Thông báo số 127/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Thông báo số 127/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 127/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Hội đồng phê duyệt quyết toán của Bộ Giao thông vận tải về dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn km148 - km203 (Khau Co - Cáp Na) tỉnh Lào Cai do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 127/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 127/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P H I NG PHÊ DUY T QUY T TOÁN C A B GIAO THÔNG V N T I V D ÁN C I T O, NÂNG C P QL279 O N KM148 - KM203 (KHAU CO - CÁP NA) T NH LÀO CAI Ngày 01/4/2008, t i B Giao thông v n t i H i ng phê duy t quy t toán c a B Giao thông v n t i thông qua quy t toán v n u tư d án C i t o, nâng c p QL279 o n Km148 - Km203 t nh Lào Cai. Cu c h p do Th trư ng (Ch t ch H i ng) Nguy n H ng Trư ng ch trì. Tham gia d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V Tài chính, Thanh tra B , C c Giám nh & QLCL CTGT và T tư v n giúp vi c H i ng phê duy t quy t toán c a B . Sau khi nghe i di n T tư v n trình bày báo cáo, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. Th ng nh t trình B trư ng phê duy t quy t toán d án C i t o, nâng c p QL279 o n Km148 - Km203 (Khau Co - Cáp Na) t nh Lào Cai như s li u c a t tư v n. Riêng chi phí tư v n giám sát thi công t m th i l i và s trình B trư ng duy t sau khi có ý ki n c a B Xây d ng th ng nh t v vi c áp d ng nh m c chi phí giám sát thi công. 2. Giao C c Giám nh & QLCL CTGT tham mưu cho B b ng văn b n g i B Xây d ng th ng nh t v chi phí tư v n giám sát thi công công trình. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TC. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản