Thông báo số 124/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Thông báo số 124/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 124/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đầu tư một số công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 124/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 124/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I BU I LÀM VI C V I Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG V VI C U TƯ M T S CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Ngày 28/03/2008, t i Văn phòng UBND t nh Ti n Giang, Th trư ng Thư ng tr c B Giao thông v n t i Ngô Th nh c ã làm vi c v i Ch t ch và Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, S Giao thông v n t i Ti n Giang v vi c gi i quy t m t s ki n ngh c a T nh liên quan n vi c u tư các công trình giao thông trên a bàn t nh Ti n Giang. Tham d bu i làm vi c còn có lãnh o và chuyên viên các ơn v c a B GTVT: Văn phòng 2 - B GTVT, V KH T, V KHCN, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCL CTGT, Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), T ng công ty Tư v n TK GTVT (TEDI). Sau khi nghe lãnh o S Giao thông v n t i báo cáo và ý ki n xu t c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c gi i quy t m t s v n liên quan n vi c u tư các công trình giao thông trên a bàn Ti n Giang, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c và Lãnh o UBND T nh ã th ng nh t k t lu n như sau: 1. Qu c l 50: - Các d án c i t o QL 50 ang ư c tri n khai trên c a bàn TP.HCM và Ti n Giang; Tuy nhiên, do tính theo giá t năm 2008 và bi n ng tăng do b sung thêm m t s chính sách trong b i thư ng gi i t a t ng giá tr c a ti u d án gi i phóng m t b ng lên kho ng 530 t ng (d án duy t 153 t ng), ây là vi c phát sinh khách quan. Ngoài ra, cũng do bi n ng giá v t tư làm tăng giá tr d toán ph n xây l p c a công trình, B GTVT th ng nh t i u ch nh TM T d án. Giao V KH T tham mưu văn b n g i Ch u tư ch trương i u ch nh. Giao PMU 9 ph i h p v i T nh ti n hành th c hi n giám sát u tư hoàn t t th t c i u ch nh t ng m c u tư ch m nh t tháng 5/2008, l p h sơ xin b sung v n th c hi n hoàn thành ti u d án gi i phóng m t b ng trong năm 2008; Giao V KH T t ng h p tham mưu b sung v n. PMU 9 ph i h p a phương xác nh o n ưu tiên gi i phóng m t b ng xong cho kh i công ngay, ph n u kh i công 2 gói th u vào gi a năm 2008. - H th ng chuy n t i nư c s ch v Gò Công c a Công ty C ph n BOO nư c ng Tâm, do ây là công trình quan tr ng c a t nh Ti n Giang, có ý nghĩa quan tr ng nh m c i thi n i s ng phát tri n kinh t - xã h i toàn khu v c Gò Công, t nh Ti n Giang. B GTVT th ng nh t v nguyên t c cho phép t tuy n ng trong ph m vi ã gi i phóng m t b ng tri n khai thi công d án Qu c l 50. Tuy nhiên, Ch u tư (Công ty C ph n BOO nư c ng Tâm) ph i l p h sơ c th v quy ho ch, v trí,
  2. k ho ch, tiêu chuNn, gi i pháp k thu t không nh hư ng t i ch t lư ng ư ng trình C c ư ng b Vi t Nam xem xét, x lý trình B quy t nh. - C u M L i, B GTVT th ng nh t quy mô c u 04 làn xe hoàn ch nh. Giao C c ư ng b Vi t Nam trong tháng 4 năm 2008 thông qua d án u kỳ (m i UBND t nh Ti n Giang d h p). Trong d án l p các phương án huy ng v n ch n l a (v n BOT toàn b ; v n BOT có ph n v n c a nhà nư c tham gia và phương án v n ngân sách u tư toàn b ). 2. Qu c l 1A: xu t u tư D án ư ng Cao t c Trung Lương i C n Thơ ã ư c B GTVT duy t t i quy t nh s 343/Q -BGTVT ngày 04/02/2008, tuy n cao t c này ch các Qu c l 1A kho ng 2,5Km. Do v y B GTVT không th ng nh t xây d ng tuy n tránh, ch nên xây d ng c u vư t cho ngư i i b . Vi c gây ùn t c t i khu v c Cai L y nguyên nhân chính là do các phương ti n cơ gi i t i i m giao Qu c l 1A v i ư ng t nh 868, trư ng h p vi c tri n khai ư ng cao t c chưa k p th i, cho phép nghiên c u l p d án u tư tuy n tránh nhưng ph i có phương án so sánh v i c u vư t xe cơ gi i; Giao V KH T tham mưu cho phép chuNn b u tư. ng ý l p t h th ng chi u sáng hai bên Qu c l 1A o n t B nh vi n Cai L y n giáp ranh xã Thanh Hòa dài kho ng 2,2km t ngu n v n dư c a d án nâng c p Qu c l 1A o n Trung Lương - C n Thơ theo ngh c a T nh. ng ý t i khu v c An H u s d ng t ngu n v n dư c a d án nâng c p Qu c l 1A th c hi n xây d ng c u vư t cho ngư i i b . 3. Kênh Ch G o: ng ý l p d án kè b toàn tuy n. Giao C c ư ng sông Vi t Nam l p xu t d án, làm vi c v i nhà u tư theo phương th c BOT ho c xu t s d ng v n NSNN. 4. Khu neo u chuy n t i Soài R p: Giao C c Hàng h i Vi t Nam nghiên c u theo hư ng b n c ng thay cho b n neo u, tr l i ngh c a t nh. B GTVT ng h vi c khuy n khích nhà u tư th c hi n u tư h ng m c này. 5. Nút giao Thân C u Nghĩa: Do các khu công nghi p c a T nh hình thành sau khi d án ư ng cao t c thành ph H Chí Minh i C n Thơ ã duy t, h tr a phương trong kêu g i u tư phát tri n các khu công nghi p trong vùng, th ng nh t cho phép k t n i vào nút giao Thân C u Nghĩa. Giao BQLDA M Thu n cùng cơ quan tư v n nghiên c u xu t c th i u ch nh nút giao giai o n 1 và xu t b trí nút giao giai o n hoàn ch nh. 6. V tăng cư ng các b n phà ngang sông, kiên c các tuy n ư ng sông c a T nh, ngh T nh cho ti n hành chuNn b u tư, báo cáo Th tư ng Chính ph h tr v n; B GTVT ng h ch trương u tư.
  3. 7. ngh UBND T nh khNn trương hoàn ch nh quy ho ch u n i ư ng ngang và ư ng gom th a thu n v i B GTVT làm cơ s tri n khai nh m nâng cao ATGT các tuy n ư ng. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Ngô Th nh c (b/c); - Các C c: ư ng b VN, ư ng sông VN, Hàng h i VN; - Các ơn v d h p; - Ban QLDA M Thu n; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản