Thông báo số 130/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
105
lượt xem
5
download

Thông báo số 130/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 130/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và đề án nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 130/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 130/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I H I NGHN ÁNH GIÁ K T QU TRI N KHAI TH C HI N CHÍNH SÁCH QU C GIA V TRANG THI T BN Y T VÀ ÁN NGHIÊN C U VÀ S N XU T TRANG THI T BN Y T Ngày 10 tháng 3 năm 2009, t i Hà N i Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân ã d và ch o H i ngh “ ánh giá k t qu 6 năm tri n khai th c hi n Ch nh sách qu c gia v trang thi t b y t và 3 năm th c hi n án Nghiên c u và s n xu t trang thi t b y t ”. Tham d H i ngh có i di n các B : Y t , Công Thương, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và u tư, Tài chính, Văn phòng Chính ph , các s y t , các ơn v nghiên c u, s n xu t, kinh doanh và s d ng trang thi t b y t trên c nư c. Sau khi nghe báo cáo c a B Y t , các B , ngành liên quan, ý ki n tham lu n c a các i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n như sau: I. ÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N 1. K t qu t ư c Nhìn chung, trong 6 năm qua, công tác qu n lý nhà nư c ư c tăng cư ng và hoàn thi n t ng bư c; s lư ng, ch ng lo i trang thi t b y t s n xu t trong nư c ã có ti n b , ã bư c u hình thành ư c các cơ s s n xu t có thương hi u; vi c s d ng ngân sách nhà nư c u tư cho nghiên c u khoa h c g n v i s n xu t ư c th c hi n và có m t s k t qu bư c u: a) ã ban hành 138 tiêu chuNn Vi t Nam, 35 tiêu chuNn ngành; ki m nh ư c m t s ch ng lo i trang thi t b y t ; tham gia h i nh p trong Asean v v n tiêu chuNn qu n lý trang thi t b y t . b) Công tác ào t o ngu n nhân l c ư c Ny m nh. B Y t ã ph i h p v i các B , ngành liên quan m ư c mã ngành ào t o m i cho lĩnh v c trang thi t b y t t i H c vi n K thu t quân s và i h c Bách khoa Hà N i; trư ng Trung c p K thu t thi t b y t ã ư c nâng c p thành trư ng cao ng ngh Trang thi t b y t ; c) ã có 621 s n phNm c a hơn 48 ơn v nghiên c u, s n xu t trang thi t b y t ư c s n xu t và ư c B Y t c p gi y ch ng nh n lưu hành và áp ng m t ph n nhu c u s d ng trong ngành và ư c th trư ng ch p nh n, c th : thi t b v t lý tư li u, laser ngo i khoa, dao m i n t 5%; máy tán s i ngoài cơ th t 40%; V t tư y t thông
  2. d ng t 55%; thi t b n i th t b nh vi n t 75%; bơm tiêm dùng m t l n các lo i t g n 100%. 2. H n ch và t n t i a) Các B , ngành ã có s ph i h p trong ch o tri n khai nhưng chưa th t quy t li t và úng m c; ho t ng c a Ban ch o th c hi n Chính sách qu c gia v trang thi t b y t , Ban ch nhi m án Nghiên c u, ch t o và s n xu t trang thi t b y t còn r t h n ch , h u như chưa ư c tri n khai theo quy nh. b) Các gi i pháp tri n khai ho t ng s n xu t các thi t b chưa th t ng b ; vi c phê duy t các d án thu c nhóm 07 s n phNm ã ăng ký còn kéo dài, ch m hoàn thành nh hư ng t i ti n tri n khai th c hi n; chưa có các chương trình nh kỳ gi i thi u v các s n phNm trang thi t b y t có ch t lư ng s n xu t t i Vi t Nam; chính sách h tr , khen thư ng chưa m nh, chưa khuy n khích ngư i lao ng sáng t o. c) S c ép c nh tranh trên th trư ng i v i s n phNm s n xu t trong nư c r t gay g t nh t là xu t hi n vi c c nh tranh không lành m nh c a m t s s n phNm nư c ngoài trên th trư ng Vi t Nam. d) Nh ng khó khăn kéo dài v ngu n v n vay ưu ãi, thuê t, chưa ư c gi i quy t; vi c trang thi t b y t nguyên chi c có thu su t nh p khNu th p, trong khi thu nh p ph tùng linh ki n i n t , cơ khí ph c v cho quá trình l p ráp, s n xu t và s a ch a, b o dư ng trang thi t b y t có thu su t cao (h u h t t 20% - 30%) gây khó khăn r t l n cho vi c phát tri n s n xu t trong nư c. ) Lĩnh v c nghiên c u, ch t o chưa t o ư c t phá, nhi u ti m năng chưa ư c phát huy, c bi t nh ng s n phNm s n xu t trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n nhưng chưa ư c thương m i hóa r ng rãi. e) i ngũ cán b ư c ào t o v trang thi t b y t còn thi u v s lư ng, năng l c chuyên môn chưa áp ng ư c yêu c u th c t . g) Kinh phí cũng như th i gian th t c ti n hành th lâm sàng cho nh ng thi t b y t tr c ti p tác ng n s c kh e con ngư i cũng như v t tư c y ghép lâu dài trong cơ th ngư i b nh là m t trong nh ng khó khăn l n mà các cơ s s n xu t ang ph i i m t. II. GI I PHÁP TRONG TH I GIAN T I i s ng nhân dân ngày càng ư c c i thi n, nhu c u chăm sóc và b o v s c kh e cũng tăng lên. ng th i v i vi c u tư, c i thi n cho y t , Chính ph ã ban hành nhi u chính sách h tr , phát tri n s n xu t trong nư c và khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam. H i nh p qu c t có nhi u thách th c nhưng m t ch ng m c nh t nh, ó cũng là y u t t o áp l c i m i tích c c, là th i cơ, i u ki n thu n l i s n xu t trang thi t b y t trong nư c phát tri n và hoàn thành m c tiêu chi n lư c ã ra. V lâu dài, chúng ta ph i t n d ng và phát huy ưu th n i l c là l c lư ng lao ng d i dào, có ào t o khá cơ b n, có kh năng sáng t o; ng th i ph i tri n khai hi u
  3. qu chính sách xã h i hoá, giúp các doanh nghi p s n xu t trang thi t b Y t m r ng quy mô, phát tri n s n xu t, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u c a th trư ng. Trư c m t, c n t p trung tri n khai th c hi n các nhi m v sau: 1. B Y t , B Khoa h c và Công ngh , theo ch c năng nhi m v c a mình, rà soát s a i, b sung, hoàn thi n h th ng các văn b n qu n lý nhà nư c v trang thi t b y t , tăng cư ng công tác xây d ng ban hành tiêu chuNn, quy chuNn v trang thi t b y t , áp ng nhu c u trong nư c và h i nh p qu c Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m nh nh kỳ trang thi t b y t t i các cơ s y t m b o s d ng úng, an toàn và hi u qu các trang thi t b y t ã ư c u tư 2. B Y t a) Rà soát, s a i, b sung, hoàn thi n l i quy trình v th nghi m lâm sàng, nên xem xét r t ng n quy trình, th i gian th nghi m i v i các thi t b s d ng công ngh , tiêu chuNn k thu t ã ư c các cơ quan có thNm quy n trong ho c ngoài nư c công nh n m b o ch t lư ng, an toàn. b) Nghiên c u xây d ng Chương trình truy n thông trên truy n hình và các phương ti n thông tin i chúng v trang thi t b y t s n xu t trong nư c có ch t lư ng t t, giúp các cơ s s n xu t qu ng bá s n phNm, m r ng th trư ng. c) Ph i h p v i B Công thương, cùng các nhà s n xu t, i di n các cơ s khám ch a b nh, xây d ng danh m c s n phNm trang thi t b y t có nhu c u s d ng cao, có ti m năng, i u ki n ch t o s n xu t trong nư c t p trung nghiên c u ch t o, s n xu t hàng lo t. d) Ph i h p v i B Công Thương, xu t và th ng nh t v i B Khoa h c và Công ngh l a ch n m t s s n phNm trang thi t b y t ưa vào danh m c s n phNm qu c gia ư c u tư nghiên c u, ch t o và phát tri n s n xu t v i quy mô l n . ) Ph i h p v i các B Công Thương, Tài chính, K ho ch và u tư, s a i, b sung ho c ban hành quy nh liên quan n u th u, mua s m trang thi t b y t i v i nh ng s n phNm s n xu t trong nư c b o m ch t lư ng, nh m khuy n khích thúc Ny s n xu t trong nư c phát tri n. e) Ph i h p v i Công Thương xây d ng và trình Th tư ng Chính ph Chương trình tr ng i m qu c gia v trang thi t b y t ho c b sung các n i dung, chương trình v nghiên c u, s n xu t trang thi t b y t vào chương trình tr ng i m qu c gia v cơ khí. g) u tư nâng c p Trung tâm ki m chuNn trang thi t b y t thu c Vi n Trang thi t b và Công trình y t ; thành l p 02 trung tâm ki m chuNn trang thi t b y t t i khu v c mi n Trung và mi n Nam. h) Tăng cư ng ào t o v b o dư ng trang thi t b y t theo hư ng ào t o theo nhu c u, chuNn hoá cán b chuyên trách v trang thi t b y t , xác nh nhu c u, xây d ng nh biên cán b chuyên trách qu n lý thi t b y t t i các cơ s y t , cơ s khám ch a
  4. b nh, trên cơ s ó xây d ng k ho ch v i B Giáo d c và ào t o tri n khai th c hi n. i) Ch trì, ph i h p cùng các B , ngành liên quan s m ki n toàn và thúc Ny ho t ng c a Ban ch o th c hi n chính sách qu c gia v trang thi t b y t và Ban Ch nhi m án nghiên c u, ch t o và s n xu t trang thi t b y t ; hoàn thi n cơ ch ho t ng, trong ó lưu ý vai trò c a H i trang thi t b y t , i di n các cơ s nghiên c u, ch t o các doanh nghi p s n xu t trang thi t b y t Vi t Nam; chú tr ng xây d ng m i liên k t gi a: Nhà s d ng - Nhà doanh nghi p - Nhà khoa h c - Nhà qu n lý cùng ph i h p th c hi n thành công m c tiêu c a Chính sách qu c gia v trang thi t b y t . Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân s d cu c h p Ban ch o th c hi n chính sách qu c gia v trang thi t b y t vào tháng 7 năm 2009. 3. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Y t , B Công Thương xem xét v n thu nh p khNu linh ki n l p ráp, s n xu t trang thi t b y t trong nư c và xu t gi i pháp, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu trong tháng 5 năm 2009. 4. B Công Thương ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan xem xét v n bán phá giá i v i m t s m t hàng trang thi t b y t trên th trư ng Vi t Nam và có bi n pháp x lý; nghiên c u thành l p Công ty c ph n kinh doanh trang thi t b y t s n xu t trong nư c, thi t l p h ch ng tiêu th , t ch c h i ch các khu v c theo chuyên . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B và cơ quan liên quan bi t, th c hi n ./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : Y t , Công Thương, Tài chính, KH&CN, KH& T, GD& T; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, TKBT, KTN, KTTH; - Lưu: Văn thư, KGVX (5). Nguy n H u Vũ
Đồng bộ tài khoản