Thông báo số 11/TB-VPCP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 11/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 11/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thẩm định dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 11/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 11/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2000 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V TH M NNH D ÁN TH Y I N SƠN LA Ngày 31 tháng 01 năm 2000, Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì h p nghe T ng công ty i n l c Vi t Nam báo cáo công tác chuNn b u tư và nghe cơ quan thư ng tr c c a H i ng thNm nh Nhà nư c báo cáo công tác thNm nh d án th y i n Sơn La. Tham d cu c h p có ng chí Võ Văn Ki t, C V n Ban ch p hành Trung ương ng, lãnh o các B K ho ch và u tư, Công nghi p, Xây d ng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph và T ng công ty i n l c Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo v công tác chuNn b u tư và công tác thNm nh d án, nghe ý ki n c a ng chí C v n Võ Văn Ki t và c a lãnh o B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: 1/ Thư ng tr c H i ng thNm nh Nhà nư c d án th y i n Sơn La có trách nhi m ti p thu ý ki n c a ng chí C v n Võ Văn Ki t t ng h p hoàn ch nh báo cáo thNm nh d án th y i n Sơn La trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2/ k p th i gian Chính ph xem xét trình Qu c H i v ch trương xây d ng công trình th y i n Sơn La t i kỳ h p th 7 (Khóa X) vào tháng 5 năm 2000, H i ng thNm nh Nhà nư c d án th y i n Sơn La và các B , ngành, a phương liên quan th c hi n ngay các nhi m v sau ây: a - H i ng thNm nh hoàn t t công tác thNm nh báo cáo Th tư ng Chính ph cu i tháng 2/2000, trong ó c n làm rõ: - V phương án khai thác b c thang th y i n trên sông à (2-3 b c) - V phương án Sơn La Cao - Sơn La th p. - Phương án n bù, tái nh cư phù h p v i c i m c a Vi t Nam, chú ý phương án tái nh cư t i a phương v i v i vi c chuy n dân i Tây nguyên, t o công ăn vi c làm và c i thi n i u ki n s ng lâu dài cho nhân dân. - Phương án huy ng v n theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 4, khóa VIII c a ng v phát huy n i l c.
  2. - V v n an toàn công trình và an toàn h lưu, k c lĩnh v c an ninh qu c phòng, môi trư ng... b. Các B , ngành liên quan c n hoàn t t các báo cáo thNm nh chuyên ngành theo yêu c u H i ng thNm nh t i công văn s 07/H T SL ngày 28/01/2000 và g i báo cáo v B K ho ch và u tư (cơ quan thư ng tr c) trư c ngày 25/2/2000. 3/ B Công nghi p, B K ho ch và u tư và các T ng công ty liên quan khNn trương hoàn thành các án trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh cu i qúy I/2000: T ng sơ phát tri n i n th i kỳ 2001-2010 có d báo n năm 2020 (T ng sơ V), T ng sơ phát tri n ngành than th i kỳ 2001-2010. K ho ch phát tri n ngành D u khí năm 2001-2005 và Chính sách năng lư ng qu c gia. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương liên quan và các T ng công ty: i n l c, D u khí và Than bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M VP. CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - C v n Võ Văn Ki t, - Th tư ng, các PTTg CP, - H T nhà nư c d án th y i n Sơn La (Cơ quan thư ng tr c là B KH& T) - Các B : K ho ch và u tư, Công nghi p, Xây d ng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - UBND các t nh: Sơn La, Lai Châu, - Văn phòng Trung ương ng, Nguy n Tôn - Văn phòng Qu c h i, - Các TCTy: i n l c, D u khí, Than, - VPCP: BTCN oàn M nh Giao, các PCN Nguy n Tôn, Nguy n Qu c Huy, các V : KG, QHQT, KTTH, P1, - Lưu: CN (3), VT. TBSL1
Đồng bộ tài khoản