Thông báo số 04/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
1
download

Thông báo số 04/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 04/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 04/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ---------- --------------- S : 04/TB-VPCP Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I, TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C D ÁN TH Y I N SƠN LA Ngày 05 tháng 01 năm 2008, t i công trư ng th y i n Sơn La, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i - Trư ng Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La (Ban Ch o Nhà nư c) ã i ki m tra tình hình thi công trên công trư ng và ch trì cu c h p Ban Ch o Nhà nư c ánh giá tình hình th c hi n k ho ch năm 2007, ra m c tiêu nhi m v năm 2008. Tham gia cu c h p có các thành viên Ban Ch o Nhà nư c; i di n T T ng h p, Ti u ban chuyên trách xây d ng, Ti u ban chuyên trách v di dân tái nh cư; cơ quan Tư v n thi t k và các ơn v liên quan tham gia xây d ng công trình. Sau khi nghe ng chí Thái Ph ng Nê - Phó Trư ng Ban Ch o Nhà nư c báo cáo tình hình th c hi n k ho ch năm 2007 và m c tiêu nhi m v năm 2008; các thành viên Ban Ch o Nhà nư c i di n các B , ngành a phương báo cáo v nguyên nhân chưa t ư c m t s ch tiêu k ho ch năm 2007, xu t các gi i pháp th c hi n m c tiêu nhi m v k ho ch năm 2008 i v i c 3 d án thành ph n: D án xây d ng công trình th y i n Sơn La; D án di dân tái nh cư; D án giao thông tránh ng p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c có ý ki n k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Trong năm 2007, các Ch u tư, T ng th u và các nhà th u thành viên, các B , ngành và a phương liên quan ã có nhi u n l c, ph n u hoàn thành t t các m c tiêu nhi m v chính ra cho năm 2007 ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i các Thông báo s 11/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2007, s 132/TB-VPCP ngày 25 tháng 6 năm 2007 và s 174/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph : - V D án xây d ng công trình: ã cơ b n hoàn thành ào và x lý h móng công trình chính; tri n khai bê tông u tràn và khu v c nhà máy cơ b n bám theo T ng ti n ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; chuNn b các i u ki n b t u bê tông m lăn vào u năm 2008; T ng ti n c 3 d án thành ph n và T ng d toán D án xây d ng công trình ã ư c phê duy t; ã ký h p ng T ng th u xây d ng, h p ng cung c p thi t b cơ i n, cơ khí th y công x sâu, cơ khí th y công x m t, tư v n nư c ngoài l p b n v thi công, tư v n nư c ngoài giám sát thi công... và ký h p ng vay v n tín d ng trong và ngoài nư c áp ng yêu c u tri n khai công vi c;
  2. - V D án di dân tái nh cư: ã ban hành Quy t nh b sung, hi u ch nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư, ban hành k p th i các thông tư hư ng d n khuy n nông, khuy n lâm, thanh và quy t toán v n u tư; ban hành các quy nh c th hóa Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư; có nhi u chuy n bi n tích c c hơn trong công tác tuyên truy n v n ng và di chuy n dân; trong công tác l p, thNm nh và phê duy t Quy ho ch chi ti t, cơ b n hoàn thành rà soát i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư; t nh Sơn La và Lai Châu ã Ny nhanh ti n di chuy n dân theo k ho ch; - V D án các công trình giao thông tránh ng p: ã tri n khai xây d ng c u Pa Uôn, thNm nh Thi t k k thu t và h sơ m i th u D án c u Hang Tôm và Qu c l 12. Tuy nhiên, vi c tri n khai th c hi n k ho ch năm 2007 v n còn m t s t n t i như báo cáo t ng h p c a Ban Ch o Nhà nư c ã nêu, trong ó có m t s t n t i l n như ch m hoàn thành công tác chuNn b bê tông m lăn, ch m giao b n v thi công nhà máy và u tràn, ch m hoàn thành Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư, ch m tri n khai xây d ng th xã Mư ng Lay, gi i ngân D án di dân tái nh cư t th p... Các B , ngành, a phương và các thành viên Ban Ch o Nhà nư c c n t p trung ch o kh c ph c k p th i nh ng t n t i nêu trên, xây d ng các gi i pháp c th b o m ti n th c hi n D án. II. M C TIÊU VÀ NHI M V CHÍNH NĂM 2008 1.D án xây d ng công trình - bê tông t 1,755 tri u m³ (bê trông m lăn 1,247 tri u m³ và bê tông thư ng 508 nghìn m³); l p t c a van x sâu, hoàn thành bê tông ph n thư ng lưu n cao trình 195m; i v i d c nư c, k t thúc x lý h xói trư c lũ ti u mãn; - Hoàn thi n D án x lý tro bay nhà máy nhi t i n Ph L i trư c tháng 2 năm 2008; m b o cung c p cho công trư ng 5.000 t n tro bay m i tu n; - Hoàn thành ào và x lý các h m tiêu nư c; khoan phun gia c n n và khoan phun màng ch ng th m; l p t các thi t b cơ khí th y công và các chi ti t t s n trong bê tông áp ng ti n bê tông; Ny m nh công tác gia c các mái ào; - Th c hi n u th u các gói th u thi t b công ngh còn l i áp ng yêu c u cung c p b n v thi t k công ngh theo ti n ; - T ch c t t công tác giám sát tác gi , giám sát thi công và h th ng qu n lý ch t lư ng công trình. 2. D án di dân tái nh cư - KhNn trương hoàn thành kh i lư ng theo k ho ch 2007 trư c ngày 19 tháng 5 năm 2008 và t ch c th c hi n k ho ch di dân tái nh cư năm 2008 v i t ng s 7.100 h (bao g m c các h còn l i c a năm 2007), trong ó: t nh Sơn La 4.300 h , t nh i n Biên 1.300 h và t nh Lai Châu 1.500 h ;
  3. - Tăng cư ng tuyên truy n v n ng các h dân tái nh cư còn l i c a t nh Sơn La cam k t n nơi m i; - Hoàn thành l p, thNm nh và phê duy t Quy ho ch chi ti t toàn b các khu ( i m) trong Quý I năm 2008 làm cơ s hoàn thành i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th ; - K t thúc thNm nh và phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th , trong ó bao g m c xác nh l i T ng m c u tư trong Quý I năm 2008; - Ny nhanh vi c giao t s n xu t và n nh i s ng, s n xu t cho các h ã tái nh cư; - Ny m nh công tác l p, thNm nh và phê duy t thi t k k thu t và d án u tư; - Ny m nh công tác gi i ngân mb o t k ho ch ư c giao. 3. D án các công trình giao thông tránh ng p - Ny nhanh ti n xây d ng các tr , m c u Pa Uôn m b o vư t lũ 2008; c u Hang Tôm và o n qu c l 12 b ng p (Km 66-Km 102); c u Lai Hà và o n t nh l T127 b ng p; - Tri n khai th c hi n các công trình giao thông tránh ng p khu v c Tây B c khi có các công trình th y i n Sơn La, Lai Châu, Hu i Qu ng, B n Chát, N m Chi n theo án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. III. NHI M V C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG VÀ CÁC ƠN VN LIÊN QUAN M c tiêu nhi m v năm 2008 c a công trình th y i n Sơn La bao g m c 3 D án thành ph n là h t s c n ng n , yêu c u các thành viên Ban Ch o Nhà nư c, các B , ngành, a phương, Ch u tư, T ng th u và các ơn v liên quan ch ng ph i h p ch t ch cùng nhau tháo g khó khăn, ra các gi i pháp nh m hoàn thành m c tiêu, nhi m v năm 2008, trư c m t t p trung gi i quy t ngay các nhi m v sau ây: 1. T p oàn i n l c Vi t Nam - KhNn trương t ch c u th u các gói th u cung c p thi t b công ngh còn l i áp ng ti n xây d ng công trình; ôn c nhà th u k p th i cung c p b n v thi t k công ngh cho thi t k B n v thi công, k p th i cung c p và v n chuy n v công trư ng thi t b công ngh theo yêu c u ti n ; - Hoàn thi n D án x lý tro bay nhà máy nhi t i n Ph L i giai o n 1, m b o t tháng 03 năm 2008 s n xu t thương m i 9.000 t n tro bay/tháng, cung c p cho công trư ng 5.000 t n tro bay m i tu n; - Ch trì, ph i h p v i T ng th u và tư v n l p và th c hi n phương án khai thác m á B n Pênh áp ng tr lư ng và b o m tuy t i v an toàn lao ng;
  4. - T ch c n n p theo quy nh công tác giám sát tác gi và giám sát ch t lư ng thi công công trình; - T ch c th c hi n D án c u Lai Hà và T nh l 127 t i th y i n Lai Châu áp ng ti n yêu c u; - Ph i h p v i các ơn v th c hi n D án di d i và b o t n các di s n văn hóa khu v c lòng h th y i n Sơn La; - B trí k p th i ngu n v n th c hi n các D án giao thông tránh ng p theo ch o c a Th tư ng Chính ph . 2. T ng công ty Sông à và các Nhà th u thành viên - Th c hi n các m c tiêu năm 2008 d án thành ph n xây d ng công trình; - Nghiên c u phương án d phòng v n chuy n bê tông ph c v thi công áp ng các m c ti n 2008 ã nêu; - B trí cán b , công nhân lành ngh , v t tư, thi t b thi công công trình áp ng yêu c u v ti n và ch t lư ng. 3. B Công Thương - Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam và các ơn v liên quan th c hi n D án xây d ng công trình theo các m c tiêu, nhi m v năm 2008 nêu trên; - Xem xét và y quy n cho Ch u tư căn c vào th a thu n c a Ban ơn giá công trình, quy t nh bù trư t giá xây l p k p th i; - Xem xét quy t nh i u ch nh tiêu chuNn nhà cho công nhân theo ngh c a Ch u tư và T ng th u (g m nơi , khu ph và sân); - Trình Th tư ng Chính ph cho phép tri n khai trư c m t s h ng m c cơ s h t ng thu c giai o n chuNn b u tư D án th y i n Lai Châu. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - ôn c y ban nhân dân các t nh l p và t ng h p trình Th tư ng Chính ph k ho ch di dân tái nh cư năm 2008 trong tháng 1 năm 2008, trong ó xác nh rõ danh m c và ti n chi ti t các khu ( i m) tái nh cư, h ng m c công trình, s h dân di chuy n hàng quý; - Hoàn thành i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th , trong ó bao g m c vi c xác nh T ng m c u tư c a D án di dân tái nh cư theo quy nh hi n hành, trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2008; - Ch trì ph i h p v i các t nh hư ng d n k p th i phương án s n xu t lâu dài và quy ho ch s n xu t nông nghi p, lâm nghi p g n v i di dân tái nh cư;
  5. - Ch trì t ch c ki m tra thư ng xuyên vi c tuân th các quy nh v u tư xây d ng cơ b n hi n hành, ki n ngh các gi i pháp kh c ph c. 5. B Giao thông v n t i - Ch o Ny nhanh ti n xây d ng c u Pa Uôn, trong ó c n ph i hoàn thành công tác khoan c c nh i và bê tông móng tr T7, T8 trư c tháng 5/2008; khNn trương hoàn thành th t c kh i công xây d ng c u Hang Tôm và Qu c l 12 (Km 66- Km 102) trong Quý I năm 2008; - Ch o b o dư ng và s a ch a k p th i hư h ng do mưa, lũ Qu c l 6 mb o v n chuy n v t tư, thi t b không b gián o n; - T ch c th c hi n án các công trình giao thông tránh ng p khu v c Tây B c theo ch o c a Th tư ng Chính ph . 6. B Xây d ng - Ch o T ng th u và các nhà th u thành viên th c hi n các m c tiêu năm 2008 c a D án xây d ng công trình; ch o H i ng nghi m thu Nhà nư c ki m tra thư ng xuyên m b o ch t lư ng công trình; - Ki m tra và ch o các ơn v Tư v n thu c B giúp y ban nhân dân t nh i n Biên t ch c l p, thNm nh và phê duy t Quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư th xã Mư ng Lay áp ng ti n và ch t lư ng. 7. B Tài chính - Ti p t c nghiên c u b sung s a i các n i dung quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư còn t n t i trong quá trình t ch c th c hi n trên cơ s ngh c a y ban nhân dân các t nh trình Th tư ng Chính ph xem xét; - Hư ng d n các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu t ch c th c hi n chi phí b i thư ng di dân tái nh cư; t ng h p k p th i các phát sinh, vư ng m c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c b trí v n di dân tái nh cư c a k ho ch năm 2007 và phương án b trí ngu n v n xây d ng th xã Mư ng Lay và th tr n Phiêng Lanh hoàn tr v n t m ng t ngu n v n di dân tái nh cư. 8. B K ho ch và u tư - Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư; - T ng h p và trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t T ng m c u tư hi u ch nh c a c 3 D án thành ph n;
  6. - Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t v n di dân tái nh cư c a k ho ch năm 2007 - 2008; - Xem xét và trình Th tư ng Chính ph v b trí v n t ngu n ngân sách xây d ng D án tránh ng p th y i n Sơn La thu c Qu c l 12 và c u Hang Tôm theo ngh c a B Giao thông v n t i áp ng ti n ra; - ThNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch u th u hi u ch nh D án xây d ng công trình sau khi T p oàn i n l c Vi t Nam trình; - KhNn trương t ch c thNm nh Báo cáo u tư D án th y i n Lai Châu. 9. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - Ti p t c ch o các Ngân hàng thương m i th c hi n h p ng cho T p oàn i n l c Vi t Nam vay v n tín d ng cho D án. 10. B Văn hóa, Th thao và Du l ch - Ch o th c hi n D án di d i, b o t n và tôn t o các di s n văn hóa vùng h m b o phù h p v i ti n xây d ng công trình, hàng tháng báo cáo Ban ch o Nhà nư c k t qu th c hi n. 11. y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu - Ch o và th c hi n các m c tiêu năm 2008 c a d án thành ph n di dân tái nh cư; - Hoàn thành l p k ho ch di dân tái nh cư năm 2008 báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm tra trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong tháng 1/2008 làm cơ s tri n khai th c hi n; - Ny nhanh ti n xây d ng ô th Mư ng Lay, Phiêng Lanh và các ô th khác trên a bàn 3 t nh ph c v di dân tái nh cư; - Hoàn thành vi c l p, thNm nh và phê duy t toàn b Quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư trong Quý I năm 2008; l p và phê duy t k p th i D án u tư, thi t k k thu t các d án thành ph n áp ng yêu c u c a ti n ; - Ph i h p ch t ch v i B Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c xây d ng và ban hành cơ ch thu h i và giao t s n xu t và t ch c th c hi n n nh s n xu t, i s ng c a các h dân tái nh cư; - Có báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình khai thác t n thu khoáng s n khu v c lòng h trong Quý I năm 2008. 12. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam
  7. Ch trì, ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam và T ng th u th c hi n k p th i quy ch thi ua khen thư ng trên công trư ng nh m khuy n khích ng viên cán b , công nhân viên tham gia xây d ng công trình. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương, các thành viên Ban Ch o Nhà nư c, các ơn v có liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH Nơi nh n: NHI M - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B : Công Thương, Xây d ng, Tài chính, PHÓ CH NHI M Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài Nguyên và Môi trư ng, Văn hóa Th thao và Du l ch; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - UBND các t nh : Sơn La, i n Biên, Lai Châu, - y ban KH, CN và Môi trư ng c a Qu c h i; - T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam; Nguy n Qu c Huy - T p oàn LVN; TCT Sông à; - Các thành viên Ban Ch o Nhà nư c, T T ng h p BC Nhà nư c (B CT); - BQL D án T Sơn La, D10 ư ng Khu t Duy Ti n, Thanh Xuân HN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph ; - Các V : TH, NN, KTTH, P; - Lưu: VT, CN (3B). 70
Đồng bộ tài khoản