Thông báo số 10/TB-BGTVT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Thông báo số 10/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 10/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của công ty hoa tiêu tân cảng thuộc công ty Tân cảng Sài gòn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 10/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 10/TB-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT TR N DOÃN TH T I CU C H P TRI N KHAI TH C HI N CH O C A TH TƯ NG CHÍNH PH V HO T NG C A CÔNG TY HOA TIÊU TÂN C NG THU C CÔNG TY TÂN C NG SÀI GÒN Ngày 08/11/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng B Giao thông v n t i Tr n Doãn Th ã ch trì cu c h p v tri n khai th c h ên ch o cu Th tư ng Chính ph v ho t ng c a Công ty Hoa tiêu Tân C ng thu c Công ty Tân C ng Sài Gòn. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên: V T ch c cán b , V Pháp ch , V K t c u h t ng, C c Hàng h i Vi t Nam, Công ty Hoa tiêu hàng h i khu v c I, Công ty Tân C ng Sài Gòn. Sau khi nghe C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam báo cáo và ý ki n c a các thành viên d h p, Th trư ng Tr n Doãn Th ã k t lu n như sau: 1. th c hi n nhi m v c a Th tư ng Chính ph giao t i văn b n s 1383/TTg- KTN ngày 25 tháng 8 năm 2008 v vi c ch trương thành l p t ch c hoa tiêu hàng h i c a Công ty Tân C ng Sài Gòn và Ngh nh s 173/2007/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a hoa tiêu hàng h i, giao C c Hàng h i Vi t Nam tách tuy n d n t u t vùng ón tr hoa tiêu Vũng T u ra, vào khu b n c ng Cát Lái-Tp H Chí Minh (hi n ang thu c tuy n d n t u Vũng T u-Sài Gòn- ng Nai-Bình Dương theo Quy t nh s 187/Q -CHHVN ngày 23/3/2008 c a C c Hàng h i Vi t Nam v vi c công b tuy n d n t u trong vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c…) thành m t tuy n riêng giao cho Công ty TNHH m t thành viên Hoa tiêu Tân C ng m nh n vi c cung c p d ch v hoa tiêu hàng h i. 2. Do c thù các tuy n d n t u trong vùng hoa tiêu b t bu c Vũng T u- thành ph H Chí Minh- ng Nai- Bình Dương- Long An ph i s d ng chung lu ng ch y t u Vũng T u- Sài Gòn- ng Nai, C c Hàng h i Vi t Nam ch o C ng v thành ph H Chí Minh và các c ng v hàng h i liên quan tăng cư ng trách nhi m qu n lý ho t ng hoa tiêu hàng h i t i khu v c, m b o vai trò i u ph i i v i các công ty hoa tiêu khi d n d t t u ra vào, c bi t t i các o n lu ng c n, h p, cong cua g p, ch y m t chi u m b o an toàn tuy t i cho t u thuy n ho t ng trên lu ng. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t, khNn trương ph i h p tri n khai th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TCCB (3). Nguy n Văn Công DANH SÁCH I BI U D H P TT Tên i bi u Cơ quan - Ch c v Ghi chú 1 Tr n Doãn Th B GTVT - Th trư ng 2 Nguy n Văn Công Chánh văn phòng- B GTVT 3 oàn Qu c Anh Thư ký Th trư ng 4 Tr n Văn Lâm V T ch c cán b - Phó V trư ng 5 Tr n Qu c Hi p V T ch c cán b - Chuyên viên 6 Khu t Minh Tu n V KCHTGT - V trư ng 7 Nguy n H u Quân V KCHTGT- Chuyên viên 8 Nguy n Hoàng V Pháp ch - Phó V trư ng 9 Nguy n Văn Thơ V Pháp ch - Chuyên viên 10 Nguy n ăng Nghiêm Công ty Tân C ng Sài Gòn- T ng giám c Công ty Tân C ng Sài Gòn- Trư ng phòng 11 Bùi Quang Huy T ch c 12 Vương ình Lam C c Hàng h i Vi t Nam- C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam- Trư ng Ban Pháp 13 Vũ Th Quang ch 14 Nguy n H u L c C c Hàng h i Vi t Nam-Trư ng Ban TCCB 15 Th H o C c HHVN - Trư ng ban Tài chính 16 Quách ình Hùng Công ty Hoa tiêu KV I- Giám c Công ty Hoa tiêu KV I- Trư ng phòng 17 Nguy n c Hoan TCCB
Đồng bộ tài khoản