Thông báo số 116/TB -VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Thông báo số 116/TB -VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 116/TB -VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 116/TB -VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 116/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I H I NGHN TOÀN QU C V CÔNG TÁC B O M V SINH AN TOÀN TH C PH M Ngày 09 tháng 04 năm 2008, t i Hà N i, Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì H i ngh toàn qu c v công tác b o m v sinh an toàn th c phNm. Tham d H i ngh có lãnh o các B : Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, N i v , Tài chính, Thông tin và Truy n thông, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, T ng C c H u c n – B Công an, T ng C c H u c n – B Qu c phòng, Văn phòng Chính ph và lãnh o y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi nghe báo cáo c a Ban ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm và các ý ki n tham lu n t i H i ngh , Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ K T QU CÔNG TÁC B O M V SINH AN TOÀN TH C PH M Sau m t năm tri n khai th c hi n Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp c p bách b o m v sinh an toàn th c phNm, các B , ngành, a phương trong c nư c ã có nhi u c g ng, n l c và t ư c nh ng k t qu bư c u quan tr ng trong vi c nâng cao nh n th c v công tác v sinh an toàn th c phNm; nhi u cơ ch , chính sách, quy nh, quy trình v v sinh an toàn th c phNm ã ư c các cơ quan ch c năng Trung ương và a phương ban hành và tích c c tri n khai th c hi n. Vi c s n xu t rau, gi t m gia súc, gia c m, ch bi n th c phNm an toàn cũng ã có chuy n bi n nh t nh. Tuy nhiên, công tác v sinh an toàn th c phNm còn nhi u b t c p th hi n m t s m t c th như sau: 1. Nh n th c c a ngư i s n xu t, ngư i ch bi n, ngư i phân ph i, ngư i tiêu dùng th c phNm chưa cao, chưa hi u h t tác h i c a vi c không b o m v sinh an toàn th c phNm, nh ng thói quen không h p v sinh trong tiêu dùng th c phNm v n còn t n t i. Công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng còn chưa quy t li t nên ngư i tiêu dùng th c phNm còn ch quan, ngư i dân chưa th y ư c trách nhi m c a mình trong vi c b o m v sinh an toàn th c phNm. 2. T i nhi u nơi, môi trư ng s n xu t không b o m v sinh, cách th c t ch c s n xu t nh , l , phân tán không tuân th quy trình d n n kém hi u qu và không b o m v sinh an toàn th c phNm. 3. M t s cơ ch , ch tài trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm chưa phù h p; công tác thanh tra, ki m tra, ki m soát còn thi u và y u c v l c lư ng và t ch c th c hi n; nhìn chung, tính quy t li t trong công tác ch o th c hi n t Ban ch o liên ngành Trung ương t i t nh, thành ph chưa cao. II. CÁC NHI M V TR NG TÂM TRONG TH I GIAN T I: Trên cơ s sơ k t m t năm tri n khai th c hi n Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp c p bách b o m v sinh an toàn th c phNm, căn c tình hình th c t , các B , ngành, a phương c n ti p t c phát huy các k t qu ã t ư c, kh c ph c t n
  2. t i, tích c c t ch c th c hi n ng b các nhi m v ư c giao nh m t o s chuy n bi n th c s sâu s c trong năm 2008 và các năm ti p theo, trong ó c n t p trung th c hi n t t m t s công vi c sau: 1. Nhi m v c p thi t hi n nay là ti p t c kh ng ch , Ny lùi, ti n t i d p t t d ch b nh tiêu ch y c p. Yêu c u các B : Y t , Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và các a phương th c hi n tri t các nhi m v ư c giao t i các văn b n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c phòng ch ng d ch tiêu ch y c p; t p trung vào công tác truy n thông, công tác b o m v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm. 2. B N i v Nghiên c u, ti p thu ý ki n c a các i bi u t i H i ngh , khNn trương hoàn thi n d th o Ngh nh quy nh t ch c h th ng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm, trình Chính ph ban hành trong quý II năm 2008. Ngh nh c n quy nh rõ ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a các B , ngành, a phương trong vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v v sinh an th c phNm, tránh ch ng chéo ho c b sót ch c năng nhi m v c a các cơ quan, ơn v . 3. B Y t a) Nghiên c u, xu t s a i, b sung Ngh nh s 45/2005/N -CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t , trình Chính ph trong tháng 12 năm 2008. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng quy ch ph i h p liên ngành trong công tác qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trình Th tư ng Chính ph ban hành. c) Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và phát tri n nông thôn xây d ng, ban hành danh m c m c t n dư t i a cho phép các hóa ch t c h i, vi sinh v t trong nông s n th c phNm áp ng tiêu chuNn trong nư c và qu c t . d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và các a phương rà soát, s a i, ban hành các quy nh và i u ki n c p gi y ch ng nh n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm, th c ăn ư ng ph , th c ăn ph c v công nghi p, trư ng h c, b o m rõ ràng, minh b ch, kh thi. 4. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn a) S m hoàn thành án xây d ng vùng s n xu t nông s n, th y s n an toàn, trư c h t t p trung chăn nuôi gia súc, gia c m, th y s n, tr ng tr t rau qu . ng th i có gi i pháp phù h p hư ng d n, qu n lý các h nông dân, cơ s s n xu t nh , phân tán b o m v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t. b) Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c s d ng các lo i thu c b o v th c v t, thu c thú y, phân bón, th c ăn chăn nuôi, ch phNm trong b o qu n và ch bi n nông, th y s n, th c phNm. c) Hoàn thi n các quy nh, quy chuNn và h th ng t ch c ki m tra v i u ki n môi trư ng trong s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n, th y s n b o m v sinh an toàn th c phNm; có gi i pháp thanh tra, ki m tra, ch ng nh n v sinh an toàn th c phNm i v i nông s n, th c phNm trư c khi ưa ra tiêu th . d) Ch trì, ph i h p v i B Công thương và các cơ quan có liên quan ban hành ho c trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích s n xu t, tiêu th s n phNm nông s n an toàn, trư c h t t p trung vào các lo i: rau, qu , chè, gia súc, gia c m, th y s n. 5. B Công thương
  3. a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hoàn thành án ngăn ch n tình tr ng nh p l u th c phNm qua biên gi i, trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2008. b) Tăng cư ng ho t ng c a l c lư ng ki m soát th trư ng, ph i h p v i Công an, H i quan, các c p các ngành trong công tác ngăn ch n th c phNm nh p l u, th c phNm gi , th c phNm không b o m v sinh an toàn lưu thông trên th trư ng. c) Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và phát tri n nông thôn xây d ng quy ho ch v k t c u h t ng thương m i và h th ng phân ph i nông, lâm, th y s n an toàn; qu n lý xu t x s n phNm lưu thông trên th trư ng. 6. B Thông tin và Truy n thông Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, s d ng các phương ti n thông tin, truy n thông i chúng trong m t chương trình t ng th nh m tuyên truy n, giáo d c ki n th c v v sinh, an toàn th c phNm, làm thay i thói quen, hành vi không h p v sinh c a các i tư ng trong s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng th c phNm. 7. B Tài chính B o m kinh phí th c hi n các nhi m v v v sinh an toàn th c phNm theo các chương trình, k ho ch, d án, … ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và phù h p v i Lu t Ngân sách nhà nư c. Ki m tra, ki m soát b o m vi c s d ng kinh phí úng m c tiêu, úng i tư ng, úng ch , chính sách. 8. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Ch u trách nhi m toàn di n v công tác b o m v sinh an toàn th c phNm trên a bàn; ph i h p v i các a phương khác và các l c lư ng ch c năng th c hi n nhi m v b o m v sinh an toàn th c phNm trên a bàn liên vùng. b) Thư ng xuyên báo cáo c p y quán tri t và có bi n pháp ch o toàn di n công tác b o m v sinh an toàn th c phNm t i a phương. c) Xây d ng và ch o quy t li t các chương trình, quy ho ch, k ho ch xây d ng vùng rau an toàn, cơ s gi t m , ki m tra v sinh t i ch , th c ăn ư ng ph và các b p ăn t p trung, b p ăn t i trư ng h c, khu công nghi p. d) Xây d ng quy ch ph i h p qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn, quy nh rõ trách nhi m, c bi t là trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v khi x y ra m t an toàn v sinh th c phNm gây h u qu l n và có bi n pháp x lý kiên quy t i v i các hành vi vi ph m quy nh v v sinh an toàn th c phNm. i v i trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng n tính m ng và s c kh e c a con ngư i c n truy c u trách nhi m hình s . ) Tham gia óng góp ý ki n v i các B , ngành ch c năng ti p t c xây d ng, hoàn thi n cơ ch , chính sách, lu t pháp v v sinh an toàn th c phNm. 9. Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm. a) Ki n toàn t ch c, nâng cao năng l c c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm Trung ương và a phương. Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm Trung ương c n th c hi n sinh ho t nh kỳ và sinh ho t b t thư ng th o lu n và ưa ra phương án gi i quy t các v n n i c m, b c xúc c n s ph i h p liên ngành. b) Phân công các thành viên trong Ban ch o liên ngành ki m tra, ánh giá tình hình tri n khai th c hi n các văn b n, ý ki n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v công tác b o m v sinh an
  4. toàn th c phNm c a các c p, ngành và a phương; ch o gi i quy t ho c ki n ngh c p có thNm quy n bi n pháp gi i quy t. c) nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n công tác b o m v sinh an toàn th c phNm a phương, k p th i bi u dương, khen thư ng ho c ngh Th tư ng Chính ph bi u dương, khen thư ng các cá nhân, ơn v , a phương làm t t và phê bình rút kinh nghi m i v i nh ng cá nhân, ơn v , a phương làm chưa t t. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn Tr ng Lý - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; các V : TH, KTN, KTTH, PL, TCCV, TT T; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản