Thông báo số 124/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
4
download

Thông báo số 124/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 124/BNN-BVTV-BCĐ-TB về tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban Chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh Phía Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 124/BNN-BVTV-BCĐ-TB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc BAN CH Đ O PHÒNG CH NG R Y ------- NÂU, B NH VÀNG LÙN, LÙN XO N LÁ CÁC T NH PHÍA NAM ----- S : 124/BNN-BVTV-BCĐ-TB Tp. H Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2008 V/v: Tình hình d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá. Kính g i: - B Nông nghi p và PTNT - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành phía Nam 1- TÌNH HÌNH S N XU T Theo báo cáo c a Chi C c B o v th c v t các t nh phía Nam, đ n ngày 11/09/2008 lúa Hè Thu 2008 đã cơ b n thu ho ch xong, ch còn m t ít giai đo n chín. Lúa Thu Đông đã xu ng gi ng 597.398 ha, giai các đo n m : 205.983 ha; đ nhánh: 166.037 ha; đòng tr : 82.073 ha; chín: 98.792 ha; thu ho ch: 44.514 ha. 2- TÌNH HÌNH R Y NÂU - B NH VL&LXL 2.1 R y nâu: T ng di n tích nhi m r y nâu trên lúa Thu Đông-Mùa trong tu n là 25.198 ha (gi m 4.203 ha so v i tu n trư c), ph n l n di n tích nhi m r y m c đ nh . M t s r y nâu th p ph bi n 750-2.000 con/m2, r y nâu trên đ ng ru ng ph bi n tu i 4-5 và trư ng thành. Di n tích phun tr trong tu n 4.358 ha. R y nâu đã b t đ u vào đèn tuy nhiên v i m t đ không cao, chúng s ti p t c vào đèn v i m t đ cao hơn trong vài ngày ti p, tuy nhiên, s không t p trung mà tuỳ thu c vào đi u ki n c th c a t ng khu v c. 2.2 B nh vàng lùn & lùn xo n lá: T ng di n tích lúa b nhi m b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa Thu Đông- Mùa còn trên đ ng là 3.546,8 ha (gi m 767,7 ha so v i tu n trư c). Trong đó di n tích nhi m nh : 1.536,1 ha; di n tích nhi m TB: 914,1 ha; di n tích nhi m n ng 1.069,6 ha . d ch b nh t p trung t i Long An, An Giang, Vĩnh Long, Đ ng Tháp, Trà Vinh, Đ ng Nai, BR-VT, Bình Thu n, Lâm Đ ng, Tây Ninh và Tp. HCM. Trong tu n đã th c hi n tiêu hu 119,8 ha. - Vùng Tây Nam B : di n tích nhi m b nh VL,LXL là 1.917,6 ha (gi m 1.691,3 ha so v i tu n trư c) di n tích nhi m gi m do thu ho ch, tiêu hu và m t s di n tích nhi m nh , lúa t ph c h i. - Vùng Đông Nam B : di n tích nhi m b nh VL, LXL là 1.929,2 ha (tăng 923,6 ha so v i tu n trư c) di n tích nhi m b nh tăng 3 t nh Đ ng Nai, BR-VT và Lâm Đ ng. 3. CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG D CH T I Đ A PHƯƠNG - Theo dõi tình hình r y nâu vào đèn, m t đ r y nâu ngoài đ ng, v n đ ng nông dân tr r y t i các nơi có m t s r y nâu cao, nh b cây lúa b nh. - Thông báo di n bi n và d báo tình hình sinh v t h i h ng tu n trên đài phát thanh truy n hình đ a phương. 4. CÔNG TÁC TR NG TÂM TRONG TH I GIAN T I - Ban ch đ o các t nh Lâm Đ ng, Đ ng Nai, Bình Thu n, Long AN, Vĩnh Long, Đ ng Tháp và An Giang t p trung gi i quy t x lý ru ng lúa b b nh VL, LXL n ng và phòng tr r y nâu b t bu c t i nh ng di n tích lúa b nhi m b nh VL, LXL nh , chưa tiêu hu . Áp d ng ngay chính sách h tr c a Th tư ng Chính ph đ kiên quy t tiêu hu ru ng lúa b b nh VL, LXL n ng (s 1486/TTg-KTN, ngày 09/9/2008 c a Th tư ng Chính ph V/v đi u ch nh m c h tr phòng, tr d p d ch r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa. Văn b n này nêu rõ đ a bàn áp d ng t Đà N ng tr vào, và th i gian áp d ng t 01/6/2008 đ n h t ngày 31/12/2009).
  2. - Duy trì ch đ báo cáo trư c 14 gi hàng ngày v Trung Tâm BVTV Phía Nam (thư ng tr c ban ch đ o c a B ) đ t ng h p và báo cáo B k p th i. KT. TRƯ NG BAN Nơi nh n: PHÓ TRƯ NG BAN - Như trên - B trư ng (đ báo cáo) - Th trư ng Bùi Bá B ng (đ báo cáo) - BCĐ c a B NN-PTNT - Chi C c BVTV các t nh, thành (th c hi n) - TT BVTV PN (đ ch đ o) Nguy n H u Huân - Cơ quan thông t n, báo chí (đ đưa tin) - Lưu.
  3. B ng 1: Di n tích nhi m r y nâu, b nh vàng lùn & lùn xo n lá lúa Thu Đông-Mùa 2008 các t nh phía Nam (05-11/09/2008) Di n tích nhi m R y nâu (ha) Di n tích nhi m b nh Vàng lùn và lùn xo n lá (ha) T ng DT N ng TB Nh phòng tr T ng N ng TB Nh DT Dt tiêy nh cây nhi m DT phát hu (ha) b nh (ha) V THU ĐÔNG-MÙA 2008 Đông Nam b 8.414 63 362 7.989 4.305 1.629,2 426,8 258,3 944,1 0 40,4 0 Tây Nam b 16.784 3 404 16.377 53 1.917,6 642,8 655,8 619 1,2 79,4 0 Các t nh phía 25.198 66 766 24.366 4.358 3.546,8 1.069,6 914,1 1.563.1 1,2 119,8 0 B ng 2: So sánh di n tích nhi m r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá v Thu Đông-Mùa 2008 c a kỳ báo này so v i tu n qua Di n tích nhi m R y nâu (ha) Di n tích nhi m b nh Vàng lùn và lùn xo n lá (ha) T ng DT nhi m T ng DT nhi m So v i tu n trư c T ng DT T ng DT nhi m So v i tu n trư c tu n trư c (tăng/gi m) nhi m tu n trư c (tăng/gi m) V THU ĐÔNG-MÙA 2008 Đông Nam b 8.414 10.404 -1.990 1.629,2 705,6 923,6 Tây Nam b 16.784 18.997 -2.213 1.917,6 3.608,9 -1.691,3 Các t nh phía 25.198 29.401 -4.203 3.546,8 4.314,5 -767,7 B ng 3: Di n tích nhi m r y nâu, b nh vàng lùn & lùn xo n lá lúa các t nh phía Nam v Thu Đông-Mùa 2008 (05-11/09/08) TT GĐST Di n tích nhi m R y nâu (ha) Di n tích nhi m b nh Vàng lùn&Lùn xo n lá Dt tiêy Dt nh (ha) hu cây T ng N ng TB Nh Phòng T ng N ng TB Nh DT b nh tr phát (ha) sinh (ha) 1 Ninh M 30 30 0 0 2 Bình Đn-đòng 4.305 0 0 4.305 4.305 201,6 28,6 172 1 3 Lâm Đ ng Đn-đòng 508 0 87 421 196,6 83,6 113 4 Đ ng Nai Đn-đòng 332 0 0 332 0 570,9 138,4 84,5 348 40,4 5 BR-VT M -Đn 1.546 0 77 1.469 652 175 0 477 6 Bình M -Đn 399 0 399 0 0 Dương 7 Bình M -đòng 1.260 63 198 999 0 0 8 Tây Ninh M -Đòng 34 0 0 34 0 6,5 1,1 1,7 3,7 9 TP. HCM M -Đn 0 0 0 0 1,6 0,1 0,1 1,4 Vùng ĐNB 8.414 63 362 7.989 4.305 1.629,2 426,8 258,3 944,1 0 40,4 0
  4. 10 Long An M -Đn 2.033 0 0 2.033 0 967,2 513 445,7 8,5 0 11 Ti n M -Đn 346 346 0 12 B n Tre Đ nhánh 36 36 0 13 Đ ng Đn-Lđ 0 0 0 0 0 201,7 52 50 99,7 78,4 14 Vĩnh Long Đn-Đòng 3.963 0 0 3.963 53 339,7 65,3 108,4 166 0 0 15 Trà Vinh Đn-đòng 8.273 3 404 7.866 0 2,7 0 2,7 1,2 1 16 C n Thơ Đn-đòng 121 0 0 121 0 0 0 0 0 17 H u Giang Đn-đòng 12 0 0 12 0 0 0 0 18 Sóc Trăng Đn-đòng 490 0 490 0 19 An Giang Đn-đòng 510 0 0 510 406,3 12,5 49 344,8 20 Kiên Đn-đòng 1.000 0 0 1.000 0 Giang 21 B c Liêu M -đn 0 0 0 0 0 22 Cà Mau 0 0 Vùng ĐBSCL 16.784 3 404 16.377 53 1.917,6 642,8 655,8 619 1,2 79,4 0 TC ng 25.198 66 766 24.366 4.358 3.546,8 1.069,6 914,1 1.563.1 1,2 119,8 0
Đồng bộ tài khoản