Thông báo số 1081/TM-DM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 1081/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1081/TM-DM về việc cấp visa Cat.638/639 và Cat. 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1081/TM-DM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1081/TM-DM Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO V VI C C P VISA CAT.638/639 VÀ CAT. 647/648 XU T KH U SANG HOA KỲ NĂM 2005 Ti p theo các thông báo s 0825/TM-DM ngày 28/7/2005, 0990/TM-DM ngày 0933/TM-DM ngày 12/9/2005; 0955/TM-DM ngày 23/9/2005; 1008/TM-DM ngày 24/10/2005; 1018/TM-DM ngày 31/10/2005; 1035/TM-DM ngày 11/11/2005; 1037/TM-DM ngày 11/11/2005, 1052/TM-DM ngày 18/11/2005 và 1057/TM-DM ngày 23/11/2005 và 1071/TM-DM ngày 05/12/2005 v vi c đi u hành h n ng ch ch ng lo i cat 638/639, 647/648 các tháng cu i năm 2005; Căn c tình hình th c hi n và ngu n h n ng ch còn l i c a Cat.638/639 và Cat. 647/648 năm 2005 đ n ngày 5/12/2005; B Thương m i thông báo ý ki n ch đ o c a liên B Thương m i - B Công nghi p v vi c c p b sung Cat. 638/639 và Cat. 647/648 áp d ng cho các thương nhân trong ph l c đính kèm như sau: 1. Các phòng QLXNK c p Visa Cat.638/639 và Cat. 647/648 cho các thương nhân đư c đăng ký b sung theo danh sách t i ph l c 1 đính kèm. H n ng ch c p cho các thương nhân tr c ti p s n xu t và xu t kh u. 2. V i Cat. 638/639, căn c tình hình th c hi n và ngu n h n ng ch còn l i, hi n nay liên B ch gi i quy t các trư ng h p đ ngh b sung dư i 1000 tá và giao hàng ch m nh t ngày 10/12/2005. V i Cat. 647/648, căn c tình hình th c hi n và ngu n h n ng ch còn l i, liên B ch gi i quy t các trư ng h p giao hàng ch m nh t ngày 10/12/2005, t m th i không gi i quy t các trư ng h p xin gia h n t tháng 11 sang tháng 12/2005 tr trư ng h p giao đư ng hàng không, s lư ng nh . 3. Liên B Thương m i - B Công nghi p không ch u trách nhi m gi i quy t đ i v i các trư ng h p g i đăng ký c p visa t đ ng ho c đăng ký ký qu b o lãnh sau th i h n quy đ nh, ho c t đ ng xu t hàng khi không có đăng ký c p visa t đ ng theo quy đ nh t i các thông báo d n trên. 4. Sau khi Hi p đ nh D t may Vi t Nam – Hoa Kỳ đư c gia h n, Liên B Thương m i - Công nghi p s ti p t c hư ng d n vi c th c hi n h n ng ch cat. 638/639, 647/648 trong tháng 12 năm 2005. B Thương m i thông báo các Phòng Qu n lý XNK khu v c và thương nhân bi t và th c hi n. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Danh Vĩnh FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1
Đồng bộ tài khoản