Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
54
lượt xem
2
download

Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Danh mục các loại giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1168/2000/TB-NHNN10 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2000 THÔNG BÁO C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 1168/TB-NHNN10 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2000 V DANH M C NGÀNH, NGH KINH DOANH CÓ I U KI N VÀ I U KI N KINH DOANH CÁC NGÀNH NGH THU C TH M QUY N QU N LÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C; DANH M C CÁC LO I GI Y PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C P Th c hi n i u 2 Ngh nh s 30/2000/N -CP ngày 11/8/2000 c a Chính ph v vi c bãi b m t s gi y phép và chuy n m t s gi y phép thành i u ki n kinh doanh, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo Danh m c ngành ngh kinh doanh có i u ki n và i u ki n kinh doanh các ngành ngh thu c lĩnh v c ti n t , ngân hàng như sau: 1. Ngành, ngh kinh doanh có i u ki n thu c lĩnh v c ti n t , ngân hàng, bao g m: a. Nhóm ngành, ngh kinh doanh ti n t . b. Nhóm ngành, ngh ho t ng kinh doanh vàng. c. Nhóm ngành, ngh ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu các m t hàng, thi t b máy móc thu c chuyên ngành ngân hàng c a các doanh nghi p. (Chi ti t t i Ph l c 01 ính kèm). 2. i u ki n kinh doanh các ngành ngh : a. Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p: Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p bao g m 54 lo i gi y phép (k c gi y ch p thu n, chuNn y...;), ư c li t kê như sau: a.1. Gi y phép ư c quy nh trên cơ s tr c ti p c a Lu t các t ch c tín d ng bao g m 14 lo i gi y phép, trong ó: - Gi y phép liên quan n thành l p và ho t ng c a các t ch c tín d ng: 13 lo i gi y phép. - Gi y phép c p cho ho t ng ngân hàng c a các t ch c không ph i là t ch c tín d ng: 1 lo i gi y phép.
 2. a.2. Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p trên cơ s các văn b n dư i lu t bao g m 40 lo i gi y phép, ư c chia thành các nhóm sau: - Nhóm gi y phép liên quan n ho t ng ngo i h i: 28 lo i gi y phép, trong ó: + 17 lo i gi y phép c p cho các t ch c tín d ng (có 5 lo i gi y phép v a c p cho t ch c tín d ng, v a c p cho các t ch c không ph i là t ch c tín d ng là: Gi y phép kinh doanh vàng tiêu chuNn qu c t th trư ng trong và ngoài nư c; Gi y phép xu t nh p khNu vàng tiêu chuNn qu c t ; Gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài; Gi y phép làm i lý i ngo i t ; Gi y phép nh n và chi tr ngo i t ). + 11 gi y phép c p cho các i tư ng không ph i là t ch c tín d ng và cá nhân. - Nhóm gi y phép liên quan t i vay và tr n nư c ngoài: 3 lo i gi y phép. - Nhóm gi y phép liên quan t i qu n lý kinh doanh vàng: 8 lo i gi y phép. - Gi y phép liên quan t i ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu các m t hàng thi t b máy móc thu c chuyên ngành ngân hàng: 1 lo i gi y phép. (Chi ti t t i Ph l c 02 ính kèm). b. Nhóm ngành, ngh kinh doanh có i u ki n kinh doanh không c n gi y phép, bao g m: b.1. Ho t ng mua bán, gia công vàng trang s c m ngh c a doanh nghi p kinh doanh vàng; b.2. Ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh c a doanh nghi p kinh doanh vàng; b.3. Xu t nh p khNu vàng trang s c c a doanh nghi p kinh doanh vàng. (Chi ti t t i Ph l c 01 ính kèm). PH L C 01 DANH M C NGÀNH, NGH KINH DOANH CÓ I U KI N VÀ I U KI N KINH DOANH (Theo Thông báo s 1168/TB- NHNN10 ngày 29/11/2000 c a Ngân hàng Nhà nư c) A/ NGÀNH, NGH KINH DOANH CÓ I U KI N- PH I CÓ GI Y PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C P: I/ NHÓM NGÀNH, NGH KINH DOANH TI N T : 1/ Ho t ng Ngân hàng: - Ho t ng Ngân hàng c a các t ch c tín d ng (quy nh t i kho n 1 i u 22 Lu t các TCTD).
 3. - Ho t ng Ngân hàng c a các t ch c khác (Kho n 2 i u 22 Lu t các TCTD). 2/ Ho t ng kinh doanh ngo i h i: - Ho t ng kinh doanh ngo i h i c a Ngân hàng thương m i ( i u 21 Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; i m 1, 2 m c I Chương III ph n 5 Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP). - Ho t ng kinh doanh ngo i h i c a t ch c tín d ng phi ngân hàng ( i u 21 Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i; i m 3 m c I Chương III ph n 5 Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998). - T ch c tín d ng và doanh nghi p ư c phép kinh doanh vàng tiêu chuNn qu c t (Kho n 4, i u 31 Ngh nh s s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i; M c II Chương II Ph n VI Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998). 3/ Bàn thu i ngo i t c a các t ch c; văn phòng bán vé c a các hãng hàng không, hàng h i, du l ch c a nư c ngoài; các TCTD chưa ư c phép ho t ng ngo i h i ( i u 21 N s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i; i m 5 m c I Chương III Ph n V Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998). II/ NHÓM NGÀNH, NGH HO T NG KINH DOANH VÀNG: 1/ S n xu t vàng mi ng c a doanh nghi p s n xu t vàng ( i u 9 Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng; M c 4 chương II Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000 hư ng d n th c hi n Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999). 2/ Xu t nh p khNu vàng m ngh c a doanh nghi p kinh doanh vàng có kh i lư ng lô hàng (kho n 3 i u 11 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; m c 2 chương III Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000); - T 3 kg n 10 kg/1l n xu t khNu (do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph c p gi y phép). - T 10 kg tr lên (Do Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép). 3/ Xu t nh p khNu vàng nguyên li u, vàng mi ng c a Doanh nghi p kinh doanh vàng ( i u 12 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; M c 3 chương III Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000). 4/ xu t khNu vàng nguyên li u c a các doanh nghi p khai thác vàng (Kho n 4 i u 12 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; M c 5 chương III Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000).
 4. 5/ Xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên li u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ( i u 13 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; M c 6 chương III Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000). 6/ nh p khNu vàng nguyên li u gia công tái xu t các s n phNm vàng cho nư c ngoài (Kho n 3 i u 12 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; i m 1, M c 4 chương III Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000); Gi y phép do Chi nhánh NNNN t nh, thành ph c p. III/ NHÓM NGÀNH NGH HO T NG KINH DOANH XU T NH P KH U CÁC M T HÀNG THI T BN MÁY MÓC THU C CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG C A CÁC DOANH NGHI P ( I U 5 QUY NNH QU N LÝ XU T NH P KH U THI T BN, MÁY MÓC CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 206/1998/Q -NHNN6 NGÀY 11/6/1998) B/ NHÓM NGÀNH NGH KINH DOANH CÓ I U KI N KINH DOANH NHƯNG KHÔNG C N GI Y PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C P: 1/ Ho t ng nua bán, gia công vàng trang s c, m ngh c a Doanh nghi p kinh doanh vàng (Kho n 1 i u 8 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; M c 1, 2 chương II Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000) i u ki n kinh doanh: + ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. + Có cơ s v t ch t - k thu t và trang thi t b áp ng yêu c u ho t ng mua, bán, gia công vàng; + Có th có trình chuyên môn áp ng yêu c u ho t ng kinh doanh vàng. 2/ Ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh c a các Doanh nghi p kinh doanh vàng (Kho n 2 i u 8 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; M c 3 chương II Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000); i u ki n kinh doanh: + Là Doanh nghi p ư c thành l p và ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Pháp lu t; + Có cơ s v t ch t - k thu t và trang thi t b áp ng yêi c u ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh ; + Có cán b qu n lý và th có trình chuyên môn áp ng yêu c u ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh ; + i v i các doanh nghi p ho t ng t i Hà N i,TP. H Chí Minh, có v n pháp nh t i thi u là 5 t ng; i v i doanh nghi p các T nh và thành ph khác v n pháp nh t i thi u là 1 t ng Vi t Nam. 3/ Xu t khN u vàng trang s c c a doanh nghi p kinh doanh vàng (Kho n 1 i u 11 Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999; M c 1 chương III Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000); i u ki n kinh doanh: Th c hi n theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 5. PH L C 02 DANH M C CÁC LO I GI Y PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C P (Theo Thông báo s 1168/TB-NHNN10 ngày 29/11/2000 c a Ngân hàng Nhà nư c) I. GI Y PHÉP Ư C QUY NNH TRÊN CƠ S CÁC QUY NNH TR C TI P C A LU T CÁC T CH C TÍN D NG STT Lo i gi y phép i tư ng ư c c p Văn b n liên quan 1. Gi y phép thành l p và ho t Các t ch c tín d ng i u 21 Lu t các t ng c a T ch c tín d ng ch c tín d ng (Lu t (TCTD) các TCTD) 2. Gi y phép ho t ng ngân hàng Các t ch c không i u 21 Lu t các c a các t ch c không ph i là ph i là TCTD TCTD TCTD 3 Gi y phép m văn phòng i Văn phòng i di n i u 107 Lu t các di n c a TCTD nư c ngoài T ch c tín d ng TCTD nư c ngoài 4. Văn b n chuN n y i u l c a T ch c tín d ng Kho n 2 i u 30 TCTD Lu t các TCTD 5. Gi y ch p thu n b ng văn b n T ch c tín d ng i u 31 Lu t các khi TCTD thay i: TCTD - Tên TCTD; -M cv n i ul ,m cv n ư c c p; - a i m t tr s chính, S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; - N i dung, ph m vi và th i h n ho t ng; - Chuy n như ng c ph n có ghi tên quá t l Ngân hàng Nhà nư c cho phép; - T l c ph n c a các c ông l n; - Thành viên H QT, TGT , BKS. 6. Ch p thu n b ng văn b n c a T ch c tín d ng i u 32 Lu t các Ngân hàng Nhà nư c trư c khi TCTD m văn phòng i di n, m Chi nhánh, m S Giao d ch, thành l p các ơn v s nghi p, công ty tr c thu c ( c l p) ho t ng trên lĩnh v c ngân hàng, tài chính, b o hi m
 6. 7. Ch p thu n b ng văn b n c a T ch c dín d ng i u 34 Lu t các Ngân hàng Nhà nư c i v i TCTD vi c chia, tách, sát nh p, mua l i gi i th 8. Văn b n chuN n y ho c u quy n T ch c tín d ng Kho n 2 i u 36 chuN n y ch c danh: Ch t ch và Lu t các TCTD thành viên H QT, Trư ng BKS, TG c a TCTD, thành viên BKS (tr trư ng h p do Chính ph b nhi m). 9. Gi y ch p thu n cho TCTD T ch c tín d ng i u 46 Lu t các ư c phát hành ch ng ch ti n TCTD g i, trái phi u và các gi y t có giá khác. 10. Gi y phép c a Ngân hàng Nhà TCTD là ngân hàng Kho n 3 i u 66 nư c i v i d ch v thanh toán Lu t các TCTD qu c t . 11. Gi y phép tham gia vào h th ng TCTD là ngân hàng i u 68 Lu t các thanh toán qu c t . TCTD 12. Gi y phép kinh doanh ngo i h i T ch c tín d ng i u 71 Lu t các : TCTD + Th trư ng trong nư c; + Th trư ng qu c t . 13. Gi y phép kinh doanh vàng T ch c tín d ng i u 71 Lu t các TCTD 14. Ch p thu n c a Ngân hàng Nhà T ch c tín d ng i u 122 Lu t các nư c i v i vi c l a ch n Công TCTD ty ki m toán. II. CÁC LO I GI Y PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C P TRÊN CƠ S CÁC VĂN B N DƯ I LU T 1/ Nhóm các lo i gi y phép liên quan n ho t ng v ngo i h i. a/ Gi y phép c p cho các T ch c tín d ng (m t s lo i c p cho c t ch c không ph i t ch c tín d ng): STT Lo i Gi y phép i tư ng ư c c p Văn b n liên quan 1. Gi y phép ho t ng Các T ch c tín + i m 1, 2 Chương II, Ph n ngo i h i d ng V, Thông tư s 01/1999/TT- NHNN7 ngày 16 tháng 4 năm 1999 hư ng d n thi hành Ngh nh 63/N -CP c a Chính ph v qu n lý
 7. ngo i h i (TT 01/1999/TT- NHNN7). + i u 21 Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i (N 63/1998/N -CP). 2. Gi y phép xu t khN u Ngân hàng + i m 1, chương VI, ph n ngo i t ti n m t V, TT 01/1999/TT-NHNN7. + i u 26 N 63/1998/N - CP 3. Gi y phép nh p khN u Ngân hàng + i m 2, chương VI, ph n ngo i t ti n m t V, TT 01/1999/TT-NHNN7. + i u 26 N 63/1998/N - CP 4. Văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Chương V, Ph n 5, Ngân hàng Nhà nư c TT01/1999/TT-NHNN7 i v i các ngân hàng tham gia vào các t ch c tài chính, ti n t qu c t làm i lý phát hành các lo i th tín d ng qu c t . 5. Văn b n ch p thu n c a T ch c tín d ng Chương V, Ph n V, Th ng c cho phép TT01/1999/TT-NHNN7 TCTD phát hành các lo i ch ng khoán ra nư c ngoài 6. Gi y phép giao d ch h i NHTM, NH T& i u 5 Quy ch ho t ng oái kỳ h n, hoán i PT giao d ch hoán i ban hành kèm theo Quy t nh s 17/1998/Q -NHNN7 ngày 10/1/1998 7. Văn b n cho phép c a Ngân hàng thương Quy ch phát hành trái phi u Ngân hàng Nhà nư c m i qu c doanh qu c t c a NHTMQD ban i v i b o lãnh thanh hành kèm theo Quy t nh s toán i v i trái phi u 139/Q -NH1 ngày qu c t c a ngân hàng 18/5/1995 thương m i qu c doanh 8. Gi y phép kinh doanh T ch c tín d ng + i m 1, 3, m c II chương vàng tiêu chuN n qu c t II- Ph n VI- TT01/1999/TT- th trư ng trong nư c NHNN7 và nư c ngoài.* 9. Gi y phép xu t nh p T ch c tín d ng + i m 2, m c II chương II, khN u vàng tiêu chuN n Ph n VI TT01/1999/TT- NHNN7.
 8. * qu c t + Kho n 4 i u 31 N 63/1998/N -CP. 10. C p gi y phép m và s T ch c tín d ng + Kho n 4 M c I Chương V d ng tài kho n ngo i t Ph n II TT01/1999/TT- nư c ngoài.* NHNN7. + Kho n 1, 2, 3 m c I Chương V Ph n II TT01/1999/TT-NHNN7; i m 8 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài (1996) ngày 22/6/2000. + i u 9 N 63/1998/N - CP 11. Gi y phép làm i lý i Các T ch c tín + Quy ch ho t ng Bàn i ngo i t .* d ng chưa ư c ngo i t ban hành kèm theo phép ho t ng Quy t nh 258/2000/Q - ngo i h i. NHNN7 ngày 14/8/2000 c a Th ng c. + i u 21 N 63/1998/N - CP. 12. Gi y phép nh n và chi T ch c tín d ng + Thông tư s 02/2000/TT- tr ngo i t .* NHNN7 ngày 24/2/2000 hư ng d n th c hi n Quy t nh 170/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 19/8/1999 v vi c khuy n khích ngư i Vi t Nam chuy n ti n v nư c. + i m2 i u1 N 63/1998/N -CP. 13. Ch p thu n c a Ngân T ch c tín d ng c i u 23 Quy t nh s hàng Nhà nư c v vi c ph n 275/Q -NH5 ngày chuy n như ng c ph n 07/11/1994 ban hành Quy c a TCTC c ph n ch c ông, c ph n, c phi u và v n i u l c a TCTDCP (Q 275/Q -NH5) 14. Gi y ch ng nh n thành Các t ch c tín Kho n 2 i u 3 Quy ch t viên c a th trư ng d ng ch c và ho t ng c a th ngo i t liên ngân hàng trư ng ngo i t liên ngân hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 101/1999/Q - NHNN13 ngày 26/3/1999 c a Th ng c NHNN. 15. Gi y công nh n thành Các T ch c tín Kho n 7.2 i u 7 Quy ch t viên th trư ng liên ngân d ng ch c và ho t ng c a th
 9. hàng trư ng liên ngân hàng ban hành kèm theo Quy t nh 114/Q -NH14 ngày 21/6/1993. 16. Gi y công nh n thành Các T ch c tín i u 6 Quy ch nghi p v th viên tham gia nghi p v d ng trư ng m ban hành kèm th trư ng m theo Quy t nh s 85/2000/Q -NHNN14 ngày 9/3/2000. 17. Gi y công nh n thành Các T ch c tín i m 7.2 M c II Thông tư viên tham gia nghi p v d ng liên b s 01/NHNN-TC u th u tín phi u Ngân ngày 10/2/1995 c a Ngân hàng Nhà nư c hàng Nhà nư c - B Tài chính hư ng d n phát hành tín d ng phi u Kho B c Nhà nư c. * Gi y phép này ư c c p cho c các Doanh nghi p. b/ Các lo i gi y phép c p cho các t ch c không ph i là t ch c tín d ng và cá nhân: STT Lo i gi y phép i tư ng ư c Văn b n liên quan c p 1. Gi y phép cho cá nhân Cá nhân + i m 3 Chương V xu t c nh mang ngo i t Ph n 3 TT01/1999/TT- ti n m t, ng Vi t Nam NHNN7; b ng ti n m t, vàng tiêu chuN n qu c t vư t quá + i u 2 Quy t nh s m c quy nh ph i khai 337/1998/Q -NHNN báo theo quy nh c a ngày 10/10/1998 c a NHNN ho c vư t quá s Th ng c NHNN v ã khai báo h i quan c a vi c mang ngo i t ti n khN u khi mang vào Vi t m t, ng Vi t Nam Nam (c p theo t ng l n b ng ti n m t khi xu t mang ngo i t khi xu t c nh. c nh). + Kho n 2 i u 15 N * Gi y phép mang ngo i 63/1998/N -CP t ti n m t ra nư c ngoài c p cho trư ng * Ti t c i m 1 m c I h p ngoài t rút t chương IV ph n 3 kho n ti n g i ngo i t TT01/1999/TT- cá nhân m t i ngân NHNN7. hàng ư c phép (do ngân hàng ư c phép cho rút ngo i t ti n m t c p).
 10. 2. Gi y phép thu ngo i t Ngư i cư trú là + i m 3, m c II, ti n m t trong nư c t ch c chương I, Ph n I, TT i v i ngư i cư trú là 01/1999/TT-NHNN7. t ch c. 3. Gi y phép chuy n ngo i Công dân Vi t Ti t a i m 1 M c I t ra nư c ngoài v i Nam chương IV ph n 3 m c ích chi phí cho TT01/1999/TT- b n thân, gia ình, NHNN7. ngư i thân i du l ch, h c t p, công tác. i u 14 N 63/1998/N -CP. 4. Gi y phép c p cho nhà Nhà u tư Vi t + i m 2 M c II u tư Vi t Nam trong Nam chương III Ph n IV, TT trư ng h p chuy n i 01/1999/TT-NHNN7. ng Vi t Nam ra ngo i t góp v n u tư ra + Kho n 2 i u 18 N nư c ngoài. 63/1998/N -CP. 5. Ch p thu n c a NHNN Công dân Vi t Ti t b i m 1 M c I cho chuy n ngo i t ra Nam chương IV ph n 3 nư c ngoài v i m c TT01/1999/TT- ích tr c p, th a k cho NHNN7. gia ình và ngư i thân nư c ngoài. 6. Văn b n ch p thu n c a Ngư i cư trú là o n 2, Chương I Ph n Ngân hàng Nhà nư c t ch c. 4, TT 01/1999/TT- i v i ngư i cư trú là NHNN7. t ch c có ngo i t thu ư c t các giao d ch v n nư c ngoài nhưng có nhu c u l i nư c ngoài chưa chuy n v nư c. 7. Văn b n ch p thu n c a Ngư i cư trú M c II Chương IV Ngân hàng Nhà nư c Ph n 4, TT v i ngư i cư trú u tư 01/1999/TT-NHNN7 vào các gi y t có giá b ng ngo i t do ngư i không cư trú phát hành t i nư c ngoài. 8. Văn b n ch p thu n cho Công dân Vi t i m 2 M c I Chương công dân Vi t Nam xu t Nam V Ph n 4, TT c nh nh cư ư c 01/1999/TT-NHNN7. mua và chuy n ngo i t ra nư c ngoài trong m c quy nh i v i m i l n xin phép mua và chuy n
 11. ngo i t ra nư c ngoài. 9. Văn b n ch p thu n cho Khách hàng là i u 5 Quy t nh s vay b ng ngo i t i ngư i cư trú 418/2000/Q -NHNN7 v i nh ng i tư ng vay t i t ch c ngày 21/9/2000 c a không thu c i tư ng tín d ng. Th ng c v i tư ng ư c cho vay b ng cho vay b ng ngo i t ngo i t theo quy nh. c a các TCTD. 10. Gi y ch p thu n mua i v i ngư i i u 2 kho n 2 Quy t ngo i t t i các ngân cư trú là doanh nh s 173/1998/Q - hàng ư c phép. nghi p có v n TTg ngày 12/9/1998. u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh không ư c Chính ph m b o h tr cân i ngo i t khi có nhu c u ngo i t áp ng các giao d ch vãng lai và các giao d ch ư c phép khác theo quy nh. 11. Gi y ch p thu n cho Ngư i nư c i u 32 Pháp l nh phát hành ho c chuy n ngoài không cư Thương phi u s như ng L nh phi u cho trú t i Vi t 17/1999/PL- ngư i th hư ng là Nam, Pháp UBTVQH10 ngày ngư i ho c pháp nhân nhân nư c 24/12/1999. nư c ngoài. ngoài không ư c phép ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam. 2/ Nhóm Gi y phép liên quan t i vay và tr n nư c ngoài: STT Lo i gi y phép i tư ng ư c Văn b n liên quan c p 1. Văn b n cho phép ký k t Doanh nghi p Chương III, M c III, h p ng vay nư c ngoài và i m 3, Thông tư s các tho thu n liên quan n 03/1999/TT-NHNN7 kho n vay nư c ngoài ngày 12/8/1999 hư ng không phù h p v i i u d n vi c vay tr n nư c
 12. ki n quy nh ngoài c a các doanh nghi p (TT 03/1999/TT- NHNN7). 2. Gi y xác nh n ăng ký Doanh nghi p + i m 1, M c III kho n vay th c hi n vay Chương III, TT tr n nư c ngoài 03/1999/TT-NHNN7 + Ph n 4, Chương II, TT 01/1999/TT-NHNN7. + Kho n 2 i u 22 Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 7/11/1998 (N 90/1998/N -CP). 3. Ý ki n b ng văn b n c a Doanh nghi p nhà + Ti t d, i m 1, M c II, Ngân hàng Nhà nư c i nư c Chương II, TT v i d th o l n cu i Thư 03/1999/TT-NHNN7. b o lãnh (trong trư ng h p + Kho n 2 i u 22 Quy doanh nghi p nhà nư c ch han hành kèm theo ư c ngư i không cư trú N 90/1998/N -CP. b o lãnh) và d th o l n cu i h p ng vay nư c ngoài trung, dài h n. 3/ Nhóm gi y phép liên quan t i qu n lý kinh doanh vàng STT Lo i gi y phép i tư ng ư c Văn b n liên quan c p 1. Gi y phép s n xu t vàng Doanh nghi p s n + i u 9, Ngh nh mi ng xu t vàng trang 174/1999/N -CP ngày s c, m ngh . 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng (N 174/1999/N -CP); + M c 4 chương II, TT 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành N 174 (TT 07/2000/TT-NHNN7). 2. Gi y phép XNK vàng Doanh nghi p có + M c 3, chương III TT mi ng, vàng nguyên li u ăng ký kinh 07/2000/TT-NHNN7. dư i d ng kh i, th i, lá, h t, doanh vàng + i u 12 N dây, b t... 174/1999/N -CP;
 13. 3. Gi y phép XNK vàng m Doanh nghi p có + M c 2, chương III, TT ngh i v i kh i lư ng 3 - ăng ký kinh 07/2000/TT-NHNN7 10 Kg (CNNHNN), 10 Kg doanh vàng + Kho n 3, i u 11 N tr lên (NHNN) 174/1999/N -CP; 4. Văn b n c p h n ng ch Doanh nghi p có + M c 6, Chương III, TT xu t, nh p khN u vàng v n u tư nư c 07/2000/TT-NHNN7. nguyên li u. ngoài + i u 13 N 174/1999/N -CP. 5. Xu t khN u vàng nguyên li u Doanh nghi p + M c 5 chương III TT c a các doanh nghi p khai khai thác vàng. 07/2000/TT-NHNN7 thác vàng. + Kho n 4 i u 12 N 174/1999/N -CP. 6. Gi y phép nh p khN u vàng T ch c, cá nhân + i u 1, M c 4, Chương nguyên li u gia công tái có ăng ký kinh III, TT 07/2000/TT- xu t các s n phN m vàng cho doanh s n xu t NHNN7. nư c ngoài. ho c gia công + Kho n 3 i u 12 N trang s c m 174/1999/N -CP. ngh có h p ng gia công v i nư c ngoài. 7. Gi y phép mang vàng khi Cá nhân + i u 4 Quy t nh s xu t c nh vư t qua m c quy 416/1998/Q -NHNN7 nh c a NHNN. ngày 8/12/98 c a Th ng c v vi c mang vàng c a công dân khi xu t c nh. + i u4N 174/1999/N -CP. 8. Văn b n c p h n m c s n Doanh nghi p s n i m 2 m c 4 chương II xu t vàng mi ng xu t vàng trang TT 07/2000/TT-NHNN7 s c, m ngh . 4/ Nhóm Gi y phép liên quan t i ho t ng kinh doanh xu t nh p khN u các m t hàng thi t b máy móc thu c chuyên ngành ngân hàng. STT Lo i gi y phép i tư ng Văn b n liên quan ư cc p 1. Gi y phép cho phép các Doanh nghi p i u 5 Quy nh qu n lý Doanh nghi p trong và XNK thi t b , máy móc ngoài ngành ngân hàng chuyên ngành ngân hàng ư c phép xu t nh p khN u ban hành kèm theo Quy t các thi t b máy móc thu c nh s 206/1998/Q - chuyên ngành ngân hàng. NHNN6 ngày 11/6/1998.
Đồng bộ tài khoản