Thông báo số 06/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Thông báo số 06/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 06/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về quản lý, khai thác sử dụng phà một lưỡi (phương tiện thủy chở người và hàng hóa) tại các bến ngang sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 06/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 06/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V QU N LÝ, KHAI THÁC S D NG PHÀ M T LƯ I (PHƯƠNG TI N TH Y CH NGƯ I VÀ HÀNG HÓA) T I CÁC B N NGANG SÔNG Ngày 26/12/2007, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v qu n lý, khai thác s d ng phương ti n th y ch ngư i và hàng hóa (phà m t lư i) t i các b n ngang sông. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các cơ quan, ơn v : V Khoa h c công ngh , V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam; S GTVT: Hưng Yên, Hà Tây và S GTCC Hà N i. V Khoa h c công ngh báo cáo tóm t t các v n liên quan n lo i hình phà m t lư i - phương ti n th y dùng ch ngư i và hàng hóa t i các b n ngang sông; các vư ng m c v th c hi n tiêu chuNn k thu t phà và b n phà khi v n d ng ch ô tô theo ph n ánh c a các a phương; các gi i pháp qu n lý, khai thác s d ng phà m t lư i. Các i bi u d h p ã tham gia ý ki n. Sau khi nghe ý ki n c a các i bi u d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Hi n nay, t i các b n ngang sông có kho ng 400 phà m t lư i ang ho t ng. Phà m t lư i ch ngư i và hàng hóa có tính an toàn cao hơn so v i các ò ngang sông. Tuy nhiên, khi s d ng phà m t lư i ch ô tô ph i m b o tuy t i an toàn. gi i quy t v n này c n có các gi i pháp ng b và l trình c th . 2. Trư c m t, các t nh c n ban hành quy nh t m th i hư ng d n ho t ng c a phà và b n phà thu c ph m vi qu n lý trên a bàn nh m b o m tr t t , an toàn t i các b n khách ngang sông. 3. C c ăng ki m Vi t Nam soát xét tiêu chuNn, quy ph m v phương ti n th y, công b m u phà 1 lư i (lo i ư c ch ô tô và lo i không ư c ch ô tô) các a phương qu n lý, khai thác b o m an toàn. Ch o, hư ng d n các ơn v ăng ki m, các S GTVT tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c c p gi y ch ng nh n m b o ch t lư ng an toàn k thu t cho phà. 4. C c ư ng b Vi t Nam ch trì ph i h p v i các a phương th ng kê, ánh giá ch t lư ng, tình tr ng k thu t, phân lo i phà và b n phà trên m ng lư i ư ng b , báo cáo B trong tháng 1 năm 2008.
  2. Quy nh c th i u ki n ho t ng c a b n phà, v d c b n, th i gian ho t ng c a phà. Hư ng d n các a phương có bi n pháp thay th phà m t lư i trên các tuy n ư ng b b o m an toàn. Sau khi soát xét, ban hành văn b n m i thay th tiêu chuNn ngành 22TCN 86-86 và quy trình v qu n lý khai thác s d ng phà ư c ban hành, vi c c p phép cho các b n phà ho t ng s y quy n cho các t nh th c hi n. 5. C c ư ng sông Vi t Nam ph i h p v i các a phương rà soát công tác quy ho ch b n khách ngang sông; ình ch ho t ng nh ng b n không có gi y phép; c bi t lưu ý nơi có m t ngư i và phương ti n qua sông cao. 6. L trình th c hi n: v lâu dài không cho phép phà m t lư i ch ô tô; Hi n t i, ch cho phép phà m t lư i ch ô tô trên tuy n ư ng huy n tr xu ng, nơi có lưu lư ng xe th p. Tuy nhiên, ph i ki m tra tình tr ng k thu t c a b n, phà, ng th i ch cho phép ch xe ô tô có t ng t i tr ng không vư t quá 3,5T. Không cho phép óng m i, phát tri n thêm phà m t lư i v i m c ích ch ô tô k t ngày 1/1/2008. Giao C c ư ng b Vi t Nam ph i h p v i các ngành liên quan tham mưu cho B quy t nh th i i m ch m d t ho t ng c a phà m t lư i ch ô tô. 7. Căn c báo cáo c a các C c và các ơn v có liên quan, trong tháng 2 năm 2008, B GTVT s ban hành Ch th v vi c Qu n lý, khai thác s d ng phà m t lư i ho t ng t i các b n ngang sông các t nh căn c i u ki n c th ban hành Quy nh i u ki n ho t ng c a phà và b n phà thu c ph m vi qu n lý nh m m b o an toàn trong quá trình s d ng, khai thác. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, KHCN. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản