Thông báo số 129/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Thông báo số 129/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 129/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 129/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 129/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V VI C Y NHANH TI N TH C HI N D ÁN Ư NG H CHÍ MINH Ngày 01/4/2008, t i cơ quan B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v vi c Ny nhanh ti n th c hi n D án ư ng H Chí Minh. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư, C c Giám nh và QLCL CTGT và Ban QLDA ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe Ban QLDA ư ng H Chí Minh báo cáo tình hình th c hi n d án và các t n t i, vư ng m c, ý ki n c a các thành viên d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. V công tác GPMB: - Ny nhanh ti n GPMB, yêu c u Ban QLDA ư ng H Chí Minh hàng tháng t ch c h p v i H i ng n bù GPMB c a a phương k p th i gi i quy t các t n t i, vư ng m c. ng th i có báo cáo g i ng chí Bí thư t nh y và ng chí Ch t ch UBND t nh bi t và ph i h p ch o. - Giao cho C c Giám nh và QLCL CTGT ăng ký l ch làm vi c c a lãnh o B v i lãnh o UBND t nh Hà Tây v vi c gi i quy t các vư ng m c v m t b ng c a các d án ang tri n khai trên a bàn t nh. - i v i các d án thành ph n chuNn b tri n khai xây d ng, Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c làm vi c v i UBND các t nh liên quan Ny nhanh ti n công tác GPMB và th c hi n nguyên t c ch kh i công ng lo t xây d ng khi có ít nh t 70% m t b ng ư c a phương bàn giao (Tr nh ng gói th u c bi t). - V công tác c m c c và GPMB theo m t c t ngang quy ho ch: B s t ch c h p v i các B , ngành liên quan th ng nh t phương án th c hi n trư c khi trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Giao cho V KH T chuNn b n i dung và th i gian t ch c h p trong tháng 4 năm 2008. 2. V công tác tri n khai th c hi n d án: 2.1. i v i các d án thu c giai o n 1: Yêu c u Ban QLDA ư ng H Chí Minh: - o n Hòa L c - Th ch Qu ng: Tăng cư ng công tác ch o tháng 5/2008 bàn giao lâm qu n và thông xe. Ch m nh t n tháng 9/2008 hoàn thành công tác nghi m thu bàn giao. C th :
  2. + Th m BTN xong và hoàn thi n toàn b h th ng ATGT trong tháng 4/2008. + o n qua nút Xuân Mai và Trư ng s quan c công v n chưa ư c bàn giao m t b ng, giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh có phương án thi t k k thu t nâng c p ư ng cũ hoàn thành trong tháng 4/2008 thông xe. + i v i 80m Ph S u - xã L c Th nh huy n Yên Th y t nh Hòa Bình giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c làm vi c v i t nh Hòa Bình s m thi công ư c. Trư c m t cho tu s a ư ng cũ thông xe. - o n Nghi Sơn - Bãi Trành: Hi n t i không gi i phóng ư c m t b ng nh ng o n còn l i. Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o nhà th u thi công th m m t ư ng hi n h u thông xe. Ti n c th : 30/6/2008 bàn giao lâm qu n, thông xe k thu t toàn b c ư ng và c u, 31/12/2008 hoàn thành công tác nghi m thu bàn giao. - o n Thanh Hóa - Ngh An: Giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh ph i h p v i C c Giám nh và QLCL CTGT th o văn b n trình lãnh o B ký g i Th tư ng Chính ph i v i các v n còn vư ng m c trong quá trình x lý k t lu n c a Thanh tra Chính ph . - B n v ng hóa công trình: Ch ng xu t các cơ ch c bi t vi c tri n khai th c hi n ư c nhanh g n, d t i m và trình B xem xét quy t nh. - Ban QLDA ư ng H Chí Minh s m t p h p, trình B GTVT T ng d toán thành ph n giai o n 1 cũng như hoàn thi n công tác quy t toán trong năm 2008. - Giao C c ư ng B Vi t Nam ph i h p v i Ban QLDA ư ng H Chí Minh khNn trương l p phương án phân lu ng giao thông gi a QL1A và ư ng H Chí Minh theo ý ki n ch o c a B trư ng t i Thông báo s 119/TB-BGTVT ngày 26/3/2008. 2.2. i v i các d án thành ph n thu c giai o n 2: 2.2.1. i v i các d án thành ph n ang tri n khai xây d ng, Ban QLDA ư ng H Chí Minh hàng tháng t ch c h p giao ban t i hi n trư ng v i các ơn v liên quan k p th i gi i quy t các t n t i vư ng m c. C th : + ng ý cho gia h n ti n thi công o n qua TP Plêi Ku (gói th u 3) n 31/12/2008 i v i nh ng o n chưa bàn giao ư c m t b ng. i v i nh ng o n ã có m t b ng, Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o nhà th u Ny m nh thi công hoàn thành úng ti n ã ư c gia h n ( n 30/6/2008 hoàn thành). + Giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh x lý m nh i v i các nhà th u không năng l c, thi công làm ch m ti n , ch ng xu t i u chuy n cho ơn v khác có năng l c ti p t c th c hi n và có báo cáo B gi i quy t m b o th t c theo quy nh t i văn b n s 179/BGTVT-CG ngày 09/01/2008 c a B GTVT. 2.2.2. Yêu c u Ban QLDA ư ng H Chí Minh Ny nhanh ti n công tác l p d án u tư, thi t k k thu t và u th u t nay n cu i năm 2008 cơ b n tri n khai
  3. xây d ng toàn b các d án thành ph n (tr m t s d án thành ph n m i có quy t nh l p d án u tư s tri n khai trong năm 2009). C th : + o n qua th xã Kon Tum: Ph n u kh i công trong tháng 5/2008. Riêng i v i c u Tân Phú, giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o tư v n TKKT thi t k i u ch nh theo hư ng không t n d ng c ng cũ m b o k thu t, m thu t và trình B xem xét, i u ch nh theo quy nh. + o n Pác Bó - Cao B ng và c u Ng c Tháp: Ph n u kh i công trong tháng 8/2008. + o n qua TP Buôn Mê Thu t (phía B c), o n qua th tr n Ki n c, o n Chơn Thành - c Hòa, o n M An - Cao Lãnh, c u m Cùng, o n Năm Căn - t Mũi; Ph n u kh i công cu i quý III, u quý IV năm 2008. + o n qua th tr n ăk Mil: Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o tư v n nghiên c u phương án m r ng theo ngh c a a phương và có báo cáo c th B trư ng xem xét, quy t nh. + o n Tân C nh - Kon Tum, o n Kon Tum - Ban Mê Thu t và 2 ư ng nhánh thu c t nh B c K n (QL3B n i t Na Rì n c a khNu Pò Mã và ư ng t nh l t Ba B - nh Hóa): Trên cơ s t trình c a Ban QLDA ư ng H Chí Minh, giao V K ho ch u tư so n công văn trình lãnh o B ký g i Th tư ng Chính ph v vi c xin ch trương u tư. - i v i các d án thành ph n khác, th c hi n theo ý ki n ch o c a B t i các Thông báo trư c. 3. V công tác gi i ngân: Trong k ho ch gi i ngân c a B GTVT năm 2008, giá tr gi i ngân c a Ban QLDA ư ng H Chí Minh chi m m t t tr ng l n. Phát huy các truy n th ng nh ng năm qua c a Ban: Tri n khai công vi c t t, ch t lư ng công trình m b o, không có th t thoát, lãng phí… trong khi D án luôn là i m nóng. B ngh t p th Lãnh o, cán b viên ch c Ban QLDA ư ng H Chí Minh quy t tâm hoàn thành k ho ch gi i ngân ã ăng ký trong năm 2008 (1600 - 2000 t ng). Lưu ý, vi c t m ng cho các ơn v là do Ban QLDA ư ng H Chí Minh quy t nh tuy nhiên c n có gi i pháp qu n lý theo úng quy nh. 4. Các v n khác: - Ny nhanh ti n công tác u th u, giao cho C c Giám nh và QLCL CTGT nghiên c u, xu t và báo cáo B trư ng v vi c t ch c T tư v n giúp B trư ng trong công tác xét th u i v i các gói th u có quy mô v a và nh theo phương th c C c Giám nh và QLCL CTGT tr c ti p xem xét, thNm nh, trình B GTVT. - Giao V T ch c cán b so n văn b n trình B ký g i B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c kéo dài th i gian áp d ng Thông tư s 22/2000/TT-BL TBXH n h t ngày 31/12/2008.
  4. - V chi phí s d ng xe ôtô c a Ban QLDA ư ng H Chí Minh, B s t ch c cu c h p riêng v i V Tài chính trong kho ng th i gian t ngày 07-12/4/2008. - V KH T, C c Giám nh và QLCL CTGT khNn trương x lý các t trình, h sơ c a Ban QLDA ư ng H Chí Minh còn t n ng. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (b/c); - V TCCB, V TC; - Các cơ quan d h p; - C c ư ng b VN; - Lưu VT. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản