Thông báo số 12/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Thông báo số 12/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 12/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị giải quyết các đề nghị của Cục hàng hải Việt Nam về việc nạo vét duy tu luồng vào cảng Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 12/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 12/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I H I NGHN GI I QUY T CÁC NGHN C A C C HÀNG H I VI T NAM V VI C N O VÉT DUY TU LU NG VÀO C NG H I PHÒNG C c Hàng h i Vi t Nam có công văn s 2510/CHHVN-KH T ngày 26/12/2007, v vi c “ ngh b trí kinh phí n o vét duy tu tuy n lu ng vào c ng H i Phòng trong năm 2008”. Ngày 08 tháng 01 năm 2008 t i B Giao thông v n t i, B trư ng B Giao thông v n t i H Nghĩa Dũng ã ch trì h i ngh xem xét các ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam t i công văn nói trên. Tham gia h i ngh có Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, các V , C c ch c năng c a B , T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Ban QLDA C ng H i Phòng và cơ quan tư v n liên quan. (Có danh sách i bi u kèm theo). H i ngh nghe KS. c Ti n Giám c C ng v H i Phòng báo cáo tình hình tăng trư ng hàng hóa qua c ng H i Phòng năm 2006, 2007 và các ho t ng c a C ng V H i Phòng; nghe KS. Lưu Văn Qu ng - Giám c Công ty B o m An toàn Hàng h i I, báo cáo di n bi n, tình hành sa b i lu ng tàu vào c ng H i Phòng trong th i gian qua, kh i lư ng và nhu c u kinh phí n o vét duy tu; nghe C c trư ng Vương ình Lam trình bày các xu t c a C c HHVN: (i). Kh i lư ng, nhu c u v n n o vét duy tu lu ng vào c ng H i Phòng năm 2008, hàng năm và xu t phương án v n n o vét; (ii). KhNn trương u tư xây d ng hoàn ch nh các h ng m c c a D án ã phê duy t h n ch sa b i lu ng; (iii). Cho phép l p D án u tư trang b m t tàu n o vét ph c v công tác n o duy tu thư ng xuyên tuy n lu ng này; nghe Ch nhi m Ban QLDA c ng H i Phòng Trương Văn Thái báo cáo tình hình th c hi n DA T nâng c p c ng H i Phòng giai o n II; Sau khi nghe ng chí Th trư ng thư ng tr c B GTVT phát bi u, nghe ý ki n các thành viên d h p tham lu n trao i v ngh c a C c HHVN và n i dung liên quan n D án u tư nâng c p C ng H i Phòng giai o n II, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. Kh i lư ng hàng hóa thông qua c ng H i Phòng tăng t 16 tri u t n năm 2006, lên 24 tri u t n năm 2007, ngoài y u t tăng trư ng t t y u c a n n kinh t , ph i nói n tác ng to l n, quan tr ng do thông lu ng vào c ng H i Phòng t -7,0m; Ban QLDA c ng H i Phòng có báo cáo giám sát ánh giá u tư th y rõ hi u qu c a
  2. D án ng th i cũng làm rõ nh ng t n t i trong u tư, trong qu n lý d án rút kinh nghi m; 2. Ti p t c tri n khai u tư xây d ng các h ng m c c a D án ã duy t (kè ch nh tr b B c sông B ch ng, kè b o v b kênh Hà Nam…), s d ng ngu n v n còn l i c a D án; trư ng h p thi u v n B làm văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph cho b sung v n i ng năm 2008 ho c ng v n năm 2009. 3. Công tác n o vét duy tu: Vi c n o vét duy tu là c n thi t, kh i lư ng n o vét không ngoài tính toán ban u c a D án; c n g n ti n n o vét phù h p v i ti n xây d ng kè B ch ng gi m kh i lư ng sa b i. B có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph ưa vào b trí v n n o vét duy tu hàng năm. Trư c m t, C c HHVN l p án s d ng phí hoa tiêu, c ng v l i n o vét duy tu. Giao V Tài chính ch trì rà soát, B trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Qu n lý h t ng c ng bi n v i các b n Chùa V : Phương th c qu n lý cơ s h t ng c ng bi n ph i tuân th Ngh nh 71/CP-N c a Chính ph . T i ây có s ch ng l n trong u tư, c n có s bóc tách, tính toán t ng kinh phí Nhà nư c u tư bao nhiêu, Doanh nghi p u tư bao nhiêu, xác nh t l v n u tư. C c HHVN lên phương án th a áng gi a quy n l i c a nhà nư c, quy n l i c a doanh nghi p (cho thuê ho c thu phí…) trình B xem xét. 5. u tư tàu n o vét: ng ý v nguyên t c vi c l p d án u tư tàu n o vét ch ng trong công tác n o vét duy tu lu ng này. C c Hàng h i Vi t Nam l p D án u tư tàu n o vét, xác nh phương án v n, phương án qu n lý kinh doanh khai thác, trình B xem xét. 6. Ti n : - L p báo cáo giám sát ánh giá u tư và trình phương án v n n o vét duy tu: Tháng 01/2008; - Phương án qu n lý cơ s h t ng, d án u tư tàu n o vét: Hoàn thành trong th i gian s m nh t có th . Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo các cơ quan d h p bi t, ph i h p tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/cáo); - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T (03).
  3. Nguy n Văn Công DANH SÁCH I BI U D H I NGHN V VI C N O VÉT DUY TU LU NG TÀU VÀO C NG H I PHÒNG (07/01/2008). TT H và tên ơn v 1 H Nghĩa Dũng B trư ng B GTVT - Ch trì HN 2 Ngô Th nh c Th trư ng thư ng tr c B GTVT 3 Tr n cH i Phó V trư ng V KH T B GTVT 4 Văn Qu c V trư ng V Tài chính B GTVT 5 Lê Văn Chính CV - V K ho ch u tư 6 Lê Minh o CV - V K ho ch u tư 7 Vũ Xuân Quang CV - C c Giám nh và QLCLCTGT 8 Vương ình Lam C c trư ng C c Hàng h i VN 9 Vũ Huy Cư ng Trư ng Ban KH T C c Hàng h i VN 10 Th H o Trư ng Ban Tài chính C c Hàng h i VN 11 c Ti n Giám c C ng v H i Phòng 12 Lưu Văn Qu ng T ng G B o m ATHH 1 13 Tr n H u Chi u P. T ng G TCty Hàng h i Vi t Nam 14 Tr n Quý Thi Trư ng phòng KH T TCty Hàng h i VN 15 Trương Văn Thái Ch nhi m ban QLDA c ng H i Phòng G II 16 Ph m Hoàng Long CV - Ban QLDA c ng H i Phòng G II 17 ào Nguyên Quý Trư ng phòng thi t k - TEDI port
Đồng bộ tài khoản