Thông báo số 10957/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo số 10957/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 10957/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 10957/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10957/BC-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2005 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 40) Ti p theo báo cáo s 39 ngày 28/12/2005, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và ngu n thông tin khác: Trong ngày 29/12/2005, không ghi nh n thêm trư ng h p m c cúm A (H5N1) m i. - K t tháng 12/2003 n nay ã có 141 trư ng h p m c, trong ó có 73 trư ng h p t vong t i 5 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 6, ch t 2), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 29/12/2005, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Duy trì giám sát ch t ch các trư ng h p nghi ng m c b nh cúm A(H5N1) t i các a phương, c bi t a phương ang có d ch cúm gia c m, chú tr ng vi c x lý d ch b nh tri t , tránh lây lan sang ngư i.
  2. 3. T ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch tri n khai trong tu n (t ngày 24/12 – 30/12/2005). 3. H p óng góp ý ki n d th o K ho ch trung h n và dài h n v h tr cho ho t ng phòng ch ng d ch cúm ngư i t i Vi t Nam trong d án v i WB, UNDP. 4. H p tri n khai th c hi n d án WHO/FAO/UNDP tài tr v phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI) Do tình hình d ch cúm gia c m ã gi m m nh và ca m c cúm A (H5N1) trên ngư i không ghi nh n t 14/11/2005, B Y t ã có ý ki n xu t Văn phòng Trung ương ng, V Văn xã – Văn phòng chính ph , V T ng h p – Văn phòng Chính ph xem xét và cho phép B Y t ư c báo tình hình d ch cúm A (H5N1) ngư i theo ch báo cáo hàng tu n t i báo cáo s 37 ngày 26/12/2005. Mong nh n ư c công văn ch o c a Văn phòng Trung ương ng và Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản