Thông báo số 128/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Thông báo số 128/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 128/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 128/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 128/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N D ÁN Ư NG CAO T C C U GI - NINH BÌNH Ngày 22 tháng 3 năm 2008, Th trư ng Thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì ki m tra tình hình th c hi n d án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình. Cùng tham gia có Lãnh o các cơ quan, ơn v : V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , C c Giám nh & QLCL CTGT; Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (Ch u tư d án); T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i; Tư v n giám sát Q.C.I; Các nhà th u thi công: T ng công ty XDCTGT 1; T ng công ty XDCTGT 5; T ng công ty XDCTGT 6; T ng công ty XDCTGT 8; T ng Công ty xây d ng Trư ng Sơn và Công ty Xây d ng 319 (B Qu c phòng). Sau khi ki m tra hi n trư ng, Th trư ng ã ch trì cu c h p t i tr s Ban Qu n lý d án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình. Cùng tham d có Lãnh o, i di n các cơ quan a phương; Phó Ch t ch UBND t nh Hà Tây; Phó Ch t ch UBND t nh Hà Nam; S GTVT Nam nh và UBND các huy n có d án i qua. Sau khi nghe Lãnh o Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam, các ơn v Tư v n, Nhà th u, báo cáo tình hình th c hi n d án và ý ki n, ki n ngh c a Lãnh o, i di n các a phương, các V , C c Giám nh & QLCL CTGT thu c B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: D án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình là d án u tiên xây d ng t i phía B c, n m trong quy ho ch ư ng cao t c B c - Nam, cũng là d án u tiên giao cho Nhà u tư th c hi n theo phương th c u tư xây d ng - khai thác hoàn v n, b ng ngu n v n phát hành trái phi u công trình và các ngu n v n khác. n nay, ti n d án b ch m so v i yêu c u do m t s nguyên nhân khách quan và ch quan như sau: - Nguyên nhân khách quan: + Cơ ch qu n lý d án, qu n lý chi phí u tư xây d ng c a Nhà nư c có s thay i trong quá trình th c hi n (theo các Ngh nh s 16/2005/N -CP, Ngh nh s 112/2006/N -CP, Ngh nh s 99/2007/N -CP).
  2. + Chính sách v gi i phóng m t b ng, giá b i hoàn t có nhi u thay i (theo các Ngh nh s 197/2004/N -CP, Ngh nh s 84/2007/N -CP), gây khó khăn cho các a phương trong vi c t ch c th c hi n công tác GPMB. + Giá c th trư ng trong nư c và qu c t có nh ng bi n ng ph c t p, c bi t là giá m t s v t tư, v t li u ch y u tăng t bi n t năm 2007. - Nguyên nhân ch quan: + Vi c l a ch n các ơn v thi công d án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình ư c th c hi n theo phương th c u th u r ng rãi, tuy nhiên các ơn v thi công có tư tư ng trông ch , l i, chưa th c s ch ng trong vi c th c hi n các nghĩa v c a mình theo úng các i u ki n c a h p ng ã ư c ký k t v i Ch u tư. + Năng l c tài chính c a các nhà th u th i gian v a qua không áp ng yêu c u thi công d án. Các nhà th u không th c hi n nghiêm túc vi c qu n lý, huy ng nhân s , thi t b máy móc thi công theo úng các i u ki n c a h p ng. 2. M t s gi i pháp th c hi n y nhanh ti n k p th i gi i quy t các vư ng m c nh m Ny nhanh ti n thi công d án, B Giao thông v n t i yêu c u Ch u tư và các ơn v liên quan th c hi n ngay m t s gi i pháp như sau: 2.1. V vi c i u ch nh giá: - Rà soát l i toàn b kh i lư ng th c hi n t khi d án ư c kh i công xây d ng, phân khai kh i lư ng th c hi n tương ng v i hi u l c quy nh c a t ng Ngh nh (s 16/2005/N -CP, 112/2006/N -CP, 99/2007/N -CP…) và các i u ki n h p ng ã ký. Xác nh chính xác kh i lư ng ư c i u ch nh giá phù h p v i các quy nh t i Thông tư s 05/2008/TT-BXD, các quy nh c a B GTVT và i u ki n c a h p ng có xét n kh i lư ng b ch m do các nguyên nhân khách quan, làm cơ s cho vi c i u ch nh giá. - Ch u tư ch o các b ph n liên quan xác nh th i i m thanh toán, tính trư t giá theo úng các quy nh và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các s li u tính toán. - V vi c xác nh giá phù h p và ch ng t h p l : + Thành l p T công tác liên ngành v i thành ph n g m: Ch u tư; Tư v n thi t k ; S Tài chính, S Xây d ng c a a phương; V KH T, C c Giám nh & QLCL CTGT, nghiên c u, xu t x lý các v n v giá… Giao VEC so n th o quy ch làm vi c c a T công tác trình B ban hành. Giao C c Giám nh & QLCL CTGT so n th o văn b n B g i các a phương ngh t o i u ki n và ph i h p th c hi n. + VEC làm vi c v i T ng c c Th ng kê ho c các a phương th ng nh t các ch s giá riêng cho t ng lo i v t li u ưa vào công th c tính trư t giá cho phù h p.
  3. + B GTVT ti p t c làm vi c v i các B , ngành v vi c “Ch ng t , hóa ơn h p l ” xác nh rõ trách nhi m c a nơi phát hành hóa ơn, ch ng t trong quá trình thanh toán. 2.2. V vi c t m ng, thanh toán h p ng: B th ng nh t ch trương cho phép Ch u tư xem xét, gi i quy t t m ng h p ng theo quy nh hi n hành và kh năng ngu n v n. V n d ng t i a m c t m ng v t li u, bán thành phNm theo quy nh cho các nhà th u gi i quy t các khó khăn v tài chính. Các nhà th u ph i b trí nhân s có năng l c th c hi n hoàn ch nh h sơ thanh toán, i u ch nh giá. 2.3. Công tác m b o an toàn, v sinh môi trư ng: Yêu c u các nhà th u th c hi n nghiêm túc các quy nh m b o tuy t i an toàn lao ng, an toàn giao thông trong quá trình thi công, v n chuy n v t tư, v t li u và gi gìn v sinh môi trư ng… Nhà th u ph i th c hi n t t vi c duy tu, s a ch a ư ng công v m b o vi c i l i bình thư ng cho ngư i dân trong khu v c. N u có hư h ng ư ng a phương, nhà th u ph i hoàn tr sau khi thi công xong. Ch u tư, Ban Qu n lý d án ph i b trí cán b có chuyên môn phù h p th c hi n qu n lý công tác an toàn v sinh lao ng. 2.4. Công tác gi i phóng m t b ng: B th ng nh t v i ý ki n c a Lãnh o các t nh Hà Tây, Hà Nam, Nam nh v ti n hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng d án, c th như sau: - T nh Hà Tây: 30/4/2008 hoàn thành toàn b công tác GPMB. - T nh Hà Nam: 30/9/2008 hoàn thành toàn b công tác GPMB. - T nh Nam nh: 31/5/2008 hoàn thành GPMB gói th u s 7 và 31/10/2008 hoàn thành GPMB các gói th u còn l i. 2.5. X lý k thu t và các v n khác: B th ng nh t ch trương giao Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam t ch c l p d án u tư xây d ng d án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình (giai o n 2) trong ó có vi c hoàn ch nh phương án thi t k nút giao L c Chính. ng ý v nguyên t c xu t c a Tư v n thi t k và ki n ngh c a a phương v vi c thay i thi t k c ng h p thoát nư c t i Km251+320 (c u T Do) thu c gói th u s 6. Ch u tư ch o các ơn v liên quan hoàn ch nh h sơ trình B GTVT (qua C c Giám nh & QLCL CTGT) xem xét, ch p thu n theo úng quy nh. Ch u tư ch o các ơn v liên quan nghiên c u x lý các v n k thu t m b o ti n d án. Trư ng h p c n thi t nghiên c u xu t thay i các gi i pháp k thu t nh m m b o ti n chung c a d án trình B GTVT xem xét quy t nh.
  4. Ch u tư làm vi c v i ơn v tư v n thi t k (TEDI) hoàn ch nh thi t k t ng th cho toàn d án, m b o ng b trong quá trình khai thác, v n hành bao g m t t c các h ng m c liên quan: tr m thu phí, tr m d ch v , nhà i u hành, h th ng thông tin ki m soát giao thông… Trên ây là k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c t i cu c h p ki m i m ti n thi công d án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v d h p; - VEC ( th/h); - Lưu: VT, CG (3b). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản