Thông báo số 101/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 101/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 101/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 101/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 101/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH LAI CHÂU Ngày 09 tháng 3 năm 2009, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã i ki m tra các tuy n ư ng qu c l , thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Lai Châu. Cùng i v i Phó Th tư ng có i di n lãnh o B , cơ quan: Văn phòng Chính ph , Giao thông v n t i, Ban Ch o Tây B c. T i bu i làm vi c v i lãnh o t nh Lai Châu, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh y báo cáo v k t qu th c hi n phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, 2 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp c a năm 2009; ý ki n c a các B , cơ quan; Phó Th tư ng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ánh giá cao và bi u dương s c g ng, n l c vì nh ng thành tích mà ng b , chính quy n, M t tr n T qu c, các oàn th và ng bào các dân t c t nh Lai Châu ã t ư c trong nh ng năm qua. Năm 2008 tuy là a bàn khó khăn, nhưng t nh Lai Châu ã có s n l c r t l n, vư t qua khó khăn t ư c nh ng thành t u tương i toàn di n trên t t c các lĩnh v c kinh t - xã h i, t c tăng trư ng kinh t (GDP) khá cao (15%), thu ngân sách trên a bàn có nhi u ti n b (232 t ng); cơ c u kinh t chuy n d ch úng hư ng, nhi u ch tiêu vư t k ho ch ra, gi m t l h nghèo xu ng còn 34,7%, i s ng ng bào ư c c i thi n; công tác xây d ng cơ b n ã Ny nhanh ti n , ch t lư ng m b o; các lĩnh v c xã h i có nhi u ti n b , ch quy n lãnh th , biên gi i, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng và tăng cư ng, không có v vi c ph c l p x y ra. Ch t lư ng ho t ng c a h th ng chính tr ngày càng ư c nâng lên, nhân dân tin tư ng vào s lãnh o c a ng b và chính quy n các c p. Tuy nhiên, Lai Châu v n là m t t nh nghèo nh t c a c nư c, còn nhi u khó khăn, thách th c; quy mô kinh t nh bé, thu hút u tư còn r t h n ch , thu ngân sách trên a bàn t th p. Ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I V cơ b n ng ý v i nhi m v và gi i pháp ra trong báo cáo c a T nh. Năm 2009, s suy gi m kinh t toàn c u chưa có d u hi u ph c h i, nên còn nhi u khó khăn, òi
  2. h i ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c ph i ph n u quy t li t hơn n a, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ, thu n l i khai thác có hi u qu các ti m năng c a T nh, nh t là v t ai, tài nguyên r ng, khoáng s n, th y i n, kinh t c a khNu; bên c nh ó T nh c n tăng cư ng qu n lý v n u tư xây d ng, ch ng th t thoát, lãng phí. T ch c th c hi n t t Ngh quy t 37/NQ-TW c a B Chính tr trên a bàn T nh. Trư c m t, T nh c n th c hi n t t Ngh quy t 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i và Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. Quan tâm tháo g khó khăn vư ng m c, b o m v n cho phát tri n s n xu t kinh doanh c a các thành ph n kinh t ; Ny nhanh thi công nh ng công trình, d án c p bách, s m phát huy hi u qu ; t ch c tri n khai t t các chương trình c a Chính ph như: kích c u s n xu t, tiêu dùng, h tr lãi su t... V an sinh xã h i th c hi n t t nh ng chính sách hi n có, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai d ch b nh, c bi t chú ý làm t t công tác di dân tái nh cư, T nh ph i t p trung ch o quy t li t hoàn thành úng ti n ra, ng th i b o m cho ng bào n nơi m i có cu c s ng t t hơn nơi cũ; ng th i s m i u ch nh quy ho ch t ng th di dân tái nh cư g n v i phát tri n cao su. Chú tr ng công tác tr ng r ng, b o v r ng, ph xanh t tr ng i, núi tr c, phòng, ch ng cháy r ng nh t là trong mùa khô. KhNn chương hoàn thành chương trình kiên c hoá trư ng l p h c, không tình tr ng nhà tranh vách n a, h c sinh b h c. Ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng thiên tai, d ch b nh trong th i gian t i; Ny m nh c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i, t cáo, m b o an ninh, tr t t xã h i. III. M T S NGHN C A T NH 1. V ban hành chính sách h tr phát tri n cây cao su t i các t nh Tây B c; Chương trình phát tri n r ng phòng h các t nh Tây B c ph c v b o v và phát i n th y i n Sơn La, Lai Châu; cho các xã vùng 3 c a Lai Châu ư c hư ng m c h tr khoanh nuôi b o v r ng như các xã biên gi i (200.000 /ha/năm): yêu c u các B , ngành th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo 231/TB-VPCP, ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . 2. V chính sách h tr xây d ng cơ s h t ng nông thôn các xã vùng 3 và ban hành tiêu chí, chính sách h tr xây d ng b n làng nông thôn m i theo Ngh quy t Trung ương 7 khoá X: B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng án trình Th tư ng Chính ph .
  3. 3. V h tr v n xây d ng h t ng khu công nghi p Mư ng So và Tam ư ng: B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương xem xét, gi i quy t. 4. V ngu n v n bê tông hoá các tuy n ư ng ra biên gi i, ư ng tu n tra biên gi i, ư ng n trung tâm các xã: B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí ngu n v n trái phi u Chính ph th c hi n. 5. V ng v n u tư xây d ng cơ s h t ng các ô th m i: th xã Lai Châu, Tam ư ng, Phong Th , Tân Uyên: ng ý v nguyên t c, B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí th c hi n. 6. V b sung d án ư ng Pa T n - Mư ng Tè và ư ng Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng vào danh m c s d ng v n Trái phi u Chính ph giai o n 2003- 2010: yêu c u các B , ngành th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính nh t i Thông báo 231/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2008 và Công văn s 406/TTg-KTTH ngày 16 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . 7. V u tư xây d ng, kiên c hoá kè biên gi i trên sông N m Cúm, khu v c c a khNu Ma Lù Thàng: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan xem xét, x lý. 8. V u tư xây d ng tư ng ài Bác H , Nhà in Báo Nhân dân t i Lai Châu theo thông báo c a Ban Bí thư Trung ương ng: B K ho ch và u tư, ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan xem xét, gi i quy t. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Lai Châu và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính Ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công an, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Xây d ng, N i v , Giáo d c và ào t o, Y t , Ngo i giao; - Ban Ch o Tây B c; - Các T p oàn: Cao su Vi t Nam, i n l c Vi t Nam; Ph m Văn Phư ng - T nh y, H ND, UBND t nh Lai Châu; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX; - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản