Thông báo số 122/TB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Thông báo số 122/TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 122/TB về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em về "Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em" do văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 122/TB

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122/TB Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1993 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 122/TB NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM1993 VỀ Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG BUỔI LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VỀ "CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM" Ngày 14-4-1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã làm việc với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, để nghe báo cáo về tình hình thực hiện "Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em". Cùng dự họp còn có Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Đỗ Quốc Sam, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Trọng Hiếu, Quyền Vụ trưởng Vụ bảo vệ bà mẹ và trẻ em và kế hoạch hoá gia đình Bộ Y tế, Hoàng Đức Nhuận, Quyền Viện trưởng Viện khoa học giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Văn Châu, Vụ trưởng Vụ Văn xã Bộ Tài Chính, Bùi Văn Tham, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính Bộ Nội vụ, Hồ Đức Việt, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em báo cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và của các ngành liên quan, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã kết luận như sau: Năm 1992 các cấp chính quyền, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội đã có chuyển biến đáng kể về nhận thức, cũng như trong hành động thực tế đối với sự nghiệp vì trẻ em theo tinh thần Công ước quốc tế, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đã tích cực tổ chức thực hiện bốn mục tiêu của chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; quan tâm hơn tới việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ liên quan tới thai sản, giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy vậy, các hoạt động này chưa thực sự trở thành một bộ phận trong chương trình kinh tế - xã hội chung, chưa được thể hiện đầy đủ trong kế hoạch Nhà nước hàng năm, sự phối hợp giữa các ngành còn hạn chế, hiệu quả của các chương trình còn thấp. Để đNy mạnh sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em theo tinh thần Công ước quốc tế về trẻ em và Chương trình quốc gia của Chính phủ ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em phối hợp với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ xây dựng N ghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. N ghị định cần xác định nhiệm vụ chính của uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em là: Giúp Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách bảo vệ và chăm
  2. 2. Đồng ý giao Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện chương trình "chống suy dinh dưỡng ở trẻ em" và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức thực hiện chương trình "chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn". Trong vấn đề này, cần khuyến khích các hoạt động từ thiện với những hình thức phong phú, đa dạng ở các địa phương, ở cơ sở, nhưng có sự hướng dẫn và quản lý của N hà nước trong khuôn khổ pháp luật. 3. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch N hà nước xây dựng chương trình cụ thể vì trẻ em cho năm 1994 và những năm tiếp theo có các mục tiêu, kế hoạch chung và định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, từng ngành, gắn kế hoạch của từng ngành với kế hoạch chung của N hà nước. 4. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em làm việc với Bộ Tài chính để bố trí kinh phí hoạt động của Uỷ ban. Cơ quan thường trực của Uỷ ban cần có một ngân sách để làm một số việc ngoài những công việc Chính phủ đã giao cho các bộ, các ngành. Cần tạo điều kiện để Uỷ ban phối hợp với các đoàn thể và các cơ quan N hà nước xây dựng những mô hình về sự liên kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng toàn xã hội chăm sóc trẻ em có hiệu quả. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và các ngành có liên quan biết và thực hiện. Vũ Đình Thuần (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản