Thông báo số 115/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
5
download

Thông báo số 115/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 115/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 115/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/TB-VPCP Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2000 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I H I NGH CHUYÊN Đ V Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2000 H i ngh chuyên v u tư xây d ng cơ b n năm 2000 do Th tư ng Phan Văn Kh i và Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng ch trì ã ư c t ch c t i Hà N i trong hai ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2000. D H i ngh có i di n Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, lãnh o c a 28 B , cơ quan ngang B và cơ quan thu c Chính ph , lãnh o các T ng công ty 91, lãnh o y ban nhân dân 61 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. H i ngh ã nghe báo cáo c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Qu h tr phát tri n và ý ki n phát bi u c a lãnh o 14 B , ngành, a phương và i di n Vi n Ki m sát nhân dân t i cao. Th tư ng Phan Văn Kh i ã phát bi u k t lu n H i ngh và ch o th c hi n như sau : 1. Trong 10 năm 1991 - 2000, nh có ch trương, chính sách, bi n pháp và hình th c phù h p, chúng ta ã huy ng ư c kh i lư ng v n khá l n ph c v cho u tư phát tri n kinh t - xã h i. Nh ó, năng l c s n xu t và cơ s h t ng c a c nư c ư c tăng lên rõ r t, làm thay i b m t t nư c và góp ph n c i thi n i s ng nhân dân. Cơ c u u tư bư c u ã có s chuy n d ch, t o i u ki n t t hơn chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng có hi u qu hơn, phát huy ư c ti m năng, l i th c a t nư c. Trong nh ng năm g n ây, m c dù v n u tư tr c ti p nư c ngoài có xu hư ng gi m, nhưng huy ng cho u tư phát tri n trong các năm qua v n liên t c tăng, năm sau cao hơn năm trư c, i u ó ch ng t ch trương phát huy n i l c c a ta ã t ư c hi u qu bư c u. áp ng yêu c u phát tri n c a th i kỳ m i, c n ti p t c i m i cơ ch , chính sách, tháo g khó khăn, vư ng m c phát huy t i a n i l c t nư c. Trong 10 năm t i chúng ta c n ph n u t ư c trình m c trung bình so v i các nư c trong khu v c và 10 năm ti p theo ph i t ư c m c trung bình so v i các nư c trên th gi i, ưa nư c ta t nư c nông nghi p l c h u tr thành nư c công nghi p phát tri n. ây là m c tiêu có tính l ch s trong công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i c a nư c ta. th c hi n ư c m c tiêu này, v n có tính quy t nh là ph i tăng u tư xây d ng cơ b n, nâng cao năng l c s n xu t trên cơ s xây d ng m t n n kinh t c l p t ch ; huy ng và s d ng có hi u qu ngu n v n trong và ngoài nư c ph c v công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. th c hi n t t nhi m v u tư xây d ng cơ b n k ho ch năm 2000, t o thu n l i cho nh ng năm ti p theo, yêu c u các B , ngành, a phương theo ch c năng nhi m v c a mình, ngoài vi c khNn trương t ch c th c hi n các gi i pháp nêu trong Ngh
  2. quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph , tri n khai ngay m t s công vi c sau ây : a) Nh ng v n v cơ ch , chính sách thu c thNm quy n c a B , ngành ang tr c ti p ho c gián ti p gây c n tr n vi c th c hi n k ho ch mà có th s a ngay thì các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan ph i ti n hành s a i, b sung trong quý III năm 2000. i v i nh ng vư ng m c, t n t i nhưng có liên quan n các lu t, pháp l nh, ngh nh ... các B , ngành c n nhanh chóng nghiên c u xu t gi i pháp x lý s a i, b sung, trình cơ quan có thNm quy n trong th i gian s m nh t. b) Các B , ngành và a phương rà soát l i danh m c các d án u tư xây d ng cơ b n thu c cơ quan mình qu n lý, nh ng công trình, d án n nay chưa th t c thì ình hoãn vi c kh i công m i, i u chuy n v n cho nh ng công trình, d án c n thi t có i u ki n Ny nhanh ti n thi công hoàn thành trong năm 2000, s m ưa các công trình, d án i vào ho t ng. c) B Tài chính c i ti n quy trình c p phát v n, gi m t i a các th t c hành chính,t o i u ki n thu n l i cho các ch u tư trong vi c rút v n. d) B Xây d ng rà soát l i các ơn giá, nh m c, quy trình, quy ph m, ã ban hành, s a i, b sung ho c ban hành m i các ơn giá, nh m c, quy trình, quy ph m cho phù h p v i th c t hi n nay. ) T ng c c a chính rà soát nh ng vư ng m c, t n t i trong vi c giao t, cho thuê t, xu t nh ng gi i pháp th c hi n. e) Qu h tr phát tri n ch ng ti p xúc v i các ch u tư, ph i h p v i Ngân hàng u tư Phát tri n và các Ngân hàng thương m i ký k t h p ng vay v n, b o lãnh và h tr lãi su t sau u tư. g) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các B , ngành Trung ương t p trung x lý các vư ng m c v khâu gi i phóng m t b ng, n bù, di dân tái nh cư. h) B K ho ch và u tư cùng các B liên quan xem xét các vư ng m c trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; rà soát l i nh ng t n t i, vư ng m c trong Quy ch u th u, chuNn b và trình pháp l nh u th u; nghiên c u s m ban hành su t v n u tư trong xây d ng cơ b n làm cơ s cho các B , ngành và a phương áp d ng. i) Các B , ngành và a phương c n ch ng ki n toàn, tăng cư ng năng l c các Ban qu n lý d án, b trí cán b có năng l c, phNm ch t làm vi c, i u chuy n ngay nh ng cán b không áp ng ư c yêu c u công tác, không phù h p v i kh năng chuyên môn; th c hi n ch giao ban, báo cáo nh kỳ v u tư xây d ng cơ b n, k p th i xu t các ki n ngh , các gi i pháp nh m tháo g nh ng khó khăn trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. H i ngh này ư c t ch c v i m c ích tìm ra nh ng vư ng m c, t n t i trong quá trình tri n khai k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2000, t ó bàn bi n pháp nh m
  3. Ny m nh công tác xây d ng cơ b n trong nh ng tháng cu i năm, ph n u hoàn thành vư t m c k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2000; ng th i úc rút nh ng kinh nghi m t t chuNn b cho k ho ch năm 2001 và các năm ti p theo. Qua hai ngày làm vi c, t i H i ngh ã có nhi u ý ki n c p và góp ý th ng th n v nh ng t n t i, vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n t c p qu n lý n c p th c hi n trong t ng B , ngành, a phương; ng th i xu t nhi u ki n ngh , gi i pháp tháo g khó khăn, nh m hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch năm 2000. 3. H u h t nh ng ki n ngh c a các B , ngành, a phương ã ư c lãnh o các cơ quan có liên quan gi i áp tr c ti p t i h i trư ng. i v i nh ng v n chưa ư c gi i áp, ngh các B , ngành liên quan ti p t c nghiên c u x lý và tr l i tr c ti p cho các B , ngành và a phương. i v i ki n ngh c a t nh Bà R a - Vũng Tàu, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, T ng c c a chính làm vi c v i y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu gi i quy t d t i m v n giao t, cho thuê t i v i các d án còn vư ng m c và nh ng t n t i c a d án h á en. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và a phương liên quan tri n khai, th c hi n ./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG, - Thư ng v B Chính tr , - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , CH NHI M VP CHÍNH PH - Các B , cơ quan ngang B , PHÓ CH NHI M cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Nguy n Qu c Huy - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : KTTH (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản