Thông báo số 114/TB -VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Thông báo số 114/TB -VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 114/TB -VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 114/TB -VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 114/TB -VPCP Hà N i, ngày 06 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P GIAO BAN TR C TUY N V GI I PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH B NH TAI XANH L N Ngày 4 tháng 5 năm 2008, t i Hà N i, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì h p giao ban tr c tuy n v gi i pháp phòng, ch ng d ch b nh tai xanh l n v i 10 t nh: Lâm ng, Qu ng Nam, Th a Thiên Hu , Hà Tĩnh, Ngh An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam nh, Thái Bình và Thái Nguyên. Tham d h p có lãnh o B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Công thương, i di n B Tài chính và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o các t nh v tình hình, bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh tai xanh l n trên a bàn, ý ki n phát bi u c a lãnh o các B và i bi u d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. D ch b nh tai xanh trên l n x y ra t năm 2005 n nay gây thi t h i l n cho ngành chăn nuôi l n g n 30 qu c gia và vùng lãnh th . Hơn m t năm qua, nư c ta ã x y ra 3 t d ch, trong ó t d ch t cu i tháng 3 năm 2008 n nay x y ra t i 10 t nh do ch ng vi rút c l c cao gây ra, có t c lây lan nhanh, s l n nhi m b nh, ch t và tiêu h y t i trên 250 ngàn con. D ch b nh ã gây thi t h i n ng cho nông dân, nh hư ng l n n tăng trư ng, phát tri n chăn nuôi, chuy n d ch cơ c u trong ngành nông nghi p và môi trư ng sinh thái. Các a phương, các B , ngành ch c năng ã t p trung ch o quy t li t, huy ng l c lư ng, kinh phí và có nhi u kinh nghi m trong công tác phòng ch ng d ch. n nay, bư c u d ch ã ư c kh ng ch , s d ch, s l n m c b nh ph i tiêu h y ã gi m, nhưng còn di n bi n r t ph c t p và v n có nguy cơ bùng phát, lây lan. Thay m t Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng bi u dương các a phương, các B , ngành ch c năng ã có nhi u n l c, c g ng và t ư c k t qu bư c u trong công tác phòng, ch ng d ch. 2. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các a phương s m ánh giá tình hình, di n bi n d ch b nh, tìm rõ nguyên nhân d ch x y ra, lây lan r ng (trách nhi m c a ngư i ng u t ng a bàn; công tác tuyên truy n ph bi n tác h i, nguy hi m c a d ch b nh; nh n th c c a ngư i dân; công tác giám sát và t ch c phòng, ch ng d ch), t ó rút ra bài h c kinh nghi m và b sung quy nh phòng ch ng d ch cho phù h p, hi u qu . 3. s m kh ng ch các d ch và ngăn ch n không d ch bùng phát, lây lan, các B : Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, các B , ngành có liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch o quy t li t các bi n pháp phòng ch ng d ch, trong ó t p trung vào các n i dung sau: a) Ti p t c tuyên truy n n t n ngư i dân, cơ s m i ngư i hi u rõ tác h i, nguy hi m c a b nh d ch này, tránh tư tư ng ch quan, lơ là trong lãnh o, ch o và th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch. Ch ng xây d ng k ho ch mua s m v t tư, hóa ch t ph c v công tác phòng ch ng d ch, phương án phòng ch ng, x lý khi có d ch x y ra; công b chính sách h tr ngư i chăn nuôi b thi t h i và cho công tác phòng ch ng d ch; nâng cao trách nhi m c a ngư i ng u cơ s và vi c t qu n c a ngư i chăn nuôi trong giám sát phát hi n, x lý d ch. b) Có k ho ch b o v nghiêm ng t àn l n gi ng b ng các bi n pháp an toàn sinh h c, tiêu c kh trùng cơ s chăn nuôi, môi trư ng, phòng các b nh k phát và nghiên c u s d ng v c xin phòng d ch tai xanh, b o m cung c p con gi ng an toàn cho s n xu t.
  2. 4. Ki m tra, giám sát các h tiêu h y l n và x lý k p th i tránh x y ra tình tr ng ô nhi m môi trư ng, phát sinh các d ch b nh khác. B Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, báo cáo v môi trư ng tiêu h y t i các vùng d ch v a qua và có các gi i pháp x lý lâu dài v môi trư ng i v i các lo i d ch b nh gia súc, gia c m; c ngay t công tác n t nh Thanh Hóa ki m tra và giúp a phương x lý k p th i các h tiêu h y l n b ô nhi m. 5. V chính sách h tr : Th tư ng Chính ph s ban hành chính sách h tr kinh phí phòng, ch ng m t s d ch b nh nguy hi m gia súc, gia c m h tr nông dân kh c ph c khó khăn trên cơ s Nhà nư c và nhân dân cùng chia s r i ro. Trư c m t, các t nh ch ng s d ng kinh phí t d phòng ngân sách a phương ph c v phòng ch ng d ch, h tr ngư i chăn nuôi có gia súc b tiêu h y. Căn c m c thi t h i, B Tài chính xem xét ng trư c kinh phí các a phương ph c v phòng ch ng d ch k p th i. 6. nhanh chóng khôi ph c và phát tri n àn l n sau d ch, các a phương ph i có k ho ch cung c p con gi ng t t, giá c phù h p; có chính sách h tr con gi ng, cho vay v n i v i các h nghèo, khó khăn; hư ng d n b o m các i u ki n v v sinh thú y, an toàn sinh h c trong chăn nuôi, tiêm phòng các lo i v c xin theo quy nh, c bi t nh ng nơi ã x y ra d ch. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i h p v i các a phương tri n khai th c hi n Quy t nh s 10/2008/Q -TTg ngày 16 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n chăn nuôi n năm 2020 theo hư ng phát tri n chăn nuôi trang tr i, công nghi p g n v i h tr s d ng v c xin phòng ch ng d ch, xác nh rõ trách nhi m c a ngư i chăn nuôi trong vi c th c hi n các quy nh v i u ki n chăn nuôi, thú y b o v àn gia súc và s c kh e c ng ng. 7. V m t s ki n ngh c a các a phương: a) V vi c tiêu th l n và s n phNm l n không nhi m b nh trong vùng d ch nh m tháo g khó khăn cho ngư i chăn nuôi và áp ng nhu c u th c phNm c a th trư ng: B Nông nghi p và phát tri n nông thôn hư ng d n c th các a phương th c hi n. b) V h tr v c xin: B Nông nghi p và phát tri n nông thôn xây d ng án h tr m t s lo i v c xin trong phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. c) V tăng cư ng năng l c chNn oán xét nghi m b nh: B Nông nghi p và phát tri n nông thôn xem xét xây d ng cơ s , tăng cư ng năng l c xét nghi m các vùng xét nghi m và chNn oán nhanh các lo i b nh d ch gia súc, gia c m. d) V ch nh th u mua m t s hóa ch t, v t tư ph c v phòng ch ng d ch khNn c p: Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh phê duy t ch nh th u và ng v n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; Văn Tr ng Lý - Văn phòng Ch t ch nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , TT T; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản