Thông báo số 123/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Thông báo số 123/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 123/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 123/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 123/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V X LÝ SAU THANH TRA D ÁN NÂNG C P, C I T O QU C L 5 Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p xem xét báo cáo c a thanh tra Chính ph v k t qu thanh tra d án nâng c p, c i t o Qu c l 5. Tham d cu c h p có Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng và lãnh o các cơ quan: Thanh tra Chính ph , B Giao thông v n t i, B Công an, B xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph , Văn phòng Ban ch o TW v phòng ch ng tham nhũng, y ban Ki m tra TW, Văn phòng TW ng. Sau khi nghe báo cáo c a Thanh tra Chính ph , B Giao thông V n t i, ý ki n c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng và c a lãnh o các b , ngành d h p, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. D án c i t o, nâng c p Qu c l 5 là m t d án l n u tiên s d ng v n ODA. Ch u tư (B Giao thông V n t i) và các ơn v tr c ti p qu n lý, xây d ng ã c g ng trong vi c ti p c n các thông l qu c t và ti p nh n chuy n giao nh ng gi i pháp k thu t, công ngh thi công tiên ti n nh m nâng cao ch t lư ng công trình. n nay, qua nhi u năm s d ng, công trình ã phát huy hi u qu . Tuy nhiên, trong quá trình tri n khai d án, qua thanh tra ã phát hi n Ch u tư, Ban qu n lý d án (PMU5) và các ơn v tham gia th c hi n D án còn có nhi u thi u sót, vi ph m các quy nh v trình t , th t c trong u tư xây d ng và quy nh v ch tài chính trong quá trình n bù, gi i phóng m t b ng, phê duy t các h ng m c b sung, trong quá trình u th u, thi công, thanh quy t toán... 2. Giao B Giao thông V n t i và các b , ngành có liên quan, trên cơ s ki n ngh c a Thanh tra Chính ph v cơ ch qu n lý u tư xây d ng ti n hành rà soát, k p th i xu t i u ch nh, b sung h th ng các quy nh v u tư xây d ng nh m làm rõ và tăng cư ng trách nhi m c a Ch u tư, Ban qu n lý d án và các ơn v tham gia th c hi n d án; c n tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ngay t khâu phê duy t thi t k , l p d toán và thanh quy t toán các h nh m c công trình k p th i phát hi n, ngăn ch n, ch n ch nh và x lý các thi u sót, sai ph m x y ra. 3. Giao B Tài chính, B Giao thông V n t i ch trì cùng các b , ngành có liên quan th c hi n vi c quy t toán, thNm tra và phê duy t quy t toán toàn b công trình, k t h p xem xét v các ki n ngh x lý v kinh t c a Thanh tra Chính ph . Vi c xem xét ph i ư c ti n hành k lư ng, khách quan trên cơ s ó xu t lên Th tư ng Chính ph hình th c x lý c th i v i các kho n ti n sai ph m, trư c ngày 30 tháng 8 năm 2007.
  2. 4. Giao B Giao thông V n t i, các t nh, thành ph , các ơn v tham gia th c hi n d án, trên cơ s k t lu n thanh tra v nh ng thi u sót, sai ph m, t ch c ki m i m, xu t hình th c x lý trách nhi m i v i t p th , cá nhân sai ph m. 5. Thanh tra Chính ph ki m tra, xem xét i v i nh ng t p th , cá nhân sai ph m trong i u ki n l ch s c th và hoàn c nh khách quan, n u có d u hi u tham nhũng thì chuy n h sơ sang cơ quan Công an i u tra theo quy nh c a pháp lu t. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, cơ quan, ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - TTgCP, các PTTg ( b/c) - Văn phòng Trung ương ng; - y ban Ki m tra trung ương ng; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , ngành: Thanh tra Chính ph , Công an, Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, K ho ch và u tư; Nguy n Xuân Phúc - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, H i Dương, Hưng Yên, H i Phòng; - Các ơn v th c hi n d án: PMU5, TCty tư v n thi t k GTVT, CIENCO 1, Cty Qu n lý và s a ch a ư ng b 240; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Xuân Phúc PCN Ph m Vi t Môn, các V : CN, KTTH, Website CP, TH; - Lưu: VT, V.I (3), D 35
Đồng bộ tài khoản