Thông báo số 110/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Thông báo số 110/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 110/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về tình hình thực hiện bổ sung, hoàn thiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 110/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 110/TB-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V TÌNH HÌNH TH C HI N B SUNG, HOÀN THI N D ÁN Ư NG S T Ô THN HÀ N I - HÀ ÔNG Ngày 17 tháng 3 năm 2008, Th trư ng B Giao thông v n t i Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n b sung, hoàn thi n d án ư ng s t ô th Hà N i - Hà ông. Tham d cu c h p g m có i di n các ơn v : V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c ư ng s t Vi t Nam (Ch u tư), Ban Qu n lý các d án 18, T ng Công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i (Tư v n l p d án), Tư v n thNm tra: Công ty C ph n tư v n u tư giao thông v n t i, Công ty C ph n tư v n u tư xây d ng và thương m i Th ng Nh t, Công ty TNHH C c 6 ư ng s t Trung Qu c. Sau khi nghe Ch u tư và Tư v n báo cáo tóm t t tình hình tri n khai d án, các i bi u tham d cu c h p óng góp ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Tình hình ùn t c giao thông t i Th ô Hà N i ngày càng di n bi n ph c t p và tr m tr ng nên vi c Ny nhanh ti n trình u tư d án ư ng s t ô th Hà N i - Hà ông là m t nhu c u c p thi t. Tuy n ư ng s t ô th này s góp ph n gi i quy t ách t c giao thông và ô nhi m môi trư ng trên tr c giao thông có m t vào lo i cao nh t c a Hà N i. 2. Giao C c SVN v i ch c năng ch u tư d án khNn trương th c hi n: - Ch trì, ph i h p v i Tư v n làm vi c v i các cơ quan liên quan phía Hà N i, Hà Tây th ng nh t v hư ng tuy n, phương án k t c u, c bi t là t i các i m kh ng ch trên tuy n (ga Cát Linh, o n ư ng Láng r sang ư ng Nguy n Trãi, ga Thư ng ình, nút giao v i ư ng vành ai III, Depot, ga cu i Yên Nghĩa…) trên bình 1/500 ho c 1/1000 không b thay i trong quá trình th c hi n ti p theo. - Làm vi c c th v i Ch u tư tòa nhà Trung tâm thương m i Tràng Thi v ga Cát Linh, c n xu t 1 vài phương án v vi c chi m d ng t, ph i h p thi t k ( c bi t là k t c u móng), xu t phương án, trình t thi công, m b o an toàn công trình và v n hành sau này.
  2. - Hoàn thành Phương án t ng th gi i phóng m t b ng, Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh. Làm vi c c th v i các cơ quan ch c năng v các công trình i n, c p thoát nư c, cáp quang, i n tho i... có liên quan trên tuy n, v ch ti n có th thi công ng lo t. - Ch o TEDI nghiên c u, th ng nh t phương án thi t k , thi công nút vành ai 3. - Hoàn thi n, chuy n giao ngay t ng ph n h sơ báo cáo d án u tư cho tư v n thNm tra xem xét m b o ti n . - L p t ng ti n th c hi n d án. 3. Giao V Khoa h c công ngh ch trì s m ra Khung tiêu chuNn và quy ph m thi t k cho d án theo hư ng tuy n i u hành ch y tàu c l p, k t n i v hành khách v i tuy n Nh n - Ga Hà N i và tuy n Thăng Long - Thư ng ình; 4. Ti n th c hi n: - Hoàn thi n h sơ d án có th trình duy t trong tu n u tháng 4/2008. - Phương án t ng th gi i phóng m t b ng, Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng hoàn thành trong tháng 5/2008. 5. T ch c báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi phê duy t d án, d ki n vào cu i tháng 4/2008 (n u có yêu c u). Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo t i các cơ quan liên quan bi t cùng ph i h p th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản