Thông báo số 1274/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 1274/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1274/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1274/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1274/TB-DPMT Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 17/7/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo c a Trung tâm d phòng và ki m soát d ch b nh Châu Âu (ECDC), n ngày 17/7/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 128.273 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 137 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 679 trư ng h p t vong. Hi n nay, d ch ang di n bi n ph c t p t i m t s nư c nam bán c u nơi hi n gi là mùa ông như Australia, Newzeland, Chi Lê, c bi t t i Argentina – nơi ư c oán có kho ng 100.000 ca b nh. T i khu v c ông, Nam Châu Á: Trung Qu c ã ghi nh n 1.444 ca; Philippine: 2668 trư ng h p, 03 t vong; Singapore: 1217 trư ng h p; Brunei: 334 trư ng h p, 01 t vong. B Y t Thái Lan thông báo nư c này ã ghi nh n 4057 ca dương tính, 25 trư ng h p ã t vong do cúm A(H1N1); nhi u trư ng h c, nhà tr , trung tâm d y ngh ã b óng c a t m th i ngăn ch n s lây lan c a d ch cúm A(H1N1). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 17/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 07 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) (mi n Nam: 06 ca, mi n B c: 01 ca). Như v y, tính n 17h00 ngày 17/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 345 trư ng h p dương tính, không có t vong. S b nh nhân ã ra vi n là 299; 46 trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh, không có bi n ch ng n ng. Trong th i gian g n ây, m t s trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) là hành khách nh p c nh qua các c a khNu ư ng b , s ngư i t vùng d ch v Vi t Nam ngày càng tăng, c bi t trong th i gian t i, h c sinh, sinh viên t u trư ng, nguy cơ d ch cúm A(H1N1) lây lan và bùng phát thành d ch t i các trư ng h c và c ng ng là r t cao. 3.Khuy n cáo c a B Y t :
  2. Hi n nay, tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, ch ng phòng ch ng không d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân và các hành khách nh p c nh th c hi n t t các n i dung sau: 1.Nh ng ngư i n Vi t Nam t vùng ang có d ch c n t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh trong th i gian 7 ngày, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì nên i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c ngư i nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 2.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 3.Nh ng ngư i m c b nh m n tính, ph n mang thai, ngư i già, tr em c n c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n ngay cơ s y t ư c khám, ch a k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 4.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nguy n Văn Bình
Đồng bộ tài khoản