Thông báo số 1018/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Thông báo số 1018/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1018/TM-DM về việc tiếp tục cấp visa tự động cat. 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 11, 12 năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1018/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1018/TM-DM Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC CẤP VISA TỰ ĐỘNG CAT. 647/648 XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THÁNG 11, 12 NĂM 2005 Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ Thông báo số 0825/TM-DM ngày 28/7/2005 về việc điều hành hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 và Thông báo 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 về việc gia hạn cấp visa tự động đối với hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch đến 24/10/2005 và đăng ký của thương nhân theo thông báo số 0961/TM-DM ngày 27/9/2005 về việc báo cáo kế hoạch xuất khẩu cat.638/639 và 647/648 sang thị trường Hoa Kỳ tháng 11,12 năm 2005; Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về thực hiện hạn ngạch chủng loại hàng (cat.) 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 11 và 12 năm 2005 như sau: 1. Các Phòng Quản lý XNK khu vực cấp visa tự động cho thương nhân đã đăng ký kế hoạch giao hàng cat.647/648 trong tháng 11 và 12 năm 2005 theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo thông báo này. Thương nhân điều chỉnh số lượng đã đăng ký hoặc kế hoạch giao hàng đề nghị gửi công văn đến Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may, Bộ Thương mại. 2. Các Phòng Quản lý XNK khu vực dừng cấp visa tự động cat.647/648 đối với số lượng hạn ngạch còn lại của các thương nhân đã đăng ký theo Thông báo 0825/TM-DM ngày 28/7/2005 và điều chỉnh theo Thông báo số 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 nhưng hết đến ngày 31/10/2005 không giao hàng hết. Các thương nhân này nếu có nhu cầu điều chỉnh thời gian giao hàng sang đầu tháng 11 năm 2005 đề nghị gửi công văn giải trình đến Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại để được xem xét. Danh sách thương nhân đăng ký cấp visa tự động 647/648 theo Thông báo 0825/TM-DM và Thông báo 0933/TM-DM tại Phụ lục 2 kèm theo thông báo này. 3. Hết thời hạn thực hiện cấp visa tự động năm 2005, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ rà soát tình hình thực hiện theo đăng ký của thương nhân. Thương nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký sẽ bị phạt vào số lượng hạn ngạch cat.647/648 hoặc các cat. khác khi thực hiện giao hạn ngạch trong năm 2006 (nếu có) theo tỷ lệ gấp 3 lần số
  2. lượng hạn ngạch không thực hiện hết theo đăng ký và tính theo tỷ lệ quy đổi của Hiệp định. Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện.
Đồng bộ tài khoản