Thông báo số 112/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo số 112/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 112/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 112/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 112/TB-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I, CH TNCH Y BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH THÁI NGUYÊN Ngày 24/03/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i; B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh Thái Nguyên v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Thái Nguyên có ng chí: - Phó Bí thư T nh y - Ch t ch UBND t nh; Giám c S GTVT t nh Thái Nguyên. V phía B GTVT có i di n lãnh o: V K ho ch u tư, Văn phòng B GTVT, C c Giám nh và QLCLCTGT, Ban Qu n lý các d án 18 (PMU 18). Sau khi nghe báo cáo v tình hình th c hi n các d án u tư xây d ng giao thông trên a bàn t nh Thái Nguyên, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Thái Nguyên k t lu n như sau: 1. D án Qu c l 3 m i ( ư ng cao t c) - y ban nhân dân t nh Thái Nguyên ch ng gi i phóng m t b ng s m có i u ki n tri n khai thi công. V v n gi i phóng m t b ng năm 2008, B GTVT ã b trí 115 t ng. Trư ng h p nhu c u v n cho công tác gi i phóng m t b ng vư t k ho ch, B GTVT xem xét, b trí v n cho D án. -V ngh c a UBND t nh Thái Nguyên cho phép ch u tư ch nh th u xây l p các khu tái nh cư: B GTVT ng h v nguyên t c, ngh UBND t nh có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. - V tri n khai công tác gi i phóng m t b ng và chi phí qu n lý ti u d án gi i phóng m t b ng c a t nh: Giao C c Giám nh và QLCLCTGT tham mưu cho B GTVT hư ng d n và ph i h p v i a phương; C c Giám nh và QLCLCTGT chuNn b n i dung và báo cáo Th trư ng Ngô Th nh c ch trì cu c h p v i 3 t nh, Hà N i, B c Ninh, Thái Nguyên trong tháng 04/2008 th ng nh t phương án th c hi n cho toàn d án. - V ngu n v n th c hi n d án: Giao V K ho ch u tư ph i h p v i PMU 18 làm vi c v i JBIC PMU 18 ti p t c qu n lý d án và b sung ngu n v n th c hi n d án. Ph n u trong năm 2008 kh i công D án Qu c l 3 m i.
  2. 2. D án ư ng qu c l 3 tuy n tránh Thành ph Thái Nguyên - UBND t nh Thái Nguyên c n chú ý công tác b o m an toàn giao thông, chưa cho phép lưu thông phương ti n trên tuy n tránh khi chưa i u ki n an toàn. Giao PMU 18 ph i h p v i a phương ti p t c th c hi n, nh c nh ngư i dân khi tham gia giao thông trên tuy n. - Công tác gi i phóng m t b ng: ngh UBND t nh Thái Nguyên ch o s m hoàn t t công tác gi i phóng m t b ng cho kh i lư ng còn l i, nút Th nh án và ư ng Quang Trung. V tr m xăng trên ư ng n i Qu c l 3 cũ và Qu c l 3 tuy n tránh Thành ph Thái Nguyên (n m trong hành lang ư ng b ): B GTVT giao C c Giám nh và QLCLCTGT ph i h p v i a phương xem xét phương án di d i n u vi ph m các quy nh v m b o an toàn giao thông. - V t ch c giao thông trên tuy n tránh Thành ph Thái Nguyên: UBND t nh Thái Nguyên chú ý ki m tra ngay t u, t ch c giao thông t t, th c hi n ki m tra, ngăn ch n tình tr ng phương ti n quá t i ho t ng gây hư h ng ư ng. UBND t nh Thái Nguyên có th nghiên c u vi c phân làn ư ng cho các phương ti n ô tô, xe máy riêng bi t m b o an toàn giao thông. ng th i h n ch vi c phát tri n ô th d c hai bên qu c l , ngh UBND t nh Thái Nguyên tri n khai xây d ng ư ng gom theo d án ư c duy t, tránh làm phá v m c tiêu d án. 3. D án Qu c l 37 UBND t nh Thái Nguyên th c hi n gi i phóng m t b ng bàn giao d t i m ch m nh t vào ngày 30/03/2008. Giao PMU 18 ch o các nhà th u thi công Ny nhanh ti n hoàn thành công trình trong năm 2008. 4. D án ư ng GTNT (WB3) B GTVT s phê duy t i u ch nh 03 tuy n thay i theo ngh c a UBND t nh Thái Nguyên. UBND t nh Thái Nguyên ph i h p v i các Ban Qu n lý d án thu c B GTVT tri n khai th c hi n t t, Ny nhanh ti n thi công các d án. 5. V công tác b o m an toàn giao thông UBND t nh Thái Nguyên c n th c hi n t t các bi n pháp b o m an toàn giao thông trên các tuy n qu c l , c bi t tuy n Qu c l 3 cũ. Nghiên c u vi c tăng cư ng năng l c v n t i công c ng tuy n Hà N i - Thái Nguyên. Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát v an toàn giao thông. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Thái Nguyên tri n khai th c hi n./.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (nt); - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Thái Nguyên; - S GTVT t nh Thái Nguyên; - V : KH T; - Các c c: G &QLCLCTGT , ư ng b Vi t Nam; Nguy n Văn Công - PMU 5; PMU 18; - Lưu VT, TH (B).
Đồng bộ tài khoản