Thông báo số 08/TB-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Thông báo số 08/TB-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 08/TB-UB về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ tổ chức hoạt động văn hóa thể thao mừng xuân mới Bính Tuất năm 2006 và triển khai Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 08/TB-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/TB-UB Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A PHÓ CH TNCH UBND THÀNH PH NGÔ THN THANH H NG T I CU C H P KI M I M TI N T CH C HO T NG VĂN HÓA TH THAO M NG XUÂN M I BÍNH TU T NĂM 2006 VÀ TRI N KHAI K HO CH K NI M 76 NĂM NGÀY THÀNH L P NG C NG S N VI T NAM Ngày 11/1/2006, /c Ngô Th Thanh H ng - Phó Ch t ch UBND Thành ph , ch trì h p ki m i m ti n th c hi n K ho ch t ch c ho t ng văn hóa th thao m ng xuân m i Bính Tu t 2006 và tri n khai K ho ch k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam. D h p có các ng chí lãnh o i di n lãnh o Ban Tuyên giáo Thành y, y ban M t tr n T qu c Thành ph , Văn phòng Thành y, i di n lãnh o các s , ban, ngành, oàn th , i di n Lãnh o UBND các qu n, huy n, Lãnh o Văn phòng UBND Thành ph . Sau khi nghe báo cáo c a Văn phòng UBND Thành ph , S Văn hóa và Thông tin, S Lao ng Thương binh và Xã h i, ý ki n các i di n d h p, /c Phó Ch t ch UBND Thành ph có ý ki n k t lu t như sau: Trong d p chào m ng xuân m i Bính Tu t năm 2006 và k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam, các ngành, các c p t p trung ch o t ch c th c hi n t t công i n s 28/TTg-KTTH ngày 6/1/2006 c a Th tư ng Chính ph , Thông tri s 01-TT/TU ngày 10/1/2006 c a Thành y Hà N i, K ho ch s 82/KH-UB và Ch th s 01/2006/CT-UB và Ch th s 02/2006/CT-UB c a UBND Thành ph m b o yêu c u: Nhân dân ư c ón T t vui tươi, ph n kh i, lành m nh, an toàn, tình nghĩa và ti t ki m g n v i n i dung phát ng thi ua ph n u hoàn thành nhi m v năm 2006, chào m ng i h i ng toàn qu c l n th c X. Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th , ơn v , UBND qu n, huy n ch trì th c hi n các ho t ng ư c phân công (nêu trong K ho ch s 82/KH-UB ngày 28/12/2005; Ch th s 01/2006/CT-UB ngày 3/1/2006; Ch th s 02/2006/CT-UB c a UBND Thành ph ) xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n, ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v toàn b ho t ng c a ơn v mình; ng th i, có trách nhi m ph i h p, h tr các ơn v liên quan hoàn thành nhi m v . Trách nhi m c a các ơn v t p trung làm t t nhi m v c th như sau: 1- S Văn hóa – Thông tin: Là ơn v thư ng tr c, u m i liên h , ôn c, ki m tra vi c th c hi n các n i dung nhi m v c a các s , ban, ngành, oàn th , UBND qu n huy n và các ơn v , k p th i t ng h p báo cáo UBND Thành ph trong ngày 3/2/2006 (Mùng 6 T t); T ch c t cao i m tuyên truy n tr c quan và trang hoàn
  2. trên các tr c ư ng ph chính, các nút giao thông và khu v c trung tâm; thư ng xuyên ki m tra, m b o các bi u ng , pano, c tuyên truy n, trang trí luôn luôn s ch p; Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan tăng cư ng ki m tra th c hi n n p s ng văn minh ô th , c bi t là các i m công c ng, khu di tích danh th ng; T ch c t t các ho t ng văn hoá, văn ngh , bi u di n ngh thu t t i các khu v c công c ng, các i m b n pháo hoa trong d p T t Nguyên án và d p k ni m 76 năm thành l p ng c ng s n Vi t Nam. 2- Văn phòng UBND Thành ph : Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Thành y ph c v L k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam (3/2/1930 - 3/2/2006). ôn c các ơn v th c hi n. 3- S Giao thông Công chính: Tăng cư ng v sinh, trang trí hoa cây c nh, chi u sáng, èn trang trí; Ph i h p v i Công an Thành ph t ch c phân lu ng giao thông không ùn t c; Duy trì n n p phong trào t ng v sinh trên a bàn Thành ph . Ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan, UBND qu n, huy n t ch c ra quân ng lo t t ng v sinh vào sáng 28/1/2006 (30 T t Bính Tu t). 4- Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng Thành ph : Ch trì, ph i h p v i S Văn hóa – Thông tin tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c các ơn v th c hi n nhi m v ; Theo dõi, ánh giá xu t bi u dương, khen thư ng t p th và cá nhân, báo cáo UBND Thành ph . 5- S Y t : Tr c c p c u y t s n sàng ph c v các ho t ng m ng xuân Bính Tu t và k ni m 3/2/2006; Có bi n pháp phòng ch ng d ch b nh và m b o v sinh an toàn th c phNm. 6- Công an Thành ph : Ph i h p v i B Ch huy Quân s Thành ph m b o an toàn, chính tr , tr t t an toàn tuy t i trên ph m vi toàn Thành ph , c bi t t i các a i m b n pháo hoa, các i m di n ra các ho t ng và k ni m 3/2/2006; Ngăn ng a và x lý các hi n tư ng t pháo, ua xe và c vũ ua xe trái phép; Ph i h p v i S Giao thông công chính phân lu ng m b o giao thông thông su t trên toàn Thành ph trong d p T t Nguyên án và d p k ni m 76 năm Ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam. 7- B Ch huy Quân s Thành ph : Ph i h p v i Công an Thành ph m b o an ninh chính tr , tr t tư an toàn trên a bàn Thành ph ; Xây d ng k ho ch t ch c b n pháo hoa theo k ho ch ư c duy t. 8- S Lao ng – Thương binh và Xã h i: Ch trì th c hi n các ho t ng tình nghĩa; t ng quà t i các i tư ng hư ng chính sách xã h i và t i các cán b CNV ã ngh hưu, ngh m t s c, các ơn v , cá nhân (Q s 8606/Q -UB và 8607/Q -UB ngày 30/12/2005 c a UBND Thành ph ), rà soát, có bi n pháp tr c p k p th i các gia ình có hoàn c nh khó khăn m b o chu áo, ân tình. 9- S Th d c Th thao: Ch trì, ph i h p v i các s ngành, oàn th , các ơn v liên quan t ch c t t các ho t ng Th d c th thao Thành ph và cơ s ph c v nhân dân.
  3. 10- Các báo ài c a Hà N i: Tuyên truy n thư ng xuyên, liên t c các ho t ng ón xuân Bính Tu t 2006 và k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam. 11- Công ty i n l c Hà N i: m b o cung c p i n n nh trên a bàn Thành ph , c bi t là ph c v các ho t ng m ng xuân Bính Tu t và k ni m 3/2/2006. 12- ngh y ban M t tr n T qu c Thành ph và các oàn th (Liên oàn Lao ng, H i Liên hi p Ph n , oàn TNCS H Chí Minh Thành ph , H i C u chi n binh, H i Nông dân): - V n ng các thành viên tham gia gìn gi và t ng v sinh theo Ch th 04/CT-UB c a UBND Thành ph , tham gia ng lo t t ng v sinh vào sáng 28/1/2006 (30 T t). - T ch c các ho t ng thăm h i các gia ình chính sách, v n ng m i t ng l p nhân dân Th ô tích c c th c hi n các ch trương c a Thành ph , hư ng ng các ho t ng m ng ng, m ng Xuân, Ny m nh cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; V n ng nhân dân vui T t an toàn, lành m nh, ti t ki m. 13- S Tài chính: Hư ng d n, ôn c các s , ban, ngành, ơn v ch trì các ho t ng l p d toán, t ng h p trình UBND Thành ph quy t nh; c p kinh phí y , k p th i theo phê duy t c a UBND Thành ph . 14- UBND các qu n, huy n: Th c hi n t t ch o c a UBND Thành ph , t p trung vào các nhi m v sau: - Duy trì và Ny m nh vi c gi gìn v sinh, t ng v sinh ư ng ph , ngõ xóm theo Ch th 04/CT-UB, m b o môi trư ng xanh-s ch- p; ra quân ng lo t t ng v sinh vào sáng ngày 28/1/2006 (30 T t Bính Tu t). - T ch c thăm, t ng quá các c cao tu i, các nhà ho t ng văn hóa tiêu bi u, các gia ình chính sách các h nghèo, các gia ình có hoàn c nh khó khăn, b nhi m ch t c hóa h c… t i a phương t ngu n kinh phí ư c UBND Thành ph phê duy t, ngu n ngân sách a phương và các ngu n huy ng xã h i hóa. - Ny m nh các ho t ng văn hóa văn ngh , th d c th thao t i cơ s , thu hút ông o nhân dân tham gia, m b o các ho t ng ón T t Bính Tu t và k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam th c s là ngày h i c a qu n chúng nhân dân; Khuy n khích t ch c các l h i dân gian m b o lành m nh, vui tươi, ti t ki m. - V n ng nhân dân treo c T qu c nhân d p T t Bính Tu t 2006 và k ni m ngày thành l p ng 3/2/2006 (t ngày 28/1 n ngày 3/2/2006). - m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, gi i quy t các v n b c xúc c a nhân dân t cơ s , không hình thành các i m nóng; có bi n pháp ngăn ng a, x lý các t n n xã h i (ma túy, m i dâm, c b c, ua xe…). - T ch c phát ng phong trào “T t tr ng cây” theo ch th s 02/2006/CT-UB ngày 3/1/2006 c a UBND Thành ph m b o thi t th c, hi u qu .
  4. - T ch c l c lư ng tham gia L k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam theo k ho ch c a Thành ph . Yêu c u các s ngành liên quan, UBND các qu n huy n và ngh y ban M t tr n T qu c Thành ph , các oàn th nêu cao tinh th n trách nhi m, t p trung ch o các ho t ng ón T t Bính Tu t năm 2006 và k ni m 76 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam m b o t k t qu t t, l i n tư ng t t p trong các t ng l p nhân dân. Th a l nh UBND Thành ph , Văn phòng UBND Thành ph thông báo Th trư ng các s , ngành, oàn th , ơn v liên quan, UBND các qu n huy n bi t, t ch c th c hi n. Nơi nh n: TL. Y BAN NHÂN DÂN - TT Thành y, TT H ND TP ( - /c Ch t ch UBND TP (báo THÀNH PH HÀ N I - Các /c PCT UBND TP (cáo KT. Chánh Văn phòng - TT UBMTTQ TP - Các s , ngành, oàn th Phó Văn phòng - Qu n huy n u - UBND qu n huy n - Các báo, ài c a Hà N i - CPVP, các t CV, TH - Lưu. ình H ng
Đồng bộ tài khoản