Thông báo số 1020/2002/TCHQ-CNTT&TKHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
3
download

Thông báo số 1020/2002/TCHQ-CNTT&TKHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1020/2002/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1020/2002/TCHQ-CNTT&TKHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1020/2002/TCHQ- Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2002 CNTT&TKHQ CÔNG VĂN C A C C CNTT VÀ TH NG KÊ H I QUAN S 1020/2002/TCHQ- CNTT&TKHQ NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2002 THÔNG BÁO V VI C NH NG MÃ S XNK CÓ THAY Đ I VÀ NH NG MÃ S XNK ĐÃ ĐƯ C THU H I Kính g i: C c H i quan các T nh, Thành ph Th c hi n Thông tư s 07/2001/TT-TCHQ ngày 8/10/2001 c a T ng c c H i quan v vi c đăng ký, qu n lý và s d ng mã s XNK khi ti n hành ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u. T ngày 8/1/2002 đ n ngày 11/3/2002, C c CNTT & Th ng kê H i quan đã nh n đư c thông báo v danh sách các thương nhân đ i tên, các thương nhân thay đ i mã s XNK và các thương nhân gi i th đã đư c C c h i quan các T nh, Thành ph thu h i gi y ch ng nh n mã s XNK. C c CNTT & Th ng kê H i quan đã ti n hành t p h p toàn b mã s XNK đã thay đ i và mã s XNK đã thu h i trên toàn qu c (có danh sách kèm theo). C c CNTT & Th ng kê H i quan xin thông báo t i H i quan các T nh, Thành ph và các V , C c c a T ng c c bi t đ theo dõi. Nguy n Công Bình (Đã ký) PH L C 1 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GI I TH ĐÃ THU H I GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ MÃ S XNK (Kèm theo Công văn s 1020/TCHQ-CNTT & TKHQ) Mã s thu Tên đơn v Ngày s a C c H i quan đ i 1100452668 DNTN Vi t Ki t 07/02/2002 Long An
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0100108053005 Cty Đ u tư Phát tri n Khoa h c 23/01/2002 TP Hà N i Công ngh 0101088843 Cty TNHH Phát tri n & XNK 23/01/2002 TP Hà N i YOKU 0301776741001 Chi nhánh Cty XNK t i Hà N i 07/03/2002 TP Hà N i 2300105078 Cty V t tư T ng h p B c Ninh 07/03/2002 TP Hà N i 0101158360 Cty C ph n V&V 11/03/2002 TP Hà N i 0301828118 Cty TNHH Thương m i DV Tam 24/01/2002 TP H Chí L p Minh
Đồng bộ tài khoản