Thông báo số 1078/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 1078/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1078/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1078/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------ ---------- 1078/TB-DPMT Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n ngày 26/6/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 53 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 24/6/2009 ã có 55.867 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 108 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 238 trư ng h p t vong. T ngày 22 n 24 tháng 6 năm 2009 ã có thêm 9 qu c gia/vùng lãnh th ghi nh n cúm A(H1N1), có thêm 3.707 trư ng h p m c và 7 trư ng h p t vong. M t s nư c có s ca m c m i tăng nhanh là Canada (747 m c, 2 t vong), Anh (399 m c), Argentina (203 m c), Trung Qu c (167 m c), Úc (421 m c, 1 t vong), Brasil (203 m c), Mexico (223 m c, 2 t vong). Các nư c trong khu v c ông Nam Á cũng ang có s ngư i m c cúm tăngnhanh trong các ngày qua: Thái Lan (185 m c), Singapore (52 m c) và Philippine (101 m c, 1 t vong). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 26/6/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 08 ca dương tính v i cúm A(H1N1), g m 7 ca t i TP H Chí Minh (5 ca v nư c t vùng có d ch, 2 ca lây trong nư c do ti p xúc g n v i ngư i b b nh) và 1 ca t i Hà N i (v nư c t vùng có d ch). C th g m các trư ng h p sau: - Nam 46 tu i, qu c t ch Vi t Nam, t Nh t B n v Vi t Nam ngày 24/6/2009 trên chuy n bay NW1 t i SB Tân Sơn Nh t, ăng ký lưu trú t i TP H Chí Minh. - N 7 tu i, qu c t ch Úc, t Úc v Vi t Nam ngày 24/6/2009 trên chuy n bay AK884 t i SB Tân Sơn Nh t, quá c nh t i Malaysia. - Nam 11 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam ngày 24/6/2009 trên chuy n bay NW1 t i SB Tân Sơn Nh t, quá c nh t i Nh t B n. - Nam 23 tu i, qu c t ch Vi t Nam, v nư c trên chuy n bay UA869 t i SB Tân Sơn Nh t, quá c nh t i H ng Kông, ăng ký lưu trú t i TP H Chí Minh.
  2. - N 40 tu i, qu c t ch Vi t Nam, t Úc v Vi t Nam ngày 23/6/2009 trên chuy n bay VN780 t i SB Tân Sơn Nh t, ăng ký lưu trú t i TP H Chí Minh. - N 60 tu i, qu c t ch Vi t Nam, thư ng trú t i TP H Chí Minh, lây do ti p xúc g n v i m t Vi t ki u v nư c dương tính v i cúm A(H1N1). - Nam 44 tu i, qu c t ch Vi t Nam, thư ng trú t i TP H Chí Minh, lây do ti p xúc g n v i m t Vi t ki u v nư c dương tính v i cúm A(H1N1). - Nam 38 tu i, qu c t ch Úc, t Úc v SB Tân Sơn Nh t ngày 19/6/2009 trên chuy n bay VN780 r i v SB N i Bài cùng ngày trên chuy n bay VN782, sau ó b nh nhân v cư trú t i qu n Hoàn Ki m, Hà N i. Như v y, tính n 17 gi 00 ngày 26/6/2009, Vi t Nam ã có 84 trư ng h p dương tính (mi n Nam: 73, mi n Trung: 4 và mi n B c: 7 trư ng h p). Trong ó có 74 ca v nư c t vùng có d ch, 9 ca lây trong nư c do ti p xúc g n v i ngư i b b nh. n nay Vi t Nam không có lây lan trong c ng ng, không có t vong. Có 32 ca ã ư c xu t vi n (mi n Nam: 27, mi n B c: 4 và mi n Trung: 1 trư ng h p), các b nh nhân còn l i u ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i n Vi t Nam (t i SB Tân Sơn Nh t) trên các chuy n bay VN780 ngày 23/6, CX767 ngày 22/6, UA869 ngày 21/6, TG686 ngày 20/6, VN782 ngày 24/6, Ethiana A201 ngày 24/6, NW1 ngày 24/6, AK884 ngày 24/6/2009 và chuy n bay VN782 Tân Sơn Nh t - N i Bài ngày 19/6/2009: ch ng cách ly, theo dõi s c kh e, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân, n u th y có bi u hi n b nh như s t, ho, au h ng thì n ngay cơ s y t ho c g i i n tho i theo ư ng dây nóng trên a bàn ư c hư ng d n, x trí k p th i. 2.Nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch ph i t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì ph i i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 3.Trong th i gian d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t. 4.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi.
  3. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản