th c hi n và t nh ng k t qu ch y u sau ây: I- M T S K T QU HO T NG: 1- V t ch c, cán b U ban ki m tra: Sau i h i, ư c s quan tâm ch o c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn và Ban thư ng v công oàn các c p, U ban ki m tra công oàn các c p ã ư c ki n toàn, c ng c v s lư ng, cũng như nâng cao v ch t lư ng. Theo s li u báo cáo chưa y c a 67 L L t nh, TP, công oàn ngành TW, ã có 29.762 U ban ki m tra v i 88.292 U viên (xem ph l c s 1). M t s Ch nhi m U ban ki m tra là Phó Ch t ch, và h u h t là U viên Ban thư ng v công oàn cùng c p; cán b n làm ki m tra chi m 29,76%; s cán b chuyên trách U ban ki m tra chi m t l r t th p (0,15%), t p trung c p t nh, TP, công oàn ngành TW và T ng Liên oàn. H u h t U ban ki m tra công oàn các c p sau khi ư c Ban ch p hành b u ra ã nhanh chóng n nh v t ch c, phân công nhi m v cho các thành viên; ti n hành xây d ng quy ch làm vi c c a U ban ki m tra và tri n khai th c hi n các nhi m v ch y u c a U ban ki m tra trong năm. n nay, ã có 19.707 U ban ki m tra ti n hành phân x p lo i ho t ng năm 2004, trong ó: lo i xu t s c: 27,2%; lo i khá: 48,37%; lo i trung bình: 20,38%; lo i y u: 3,15%. Tuy nhiên, m t s c p công oàn chưa th t s quan tâm quy ho ch ào t o b i dư ng, b trí, s p x p, tăng cư ng cán b ki m tra (m t s công oàn ngành TW, L L t nh, TP ch có 1 cán b chuyên trách), chưa t o i u ki n cho U ban ki m tra ho t ng; m t s công oàn cơ s có i u ki n nhưng chưa thành l p ư c U ban ki m tra. 2- V th c hi n nhi m v U ban ki m tra: 2.1- Giúp Ban Ch p hành, Ban thư ng v ki m tra vi c ch p hành i u l Công oàn Vi t Nam: Năm 2004, là năm u tiên tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i IX Công oàn Vi t Nam, i u l Công oàn Vi t Nam, U ban ki m T ng Liên oàn giúp oàn Ch t ch T ng Liên oàn xây d ng K ho ch ki m tra, trong ó ã t p trung vào các n i dung ch y u như: công tác t ch c ph bi n, tri n khai Ngh quy t i h i IX Công oàn Vi t Nam; các Ch th , Ngh quy t và quy nh c a T ng Liên oàn; vi c
  2. xây d ng và th c hi n các Ch th , Ngh quy t, qui ch ho t ng c a Ban Ch p hành, Ban Thư ng v , U ban ki m tra công oàn các c p; công tác phát tri n oàn viên và xây d ng t ch c công oàn... ng th i giúp oàn Ch t ch và ph i h p v i m t s ban có liên quan ti n hành ki m tra vi c ch p hành i u l Công oàn Vi t Nam t i L L các t nh: Hưng Yên, B c Ninh, Cao B ng, B c C n, ng Nai, Bà R a-VT và Công oàn Cao su Vi t Nam. i v i c p dư i, theo s li u báo cáo chưa y , U ban ki m tra công oàn các c p ã th c hi n ư c 29.968 cu c ki m tra. Trong ó, 15.586 cu c ki m tra c p mình và 14.382 cu c ki m tra c p dư i; công oàn c p t nh, TP, ngành TW th c hi n ư c 24 cu c ki m tra c p mình và 1.254 cu c ki m tra c p dư i; c p qu n huy n ngành P th c hi n 1.236 cu c ki m tra c p mình và 8.642 cu c ki m tra c p dư i, còn l i là c p cơ s t ki m tra (xem ph l c s 2). Qua ki m tra cho th y: V cơ b n, công oàn các c p ã ch p hành các quy nh c a i u l và Thông tri hư ng d n thi hành i u l Công oàn Vi t Nam, Ban Ch p hành và oàn Ch t ch T ng Liên oàn ã nghiên c u xây d ng m t s Ngh quy t chuyên như phát tri n 1 tri u oàn viên; ho t ng kinh t công oàn, công tác tư v n pháp lu t c a công oàn; công tác t ch c, ào t o, tuy n d ng cán b công oàn... Công oàn các c p cũng ã t p trung ch y u vào vi c nghiên c u, ph bi n, tri n khai Ngh quy t c a ng, công oàn c p trên, c bi t là Ngh quy t i h i IX Công oàn Vi t Nam, các ngh quy t c a T ng Liên oàn và t ch c t p hu n, b i dư ng nghi p v cho cán b công oàn; công oàn các c p cũng ã c th hoá b ng các K ho ch, hư ng d n c a c p mình tri n khai n c p cơ s ; các chương trình công tác c a công oàn c p trên ã ư c công oàn c p dư i tri n khai th c hi n.Ngoài ra, m t s công oàn c p trên cơ s , C CS ã tuyên truy n các chính sách pháp lu t v lao ng, v công oàn, BHXH thông qua các tài li u, n phNm, các t bư m, b n tin... V ch sinh ho t công oàn, cơ b n ư c duy trì, n i dung sinh ho t t ng bư c ư c i m i. H u h t các công oàn c p trên cơ s và công oàn cơ s các doanh nghi p nhà nư c u ã chú tr ng xây d ng các quy ch ho t ng c a Ban ch p hành, Ban thư ng v , U ban ki m tra và quy ch ph i h p gi a công oàn v i chính quy n cùng c p, m t s L L t nh ã ch ng xây d ng ư c các chương trình ph i h p v i các s ban ngành oàn th có liên quan, bám sát nhi m v chính tr c a a phương, ngành mình và tranh th s quan tâm ch o c a c p u ng, s h tr c a chính quy n cùng c p ho t ng công oàn ư c thu n l i và mang l i hi u qu . M t s công oàn ngành TW ã ph i h p t t v i L L t nh, TP trong vi c ch o ho t ng i v i cơ s , như Công oàn Cao su Vi t Nam ã s m xây d ng các quy ch ph i h p và giúp cho cơ s ho t ng thu n l i. Vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s ư c các c p công oàn quan tâm, ch o. Các C CS ã ch ng ph i h p v i Th trư ng cơ quan, doanh nghi p t ch c i h i CNVC và H i ngh CBCC. N i dung i h i, H i ngh ã th c hi n theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a T ng Liên oàn. Vi c th c hi n nguyên t c t p trung dân ch trong công oàn ư c chú tr ng, n i dung trong các cu c h p công oàn ho c quy t nh nh ng v n quan tr ng u ư c t p th th o lu n dân ch trư c khi quy t nh. M t s nơi ã t ng bư c th c hi n vi c công khai tài chính công oàn theo quy nh. Vi c phát tri n oàn viên ư c các c p t p trung ch o, tri n khai th c hi n, v th t c cơ b n theo úng quy nh c a i u l Công oàn.
  3. Tuy nhiên, vi c tuyên truy n Ngh quy t i h i IX Công oàn Vi t Nam, các Ngh quy t c a T ng Liên oàn ch y u m i ph bi n n cán b công oàn cơ s , ít c th hoá thành văn b n và ph bi n t i ông o oàn viên CNL (nh t là khu v c ngoài qu c doanh); m t s công oàn cơ s chưa xây d ng ư c quy ch ho t ng, chưa th c hi n t t vi c công khai tài chính công oàn theo hư ng d n c a T ng Liên oàn; vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s còn n ng v hình th c, ch t lư ng chưa cao; ch sinh ho t chưa m b o quy nh, nh t là C CS, C BP và t C , s lư ng d h p không y , n i dung sinh ho t nghèo nàn; m t s nơi cán b thi u chưa ư c b sung; vi c tri n khai và th c hi n các văn b n ch o c a c p trên chưa k p th i; s ph i h p gi a ngành và a phương chưa t t; ch thông tin báo cáo chưa y , k p th i; hình th c trình bày văn b n còn thi t sót, công tác lưu gi h sơ tài li u chưa t t, vi c ghi chép s Ngh quy t và theo dõi công văn i, công văn n chưa khoa h c; ho t ng công oàn khu v c ngoài qu c doanh còn lúng túng; chưa th c hi n y th t c k t n p oàn viên như hư ng d n làm ơn, ra quy t nh k t n p, t l phát th oàn viên còn th p; m t s BCH, BTV chưa th t s quan tâm n công tác ki m tra i u l ho c có nơi c năm chưa ti n hành ki m tra ch p hành i u l mà ch k t h p b ng vi c ki m tra phân x p lo i ho t ng vào d p cu i năm. 2.2- Ki m tra công oàn cùng c p và c p dư i khi t ch c, oàn viên có d u hi u vi ph m i u l , Ngh quy t, Ch th và các quy nh c a Công oàn: ây là nhi m v m i ư c i u l Công oàn Vi t Nam quy nh, do ó U ban ki m tra các c p ang t p trung làm chuy n bi n v m t nh n th c. U ban ki m tra T ng Liên oàn ã t ng bư c nghiên c u, ch o hư ng d n c p dư i tri n khai th c hi n. M t s U ban ki m tra cũng ã bư c u ti n hành ư c m t s cu c ki m tra. Theo báo cáo, U ban ki m tra các c p ã th c hi n ư c 937 cu c ki m tra, trong ó ki m tra cùng c p 241 cu c và ki m tra c p dư i là 696 cu c, ki m tra i v i t ch c là 778 cu c, ki m tra i v i oàn viên là 159 cu c; c p t nh, thành ph , ngành TW th c hi n ư c 35 cu c, c p qu n huy n, ngành a phương th c hi n ư c 355 cu c và công oàn cơ s , nghi p oàn th c hi n ư c 547 cu c (xem ph l c s 3). Qua ki m tra cho th y: vi ph m ch y u là v nguyên t c, th t c b u c và công nh n các ch c danh c a công oàn; ki m phi u nh m l n, sai sót; nguyên t c t p trung dân ch trong ho t ng chưa t t; chưa m b o ch sinh ho t, th c hi n ch báo cáo chưa nghiêm, kéo dài nhi m kỳ i h i; chưa th c hi n y th t c k t n p oàn viên, phát th oàn viên; trích n p kinh phí công oàn thi u và oàn phí óng không úng quy nh... Thông qua ki m tra, U ban ki m tra công oàn các c p ã phát hi n 124 t ch c công oàn và oàn viên vi ph m i u l , Ch th , Ngh quy t và các quy nh c a công oàn (chi m 13,23% t ch c, oàn viên ư c ki m tra). Trong ó có 87 t ch c công oàn và 37 oàn viên có vi ph m. U ban ki m tra các c p ã có nh ng xu t, ki n ngh c th v i v i nh ng trư ng h p vi ph m, k p th i u n n n ngăn ch n các bi u hi n vi ph m. Tuy nhiên, công tác ki m tra khi có d u hi u vi ph m th c hi n chưa nhi u, m t s công oàn chưa nh n th c y v ki m tra, m t s U ban ki m tra còn ng i ki m tra ho c chưa chú tr ng t p trung th c hi n ki m tra khi có d u hi u vi ph m. 2.3- V ki m tra tài chính công oàn:
  4. Năm 2004, theo báo cáo chưa y U ban ki m tra công oàn các c p ã ki m tra 26.110 cu c v qu n lý thu chi tài chính công oàn, trong ó ki m tra ng c p 14.803 cu c, còn l i là ki m tra c p dư i, qua ki m tra ã truy thu v i t ng s ti n là: 7.698.069.002 ng, trong ó: kinh phí công oàn: 6.733.841.436 ng; oàn phí: 532.249.566 ng; truy thu khác: 427.976.000 ng ... (xem ph l c s 4). U ban ki m tra TL ã ti n hành ki m tra ng c p và 6 cu c ki m tra c p dư i. K t lu n ki m tra ng c p UBKT TL ã g i Thư ng tr c oàn Ch t ch TL . Trong báo cáo này U ban ki m tra TL xin báo cáo v i Ban ch p hành TL m t s v n c a k t lu n ki m tra ng c p (c p T ng d toán): a-V k t qu ki m tra tình hình th c hi n ngân sách công oàn năm 2003: * Ph n Thu: 1.431.483.400.990 Trong ó :-Thu KP C : 813.697.805.573 - Thu oàn phí: 324.414.364.411 - Thu khác: 293.371.231.006 * Ph n Chi: 1.288.642.844.485 Trong ó: - Chi c p T ng d toán: 319.288.600 (chi m 0,02%) - Chi cơ quan TL :17.359.527.314 (1,3%) - Chi c a ơn v tr c thu c TL : 31.199.831.764 (2,42%) - Chi t i Cơ quan L L t nh, TP: 178.675.217.143 (13,87%) - Chi t i cơ quan C ngành TW: 70.915.519.650 (5,5%) - Chi t i C c p trên cơ s : 218.909.018.167 (16,99%) - Chi t i Công oàn cơ s : 771.264.441.847 (59,9%) Chênh l ch thu-chi năm 2003: 142.840.556.505 b- V ho t ng thu và phân ph i T ng Liên oàn ( c p T ng d toán). * Thu c a T ng Liên oàn: 83.873.615.519 Trong ó: - B Tài chính chuy n: 40.467.100.000 - 9 L L t nh, TP n p: 8.030.000.000 - 14 C ngành n p: 30.666.000.000 - Thu khác: 4.710515.519 *Chi và phân ph i cho công oàn 70.553.080.741 các c p: Trong ó: - Chi t i T ng d toán: 319.288.600 - C p cho L L t nh, TP:
  5. 38.860.495.200 - C p cho C ngành TW: 8.534.504.000 - C p cho các ơn v tr c thu c: 22.838.792.941 Chênh l ch thu-chi năm 2003 c a 13.320.534.778 T ng d toán: K t lu n ki m tra ng c p ã nêu 5 ưu i m, 6 khuy t i m t n t i và 8 ki n ngh v i oàn Ch t ch TL . Qua ki m tra ng c p T ng liên oàn và qua báo cáo c a các cu c ki m tra v qu n lý thu chi tài chính công oàn c a U ban ki m tra công oàn các c p cho m t s nh n xét sau ây v tình hình qu n lý, thu chi tài chính, tài s n công oàn: - Ưu i m: T ng Liên oàn và các c p công oàn ã có nhi u c g ng, quan tâm, lãnh o, ch o ho t ng tài chính công oàn: ã ban hành các Ngh quy t, văn b n hư ng d n, ki m tra, ôn c, thu kinh phí công oàn và oàn phí vư t k ho ch ra (thu kinh phí công oàn t 135% k ho ch, thu oàn phí t 135,8 % k ho ch, thu khác t 339,6 % k ho ch); m b o ngân sách chi cho các ho t ng công oàn (trong ó quan tâm cho vi c chi cơ s chi m 59,9%), nh t là chi i h i công oàn các c p và i h i IX công oàn Vi t Nam. - Khuy t i m và t n t i: + Công tác l p d toán, duy t d toán chưa sát v i th c t , duy t quy t toán ch y u d a vào báo cáo c a c p dư i, thi u s ki m tra, xác minh (nh t là c p T ng Liên oàn); + Còn th t thu kinh phí và oàn phí công oàn (nh t là khu v c ngoài qu c doanh). + Vi c chi tiêu m t s c p công oàn nhìn chung chưa th c s ti t ki m, còn có bi u hi n lãng phí như: chi tiêu cho i h i công oàn; mua ô tô vư t tiêu chuNn, nh m c theo quy nh c a Chính ph ; ti p khách nhi u và không úng quy nh; t ch c tham quan, du l ch không úng quy nh; m t s kho n chi không theo quy nh và vư t nh m c chi như: chi hành chính, h i h p, c ng tác viên, l t t... + Không ít ch ng t thanh toán không úng quy nh c a Nhà nư c và T ng Liên oàn (không có hoá ơn , ch ng t vi t tay v i nh ng kho n chi l n...). + Cho vay không úng quy nh, vi c thanh toán t m ng chưa k p th i. + Công tác xây d ng cơ b n chưa th c hi n úng theo Ngh nh 52 c a Chính ph và quy ch oàn Ch t ch: các d án h u như không ưa ra oàn Ch t ch xét duy t; chưa th c hi n theo úng quy trình u tư xây d ng cơ b n, u tư dàn tr i, chưa d t i m, nhi u công trình xây d ng xong không có ti n thanh toán, ph i vay n , nhi u công trình ph i t m d ng do không có v n (năm 2003 l i 23 d án, năm 2004
  6. l i 52 d án) gây khó khăn cho nhi u a phương. Vi c ki m tra giám sát công trình còn h n ch , ch t lư ng công trình nhi u d án ang là v n t ra ph i thanh tra, xem xét, k t lu n. + M t s ngành, a phương có ngu n thu cao, còn k t dư ngân sách nhi u, chưa có hư ng d n s d ng ho c phân ph i, i u ti t cho nh ng ngành, a phương có khó khăn v kinh phí ho t ng. 2.4- Giúp BCH, BTV gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo: U ban ki m tra công oàn các c p ã ti p 5.585 lư t oàn viên và nh n 6.822 ơn thư KNTC, trong ó có 1.831 ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a công oàn (chi m 26,83%). T ng liên oàn ti p 197 lư t oàn viên, nh n 248 ơn thư, trong ó 46 ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a công oàn (xem ph l c s 5). N i dung ơn thư khi u n i t cáo c a oàn viên, công nhân lao ng t p trung ch y u vào nh ng v n như: khi u n i quy t nh k lu t, v n b trù d p (chi m trên 50%), v thuyên chuy n công tác, cách tính th i gian công tác hư ng b o hi m xã h i; m t s ơn khi u n i v tranh ch p nhà c a, t ai, b n án, quy t nh c a Toà án và các cơ quan ti n hành t t ng; m t s ơn t p th ch y u ki n ngh , ph n ánh v nh ng b c xúc c a công nhân lao ng trong vi c gi i quy t vi c làm, ch trong khi s p x p l i doanh nghi p, c ph n hoá, gi i th ho c xã h i hoá m t s doanh nghi p ho t ng công ích. ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a công oàn ch y u ph n ánh v vi c vi ph m quy n t do, dân ch , vi ph m v chi tiêu tài chính, s tha hóa v o c, l i s ng c a m t s cán b công oàn. Ph n l n s ơn thư này ã ư c U ban ki m tra công oàn các c p giúp Ban ch p hành, Ban thư ng v xem xét, x lý. Hơn 70% s ơn thư liên quan n quy n l i c a ngư i lao ng ã ư c U ban ki m tra công oàn các c p xem xét, tham gia gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. K t qu , ã tham gia v i các cơ quan có thNm quy n can thi p cho 509 ngư i ư c tr l i làm vi c, 355 ngư i ư c h m c k lu t, 4.746 ngư i ư c gi i quy t v các quy n l i khác. c p T ng liên oàn, m t s v vi c U ban ki m tra ã tham gia v i các B , ngành Trung ương gi i quy t; ph i h p, ch o Liên oàn lao ng t nh, công oàn ngành TW tham gia b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng cho ngư i lao ng, i n hình như gi vi c làm cho 22 công nhân Công ty môi trư ng ô th Hà N i ho c cho bà Nguy n Th H u công ty thi t b s n xu t i n ông Anh v.v... Qua báo cáo c a U ban ki m tra công oàn các c p cho th y a s các v vi c khi u n i, t cáo u phát sinh t cơ s , n u th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , chú tr ng công tác hoà gi i ngay t u thì s tránh ư c tình tr ng khi u ki n kéo dài, vư t c p. Nh ng v vi c ngư i lao ng g i ơn lên Công oàn c p t nh, thành ph , ho c g i ơn lên các cơ quan TW ph n l n là nh ng v vi c phát sinh t nh ng năm trư c ây và kéo dài ã lâu, ã qua nhi u c p gi i quy t. Tuy nhiên ngư i lao ng v n không ng ý v i cách gi i quy t c a các cơ quan, v n ti p t c khi u n i vư t c p n các cơ quan Trung ương khi n cho quá trình gi i quy t thêm ph c t p. Nguyên nhân ch y u c a tình tr ng này là do các cơ quan chưa gi i quy t y , tri t . M t khác ngư i lao ng còn thi u hi u bi t v chính sách pháp lu t. Cũng có m t s ít
  7. trư ng h p ngư i lao ng c tình khi u ki n kéo dài m c dù ã có quy t nh gi i quy t c a các cơ quan có thNm quy n. 2.5- Công tác t p hu n b i dư ng nghi p v cán b : Sau m i kỳ i h i công oàn các c p, h u h t cán b U ban ki m m i ư c b u, do ó công tác t p hu n, b i dư ng là nhi m v quan tr ng nh m trang b ki n th c, nghi p v và kinh nghi m ho t ng cho cán b U ban ki m tra và k p th i tri n khai i u l , Ngh quy t i h i công oàn n các c p. U ban ki m tra T ng Liên oàn ã nghiên c u, biên so n tài li u nghi p v phát hành n các c p và t ch c t p hu n hai mi n Nam - B c cho hơn 200 cán b ki m tra C c p t nh, TP, ngành TW. Ti p ó, h u h t U ban ki m tra các c p ã tri n khai t p hu n c p mình và c p dư i. Theo báo cáo chưa y , U ban ki m tra công oàn các c p ã t p hu n cho 46.826 cán b ki m tra. Trong ó 297 cán b ki m tra công oàn c p t nh, TP, ngành TW; 3.352 cán b ki m tra công oàn c p qu n huy n ngành P và 43.166 cán b ki m tra c p C CS, nghi p oàn ư c t p hu n nghi p v . Tóm l i, năm 2004 U ban ki m tra công oàn các c p ã có nhi u c g ng th c hi n có hi u qu các nhi m v c a U ban ki m tra công oàn, có nh ng xu t ki n ngh thi t th c; góp ph n vào vi c nâng cao ý th c ch p hành i u l ; phát hi n và ngăn ch n k p th i các bi u hi n vi ph m i u l ch th , Ngh quy t và các quy nh c a công oàn, tăng cư ng phát tri n oàn viên; nâng cao vi c qu n lý thu chi tài chính, tài s n công oàn, h n ch tiêu c c tham nhũng, b o v quy n l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên CNL và xây d ng t ch c công oàn. II- M t s ki n ngh v i oàn Ch t ch T ng Liên oàn: 1- Tăng cư ng s ch o c a oàn Ch t ch i v i các c p công oàn trong vi c qu n lý thu chi tài chính, tài s n công oàn; có bi n pháp kiên quy t kh c ph c nh ng khuy t i m, t n t i mà báo cáo c a U ban ki m tra T ng Liên oàn ã nêu; 2- Tăng cư ng ki m tra c a oàn Ch t ch TL , Ban thư ng v công oàn các c p i v i ho t ng qu n lý, thu chi tài chính công oàn; m b o th c hi n vi c công khai tài chính theo úng hư ng d n c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn; 3- Ch o công oàn các c p quan tâm n biên ch c a U ban ki m tra công oàn, mb o s lư ng và ch t lư ng (nh t là L L t nh, TP, công oàn ngành TW); tăng biên ch cán b công oàn i v i nh ng huy n có qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t; 4- Nghiên c u s a i m t s văn b n v thu chi tài chính công oàn (như văn b n 699 ngày 12/6/2000 c a T ng Liên oàn v thu và phân ph i tài chính công oàn, quy nh 1314 ngày 26/9/2000 c a T ng Liên oàn v thư ng, ph t thu n p kinh phí công oàn) cho phù h p v i th c ti n hi n nay. Hư ng d n công oàn các c p trong vi c chi tiêu m b o có s th ng nh t và úng quy nh c a Nhà nư c và T ng Liên oàn; III- Chương trình công tác năm 2005.
  8. Căn c vào i u l Công oàn và Ngh quy t i h i IX Công oàn Vi t Nam, năm 2005 U ban ki m tra công oàn các c p c n t p trung vào nh ng n i dung ch y u sau ây: 1- Giúp Ban Ch p hành, Ban thư ng v th c hi n ki m tra vi c ch p hành i u l Công oàn: U ban ki m tra công oàn các c p c n ch ng giúp Ban ch p hành, Ban Thư ng v , ph i h p v i các ban có liên quan th c hi n ki m tra vi c ch p hành các Chương, i u c a i u l , Thông tri hư ng d n thi hành i u l và t p trung vào các n i dung ch y u sau ây: - Ki m tra vi c t ch c ph bi n, tri n khai các Ch th , Ngh quy t c a công oàn. - Vi c th c hi n ch sinh ho t công oàn, ch thông tin báo cáo ho t ng công oàn và vi c công khai tài chính công oàn. - Vi c xây d ng và th c hi n các qui ch ho t ng c a Ban Ch p hành, Ban Thư ng v , U ban ki m tra công oàn và quy ch ph i h p ho t ng gi a công oàn v i chính quy n cùng c p; vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s . - Công tác phát tri n oàn viên và xây d ng t ch c công oàn. - Vi c th c hi n nhi m v ki m tra ch p hành i u l Công oàn c a c a Ban Ch p hành, Ban thư ng v công oàn; vi c thành l p và ho t ng c a U ban ki m tra các c p công oàn. Công oàn các c p c n căn c vào i u ki n c th c a c p mình ra ch tiêu ki m tra c th trong năm 2005. 2- Ki m tra công oàn cùng c p và c p dư i khi t ch c ho c oàn viên có d u hi u vi ph m i u l , Ngh quy t, Ch th và các quy nh c a Công oàn: U ban ki m tra công oàn các c p ch ng n m tình hình, tìm hi u, phát hi n và t ch c ki m tra k p th i khi t ch c, oàn viên có d u hi u vi ph m i u l , Ngh quy t, Ch th , các quy nh c a công oàn. U ban ki m tra Liên oàn lao ng t nh, TP, công oàn ngành TW xây d ng chương trình k ho ch ki m tra và ch o hư ng d n U ban ki m tra c p dư i th c hi n ki m tra, m b o t t c các d u hi u vi ph m u ph i ư c phát hi n và ki m tra k p th i k c ng c p và c p dư i. Sau m i cu c ki m tra ho c t ng th i gian có ánh giá sơ k t rút kinh nghi m ti p t c th c hi n t t hơn. 3- Ki m tra tài chính công oàn: - ây là nhi m v tr ng tâm c a U ban ki m tra công oàn các c p, nh m góp ph n qu n lý thu chi ngân sách công oàn theo úng quy nh c a Nhà nư c và T ng liên oàn. U ban ki m tra công oàn các c p c n th c hi n vi c ki m tra tài chính ng c p, t ng bư c nâng cao ch t lư ng, tránh hình th c; ng th i tăng cư ng vi c ki m tra tài chính c p dư i, t p trung vào nh ng ơn v có thu chi l n ho c có nh ng v n n i c m v tài chính. Vi c ki m tra ph i khách quan, căn c vào nh ng quy nh
  9. hi n hành k t lu n và ki n ngh s lý nghiêm theo úng quy nh c a pháp lu t nh ng trư ng h p vi ph m, k t h p v i vi c nh c nh , u n n n nhũng sai sót, góp ph n tích c c vào vi c th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí và u tranh ch ng tiêu c c, tham nhũng. - V n i dung c n ki m tra nh ng v n sau ây: + Ki m tra thu kinh phí và oàn phí công oàn, m b o thu úng, thu ch ng th t thu kinh phí và oàn phí công oàn. + Ki m tra vi c chi tiêu ngân sách công oàn theo các n i dung trong i u l công oàn và quy nh c a T ng Liên oàn, song c n t p trung ki m tra vi c chi h i ngh , ti p khách, mua s m tài s n, ô tô... ki m tra vi c h p pháp c a ch ng t thanh toán, kiên quy t ngh x lý nh ng ch ng t chi không úng quy nh hi n hành. + Ki m tra các công trình xây d ng cơ b n, s a ch a do ngân sách nhà nư c và T ng Liên oàn u tư. + Ki m tra các d án, các lo i qu do công oàn qu n lý và tham gia qu n lý, ki m tra ho t ng kinh t công oàn cũng như nh ng ơn v s nghi p có thu c a công oàn. 4- Tham mưu giúp BCH, BTV gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i t cáo: Tăng cư ng s ph i h p v i các ban, b ph n và các cơ quan, ban ngành a phương Ny m nh công tác tuyên truy n ph bi n ki n th c pháp lu t cho công nhân viên ch c lao ng. Ph n u gi i quy t nhanh, g n, có hi u qu các ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a công oàn. Theo dõi, giám sát k t qu gi i quy t i v i nh ng ơn thư khi u n i, t cáo ã ư c chuy n cho các cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n. Giúp oàn Ch t ch TL t ch c t t t sơ k t Quy nh v công oàn gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. xu t s a i, b sung và hư ng d n thi hành văn b n m i. Quan tâm n i u ki n, n n p làm vi c c a cán b ti p oàn viên, công nhân lao ng n khi u n i, t cáo nâng cao ch t lư ng công tác này, áp ng yêu c u m i. Thư ng xuyên t ch c ki m tra và hư ng d n công oàn c p dư i trong công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 5- V xây d ng t ch c và t p hu n cán b ki m tra: Ki n ngh v i công oàn cùng c p ti p t c chăm lo, ki n toàn, c ng c t ch c, tuy n d ng, quy ho ch ào t o, tăng cư ng, b sung, b i dư ng cán b U ban ki m tra m b o v s lư ng và ngày càng nâng cao v ch t lư ng. Tăng cư ng ki m tra U ban ki m tra c p dư i trong vi c phân x p lo i ho t ng nh m ch o, hư ng d n giúp k p th i nh ng ơn v y u kém, khuy n khích nh ng ơn v có ho t ng xu t s c.
  10. U ban ki m tra T ng Liên oàn ti p t c nghiên c u, biên so n và h th ng các văn b n chính sách, pháp lu t m i, trong ó chú tr ng n pháp lu t v KNTC b sung s a i và các văn b n lu t liên quan n ho t ng U ban ki m tra. U ban ki m tra các c p tri n khai t p hu n c p mình và c p dư i. ng th i, tăng cư ng t ch c các cu c h i th o, trao i kinh nghi m ho t ng và cung c p k p th i các văn b n, tài li u có liên quan cho cán b ki m tra nh m k t h p gi a t ch c t p hu n và t nghiên c u v n d ng th c ti n ho t ng c a cán b ki m tra. TM. U BAN KI M TRA T NG LIÊN OÀN L VN CH NHI M Vũ Khang
Đồng bộ tài khoản